Ilmoit­tau­du sinä­kin Han­ke­myl­ly-tapah­tu­maan

Nainen ja mies hymyilevät IH Oulun tiloissa

Kut­sum­me Oulun seu­dul­la maa­han­muut­ta­nei­den paris­sa työs­ken­te­le­viä Han­ke­myl­ly-tilai­suu­teen 22. syys­kuu­ta.

Osal­lis­tu­mal­la tapah­tu­maan saat kat­sauk­sen oman alu­een hank­kei­siin ja tutus­tut nii­den yhteys­hen­ki­löi­hin. Tule luo­maan uusia kon­tak­te­ja ja ver­kos­toi­tu­maan!

Han­ke­myl­ly on ELY-kes­kuk­sen Koto­na Suo­mes­sa ‑hank­keen kon­sep­toi­ma toi­min­to, jota Inter­na­tio­nal House Oulu läh­tee tämän tapah­tu­man myö­tä osal­taan toteut­ta­maan.

Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään 19.9. men­nes­sä: lyyti.fi/reg/hankemylly

Agen­da:

8:30 Aamu­kah­vit
9:00 Tilai­suu­den avaus Inter­na­tio­nal House Oulu & ELY-kes­kus
9:10 Oulun yli­opis­ton Talent Boost ‑rat­kai­sut, Han­na Saa­re­la
9:20 Han­ke­ra­hoi­tus­läh­teet

ESR, Vil­le Meh­tä­lä, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY- kes­kus
ESR+, Maa­han­muut­ta­nei­den toi­mi­va arki, Vee­ra Väi­sä­nen, Uuden­maan ELY-kes­kus
AMIF, Kris­tii­na Mau­ria­la, Sisä­mi­nis­te­riö
STEA, Saa­ra Autio, Sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kus
9:50 Han­ke-esit­te­lyt 5min/ han­ke
11:00 Stän­dit, ver­kos­toi­tu­mis­ta
11:55 Yhteen­ve­to
12:00 Tilai­suus päät­tyy

12:00 Oma­kus­tan­tei­nen lou­nas Antell Ase­mal­la

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta:

Sal­la Hir­vo­nen
salla.hirvonen@businessoulu.com
p. 040 7261842