Inno­vaa­tiot ja eko­sys­tee­mit

A woman and a man standing in front of a glittering wall. A man stares into the distance with VR glasses.

Oulus­sa on totut­tu toi­mi­maan ja inno­voi­maan yhdes­sä. Eri eko­sys­tee­meis­sä ja klus­te­reis­sa on moni­puo­li­nen kou­lu­tuk­sen, tut­ki­muk­sen, elin­kei­noe­lä­män ja jul­ki­sen sek­to­rin edus­tus. Myös vuon­na 2009 perus­tet­tu Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si tukee tätä yhteis­toi­min­taa.

Digi­ta­li­saa­tion hui­pul­la

Yksi asia Oulus­sa osa­taan eri­tyi­sen hyvin: tuo­te­ke­hi­tys. Voit tul­la Ouluun pel­kän idean kans­sa ja pois­tua muka­na­si val­mis tuo­te. Meil­tä löy­tyy kaik­ki tie­to­tai­to, mitä tar­vi­taan kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le täh­tää­vän tuot­teen tai pal­ve­lun tuot­teis­ta­mi­seen, rahoit­ta­mi­seen, tes­taa­mi­seen ja kau­pal­lis­ta­mi­seen.

Lähem­mäs 3 mil­jar­dia ihmis­tä käyt­tää päi­vit­täin Oulus­sa kehi­tet­ty­jä mobii­li­tek­no­lo­gioi­ta. Yhdis­tä­mäl­lä eri alo­jen asian­tun­te­mus ja lan­ga­ton osaa­mi­nen saa­daan älyk­käi­tä ICT-rat­kai­su­ja, joil­la voi­daan tuot­taa kehit­ty­nei­tä, per­so­noi­tu­ja ja kyt­ket­tä­viä pal­ve­lu­ja eri toi­mia­loil­le, kuten ter­vey­den­huol­toon.

Oulu­Health-eko­sys­tee­mi toi­mii digi­taa­li­sen ter­vey­den­huol­lon kan­sain­vä­li­ses­sä etu­lin­jas­sa edis­tä­mäl­lä ter­veys- ja hyvin­voin­tia­lan pal­ve­lu­ja tie­to­tek­nii­kan avul­la. Ouluun muun muas­sa val­mis­tuu maa­il­man älyk­käin sai­raa­la vuon­na 2030. Oulus­sa kehi­te­tään myös mm. pai­net­tua elekt­ro­niik­kaa, joka avaa täy­sin uusia näky­miä auto­teol­li­suu­del­le.

Two people wearing smart glasses by an orange-patterned wall.

Smart City Oulu — tes­tausa­lus­ta äly­rat­kai­suil­le

Oulu­lai­ses­ta tek­no­lo­giae­ko­sys­tee­mis­tä vii­me vuo­si­na muo­tou­tu­nut kym­me­nien glo­baa­lien tuo­te­ke­hi­ty­syk­si­köi­den kes­kus. Oulus­sa lop­pu­käyt­tä­jät ja tuo­te­ke­hit­tä­jät koh­taa­vat toi­sen­sa todel­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, jol­loin rat­kai­sut muo­tou­tu­vat käy­tän­nön­lä­hei­sik­si.

Inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töis­sä ideat, tii­mit ja yri­tyk­set koh­taa­vat ja niis­sä kehi­te­tään sekä tes­ta­taan uusia rat­kai­su­ja ja lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja. Toi­min­ta perus­tuu yhteis­ke­hit­tä­mi­seen, jota inno­vaa­tio­pal­ve­lut tuke­vat.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si

Suo­ra tie Oulun alu­een toi­mi­vim­piin ver­kos­toi­hin ja inno­va­tii­vi­sim­piin eko­sys­tee­mei­hin käy Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kaut­ta. Vuon­na 2009 perus­te­tun OIA:n teh­tä­vä on tukea ainut­laa­tuis­ta yhteis­työ­tä, jota Oulus­sa teh­dään suju­vas­ti eri toi­mi­joi­den kes­ken. Eko­sys­tee­meis­sä ja klus­te­reis­sa on muka­na moni­puo­li­nen edus­tus niin kou­lu­tuk­sen, tut­ki­muk­sen, lii­ke-elä­män kuin jul­ki­sen sek­to­rin­kin puo­lel­ta.

People sitting and standing casually in front of a colorful wall with a text "bitti" on it.

Keu­la­paik­ka star­tup-yri­tyk­sil­le

Inno­vaa­tio­toi­min­ta ja erin­omai­set edel­ly­tyk­set luo­da uut­ta Oulus­sa poh­jaa­vat yri­tys­ten, jul­ki­sen sek­to­rin ja oppi­lai­tos­ten sau­mat­to­maan yhteis­työ­hön. Huip­pu­luo­kan opis­ke­lu- ja har­joit­te­lu­mah­dol­li­suu­det sekä tek­no­lo­gi­nen etu­mat­ka vauh­dit­ta­vat yri­tys­toi­min­taa­si ja nos­ta­vat sen kan­sain­vä­li­sel­le tasol­le.

Star­tup Sta­tion

Star­tup Sta­tion tar­jo­aa ins­pi­raa­tio­ta, tie­toa ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia alku­vai­hees­sa
ole­vil­le star­tup-yri­tyk­sil­le ja yrit­tä­jil­le.

Kokoam­me yhteen aloit­te­le­vat yri­tyk­set, alku­vai­heen kas­vu­yri­tyk­set, asian­tun­ti­jat,
hau­to­mo-ohjel­mat ja eko­sys­tee­mi­kump­pa­nit muun muas­sa jär­jes­tä­mäl­lä tapah­tu­mia ja val­men­nus­oh­jel­mia.
Star­tup Sta­tion on tur­val­li­nen ympä­ris­tö inno­voi­da, jakaa, epä­on­nis­tua, menes­tyä ja nous­ta uudel­le tasol­le.

A person fits a green mask on the artificial head.

Deal­room

Löy­dä tie­toa star­tu­peis­ta, uusis­ta inno­vaa­tiois­ta, sijoit­ta­jis­ta, rahoi­tus­kier­rok­sis­ta ja monis­ta muis­ta Oulun seu­dun yri­tys­toi­min­to­ja kos­ke­vis­ta asiois­ta. Star­tu­pit, sijoit­ta­jat ja muut eko­sys­tee­min sidos­ryh­mät voi­vat lisä­tä tie­to­kan­taan tie­to­ja yri­tyk­sis­tään ja orga­ni­saa­tiois­taan sekä muo­ka­ta pro­fii­le­jaan tar­peen mukaan.

Yri­tys- ja inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mit

Tutus­tu tar­kem­min oulu­lai­siin ver­kos­toi­hin ja eko­sys­tee­mei­hin. Olet ter­ve­tul­lut kehit­tä­mään lii­ke­toi­min­taa­si kans­sam­me!

A woman movers information boxes on a smart board that shows the floor plan of the building.

Digi­ta­li­saa­tion ja ict-alan edel­lä­kä­vi­jät

Oulul­la on yli 50 vuo­den koke­mus lan­gat­to­mien tek­no­lo­gioi­den kehit­tä­mi­ses­sä, joten edel­lä­kä­vi­jyys on kiis­ta­ton­ta. Oulus­sa kehi­tet­ty­jä mobii­li­tek­no­lo­gioi­ta käyt­tää päi­vit­täin lähes kol­me mil­jar­dia ihmis­tä. Pal­jon puhut­tua 5G-tek­no­lo­gi­aa on kehi­tet­ty pit­käl­ti Oulus­sa, ja Oulun yli­opis­ton visio­nää­rit luo­vat jo seu­raa­vaa lan­gat­to­man vies­tin­nän 6G-suku­pol­vea.

Oulu­lai­ses­ta tek­no­lo­giae­ko­sys­tee­mis­tä on vii­me vuo­si­na muo­tou­tu­nut kym­me­nien glo­baa­lien tuo­te­ke­hi­ty­syk­si­köi­den kes­kus. Yhdis­tä­mäl­lä eri alo­jen asian­tun­te­mus ja lan­ga­ton osaa­mi­nen saa­daan älyk­käi­tä ICT-rat­kai­su­ja, joil­la voi­daan tuot­taa kehit­ty­nei­tä, per­so­noi­tu­ja ja kyt­ket­tä­viä pal­ve­lu­ja eri toi­mia­loil­le, kuten ter­vey­den­huol­toon.

Ter­veys­tek­no­lo­gian ura­nuur­ta­jat

Oulun alue on toi­sek­si suu­rin ter­veys­tek­no­lo­gian kes­kus Suo­mes­sa. Ter­veys- ja hyvin­voin­tia­lan yri­tyk­set, tut­ki­mus­lai­tok­set ja jul­ki­nen sek­to­ri toi­mi­vat Oulu­Health-ver­kos­tos­sa. Tavoit­tee­na on luo­da uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia, vauh­dit­taa yri­tys­ten kas­vua sekä luon­nol­li­ses­ti tar­jo­ta parem­pia rat­kai­su­ja ter­vey­den­huol­lon ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sek­si ympä­ri maa­il­man.

Eri­tyi­nen kil­pai­lue­tum­me on ter­veys­tek­no­lo­gian, bio­tie­tei­den, lää­ke­tie­teen ja insi­nöö­ri­tie­tei­den sau­ma­ton yhdis­tä­mi­nen. Oulu­Health-eko­sys­tee­mi toi­mii digi­taa­li­sen ter­vey­den­huol­lon kan­sain­vä­li­ses­sä etu­lin­jas­sa edis­tä­mäl­lä ter­veys- ja hyvin­voin­tia­lan pal­ve­lu­ja tie­to­tek­nii­kan avul­la. Sen joh­dos­ta Ouluun muun muas­sa val­mis­tuu maa­il­man älyk­käin sai­raa­la vuon­na 2030.

A person sits in front of a laptop in a remote meeting with headphones in a light, elegant space.
A person stands in front of the starry sky and looks to the left with VR glasses.

Auto­teol­li­suu­den tule­vai­suu­den­te­ki­jät

Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­ter on yksi maam­me nopeim­min kas­va­vis­ta yri­tysklus­te­reis­ta. Se on yri­tyk­sil­le ja tut­ki­mus­lai­tok­sil­le avoin eko­sys­tee­mi, jos­sa kehi­te­tään yhteis­työs­sä auto­jen säh­köis­ty­mis­tä, auto­no­mis­ta lii­ken­net­tä ja uusia liik­ku­mi­sen lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja. Klus­te­ri aut­taa pk-yri­tyk­siä löy­tä­mään asiak­kai­ta ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta auto­teol­li­suu­des­ta.

Inno­vaa­tio­toi­min­ta ja kas­vu­yri­tyk­set saa­vat voi­man­sa ICT-alan asian­tun­te­muk­sen­sa, huip­pu­luo­kan kou­lu­tuk­ses­ta sekä ainut­laa­tui­ses­ta yhteis­ke­hit­tä­mi­sen mal­lis­ta. Oulu on joh­ta­nut 5G-verk­ko­tek­no­lo­gian glo­baa­lia kehit­tä­mis­tä ja on nyt 6G-tut­ki­muk­sen edel­lä­kä­vi­jä. Oulu on myös koti­paik­ka pai­ne­tul­le elekt­ro­nii­kal­le, joka mul­lis­taa tavan suun­ni­tel­la, kehit­tää ja val­mis­taa auto­ja.

Oppi­vin kier­to­ta­lous­kau­pun­ki

Oulun kau­pun­ki on sitou­tu­nut edis­tä­mään kier­to­ta­lout­ta yhdes­sä sidos­ryh­mien­sä kans­sa. Tätä työ­tä vii­toit­ta­maan on laa­dit­tu kier­to­ta­lou­den tie­kart­ta. Kier­to­ta­lous­rat­kai­sut vaa­ti­vat uuden­lais­ta ajat­te­lua ja uuden­lai­sia arvo­verk­ko­ja. Oppi­mis­ta, joka vaa­tii tut­ki­mis­ta, kehit­tä­mis­tä, kokei­lu­ja, onnis­tu­mi­sia ja jos­kus epä­on­nis­tu­mi­sia­kin. Haluam­me­kin olla oppi­vin kier­to­ta­lous­kau­pun­ki ja edis­tää myös sidos­ryh­mien kehit­ty­mis­tä.

Yhteis­työ­tä kiih­dyt­tä­mään on perus­tet­tu kier­to­ta­lous­klus­te­ri. Klus­te­ri on yri­tyk­sil­le avoin eko­sys­tee­mi, joka aut­taa löy­tä­mään uusia kump­pa­nei­ta ja asiak­kai­ta, jakaa tie­toa ja osaa­mis­ta sekä jär­jes­tää kokei­lu­ja ja tapah­tu­mia kier­to­ta­lous­in­no­vaa­tioi­den ja ‑lii­ke­toi­min­nan edis­tä­mi­sek­si. Klus­te­ri toi­mii myös raja­pin­ta­na jul­ki­seen sek­to­riin ja kan­sain­vä­li­siin klus­te­rei­hin lisä­ten yri­tys­ten näky­vyyt­tä.

Parrakas mies seisoo etualalla, kaksi naista keskustelee taaempana