Ver­kos­toi­tu­mis­ta ja vink­ke­jä kesä­päi­viin

Nainen ja mies hymyilevät BusinessAsemalla.

Mitä kaik­kea Oulus­sa voi kesäl­lä teh­dä? Sii­hen saa­tiin kat­ta­va vas­taus Inter­na­tio­nal House Oulun networ­king-tapah­tu­mas­sa, joka kes­kit­tyi täl­lä ker­taa kesä­ak­ti­vi­teet­tei­hin.

Sum­mer edi­tion ‑tee­mai­nen ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­ma kerä­si Busi­ness­A­se­mal­le noin 50 hen­ki­löä juhan­nus­vii­kon tiis­tai­na. Osal­lis­tu­jat pää­si­vät kuu­le­maan, mil­lai­sia pal­ve­lu­ja tar­joa­vat Visit Oulu sekä seu­dul­la toi­mi­vat yri­tyk­set Lap­pis, Go Arc­tic ja Tont­tu Tär­mön Paja.

Melon­taa, sup­pai­lua, lei­ja­surf­faus­ta, kos­ken­las­kua, pyö­rä­ret­kiä, kalas­tus­ta… vaih­toeh­to­jen vali­koi­ma on laa­ja Oulun kesäs­sä.

Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Roo­sa Palo­mä­ki ker­toi, että Oulu on täyn­nä myös hie­no­ja koh­tei­ta vaik­ka­pa lähi­ret­kei­lyyn – kuten Nal­li­ka­ri, Hie­ta­saa­ri, Pil­pa­suo ja Hupi­saa­ret. Lisäk­si alle tun­nis­sa pää­see esi­mer­kik­si Hai­luo­toon, Koi­te­lin­kos­kel­le ja Limin­gan­lah­del­le.

Inter­na­tio­nal House Oulun ambas­sa­do­rit esit­te­li­vät myös suo­sik­kiak­ti­vi­teet­te­jaan. Niis­sä ja ver­kos­toi­tu­mi­sil­lan kes­kus­te­luis­sa mai­nit­tiin muun muas­sa:

Mies ja nainen juttelevat BusinessAsemalla

Tapah­tu­man juon­ta­ja­na toi­mi Business­Oulun vies­tin­tä­har­joit­te­li­ja Nada Abass. Siel­lä kes­kus­tel­tiin myös uudes­ta hal­li­tus­oh­jel­mas­ta ja sen maa­han­muut­to­sei­kois­ta. Huo­len­sa asias­ta esit­ti­vät muun muas­sa IH Oulun ambas­sa­do­rit.

Tilai­suu­den ava­si IH Oulun koor­di­naat­to­ri Riku­pek­ka Lei­no­nen, joka muis­tut­ti, että pal­jon kes­kus­te­lua aiheut­ta­nut hal­li­tus­oh­jel­ma on vas­ta suun­ni­tel­ma.

– Se ei tar­koi­ta, että kaik­ki hal­li­tus­oh­jel­mas­sa suun­ni­tel­lut asiat tapah­tu­vat niin kuin ne on suun­ni­tel­tu, Lei­no­nen sanoi.

– Jär­jes­täm­me asias­ta info­ti­lai­suu­den kiin­nos­tu­neil­le syk­syl­lä tai kun lisä­tie­toa on saa­ta­vil­la. Sil­loin asian­tun­ti­jat ker­to­vat tilan­tees­ta ja miten pro­ses­sit yleen­sä­kin ete­ne­vät, kun on uusi hal­li­tus ja uusi ohjel­ma.

Kii­tos kai­kil­le networ­king-tapah­tu­maan osal­lis­tu­neil­le. Kan­nat­taa seu­ra­ta IH Oulun sosi­aa­li­sen median kana­via, jois­sa ker­rom­me uusis­ta tapah­tu­mis­tam­me.

Tutus­tu yri­tys­ten kesä­tar­jon­taan