Kan­sain­vä­li­nen rek­ry­toin­ti­pro­ses­si – val­men­nus yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le

Ter­ve­tu­loa kuu­le­maan kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin hyvis­tä käy­tän­teis­tä ja olen­nai­sis­ta huo­mioi­ta­vis­ta asiois­ta mak­sut­to­maan webi­naa­riin.

Tämä kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin kou­lu­tus tar­jo­aa kat­ta­vas­ti käy­tän­nön tie­toa ja tukea ulko­maa­lais­taus­tai­sen työ­voi­man palk­kaa­mi­seen.

Käsit­te­lem­me muun muas­sa kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin pro­ses­sin osa­te­ki­jöi­tä työ­nan­ta­jan vel­voit­teis­ta, viran­omai­syh­teyk­sis­tä ja aika­tau­lus­ta tar­jol­la ole­viin tuki­pal­ve­lui­hin.

Kou­lu­tuk­sen aika­na esi­tel­lään myös käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja yri­tys­ten koke­muk­sia mah­dol­li­sis­ta haas­teis­ta ja kei­nois­ta suju­voit­taa pro­ses­sia.

Kou­lu­tus vah­vis­taa yri­tyk­se­si kykyä rek­ry­toi­da sekä Suo­mes­ta että ulko­mail­ta tule­via kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Business­Oulu toteut­taa Webi­naa­rin yhteis­työs­sä Inter­na­tio­nal Fox Agencyn kans­sa. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii alan koke­nut asian­tun­ti­ja Kir­si Kor­ho­nen kump­pa­ni­naan kan­sain­vä­lis­ten asioi­den asian­tun­ti­ja Kai­su Kan­strén (KaTe Solu­tions & Con­sul­ting). Kor­ho­nen tun­tee aihe­pii­rin erit­täin hyvin ja on myös kir­joit­ta­nut kol­le­gan­sa Tan­ja Malon kans­sa kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin oppaan.

Kou­lu­tus pide­tään suo­mek­si ja kysy­myk­siä voi esit­tää myös englan­nik­si. Kou­lu­tuk­ses­ta ei teh­dä tal­len­net­ta. Mate­ri­aa­lit jae­taan osal­lis­tu­jil­le tilai­suu­den jäl­keen.

Ter­ve­tu­loa mukaan ja näh­dään lin­joil­la 12.12.2023!

Lisä­tie­to­ja val­men­nuk­ses­ta antaa:

Sal­la Hir­vo­nen
040 726 1842
salla.hirvonen@businessoulu.com