Oulun kau­pun­ki muka­na Muu­tos­töis­sä-kam­pan­jas­sa

Muu­tos­töis­sä-kam­pan­ja halu­aa ava­ta sil­mät kult­tuu­ri­ses­ti moni­nai­sen työ­elä­män mah­dol­li­suuk­sil­le

Some­vai­kut­ta­ja­ve­toi­nen Muu­tos­töis­sä-kam­pan­ja käyn­nis­tyi syys­kuun alus­sa, ja Oulu on yksi muka­na ole­vis­ta kau­pun­geis­ta.

Jot­ta suo­ma­lai­nen työ­elä­mä pysyy kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä ja täyt­tää kult­tuu­ri­sen yhden­ver­tai­suu­den vaa­ti­muk­set, vaa­di­taan työ­elä­mäs­sä muka­na ole­vil­ta asen­ne­muu­tok­sia. Syys­kuun 5. päi­vä alka­van Muu­tos­töis­sä-kam­pan­jan tavoit­tee­na on ava­ta sil­mät kult­tuu­ri­ses­ti moni­nai­sen työ­elä­män mah­dol­li­suuk­sil­le sekä sen esteil­le: tie­tä­mät­tö­myy­del­le, ehdol­lis­tu­mil­le ja usko­muk­sil­le.

Some­vai­kut­ta­ja­ve­toi­ses­ti toteu­tet­ta­va kam­pan­ja halu­aa puhu­tel­la kaik­kia työ­elä­mäs­sä ole­via: avoin suh­tau­tu­mi­nen kult­tuu­ri­seen moni­nai­suu­teen on jokai­sen työ­elä­mäs­sä ole­van vas­tuul­la.

Muu­tos­töis­sä-yhteis­kun­nal­li­ses­sa vies­tin­tä­kam­pan­jas­sa kes­kus­te­lun herät­tä­ji­nä toi­mii 20 eri­lai­sis­ta kult­tuu­ri­sis­ta taus­tois­ta tule­vaa, Suo­mes­sa asu­vaa some­vai­kut­ta­jaa. Kam­pan­jan rahoi­tuk­ses­ta vas­taa ja vies­tin­näl­li­se­nä tuke­na toi­mii yli 20 orga­ni­saa­tion jouk­ko kau­pun­ke­ja, oppi­lai­tok­sia, kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä sekä mer­kit­tä­viä työ- ja elin­kei­noe­lä­män toi­mi­joi­ta.

Kam­pan­jan suun­nit­te­li­ja ja koor­di­noi­ja on yhteis­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen ja arvo­poh­jai­siin yhteis­töi­hin eri­kois­tu­nut vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to PING Hel­sin­ki.

Moni­ka­na­vai­ses­ti, useas­ta näkö­kul­mas­ta

Muu­tos­töis­sä-kam­pan­jas­sa vai­kut­ta­jat edus­ta­vat laa­jas­ti eri­lai­sia näkö­kul­mia: työn­ha­ki­jan ja ‑teki­jän sekä työ­nan­ta­jan. Hei­dän esiin nos­ta­mi­aan tee­mo­ja ovat muun muas­sa kult­tuu­rien luku­tai­to moder­ni­na työ­elä­mä­tai­to­na, eri­lai­set kult­tuu­ri­set todel­li­suu­det suo­ma­lai­ses­sa työ­elä­mäs­sä sekä arki maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­se­na työn­ha­ki­ja­na, ‑anta­ja­na sekä yrit­tä­jä­nä.

Kam­pan­jan kana­vi­na toi­mi­vat Ins­ta­gram, Tik­Tok, Face­book ja You­tu­be. Kam­pan­ja­si­säl­löt jul­kais­taan some­ka­na­vis­sa syys­kuun aika­na ja löy­dät ne aihe­tun­nis­teel­la #muu­tos­tois­sa. Kaik­ki sisäl­löt jul­kais­taan pait­si vai­kut­ta­jien ja kump­pa­nien tileil­lä, myös koo­tus­ti Ins­ta­gram-tilil­lä @muutostoissa

Pää­ku­vas­sa vasem­mal­ta oikeal­la: kol­me Muu­tos­töis­sä-kam­pan­jaan osal­lis­tu­vaa vai­kut­ta­jaa Jas­min Ngo, Ais­hah Muham­med ja Dave Cad.

Kam­pan­jas­sa muka­na ole­vat orga­ni­saa­tiot ovat:

Kam­pan­jas­sa muka­na ovat seu­raa­vat vai­kut­ta­jat: