Oulun yli­opis­to etsii kum­me­ja kan­sain­vä­li­sil­le opis­ke­li­joil­le

Oulun yli­opis­ton kum­mi­per­he-ohjel­ma jat­kuu tänä syk­sy­nä. Yli­opis­to etsii nyt mukaan uusia, aktii­vi­sia kum­me­ja Oulun alu­eel­ta. Oli­si­ko sinus­ta kum­mik­si vaih­to-opis­ke­li­jal­le?

Kum­mi­per­he-ohjel­man tavoit­tee­na on edis­tää kult­tuu­rien­vä­lis­tä vaih­toa sekä tukea pai­kal­lis­ten asuk­kai­den ja kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den ystä­vyys­suh­tei­den syn­ty­mis­tä, Oulun yli­opis­to ker­too tie­dot­tees­saan.

Ohjel­ma tukee Oulun alu­een kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä. Samal­la se tar­jo­aa kan­sain­vä­li­sel­le opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin ja elä­män­ta­paan, ja siten rikas­tut­taa opis­ke­lu­ko­ke­mus­ta Oulus­sa ja ede­saut­taa opis­ke­li­jan kotiu­tu­mis­ta.
Ensim­mäis­tä ker­taa Kum­mi­per­he-toi­min­taa on jär­jes­tet­ty Oulun yli­opis­tos­sa jo 1990-luvun puo­les­sa välis­sä, kun muu­ta­mil­le yli­opis­toon vaih­to-opis­ke­li­joik­si saa­pu­vil­le jär­jes­tet­tiin pai­kal­li­nen ystä­vä­per­he.

– Kum­mi­per­he-ohjel­ma oli mah­ta­va mah­dol­li­suus minul­le, kos­ka meil­lä ei ole pal­jon mah­dol­li­suuk­sia tava­ta pai­kal­li­sia ihmi­siä, jutel­la ja vaih­taa kult­tuu­ria kan­sain­vä­li­se­nä opis­ke­li­ja­na. Kum­mi­per­he on kuin toi­nen per­he Suo­mes­sa, ker­too japa­ni­lai­nen Jun Naka­mu­ra. Hän on ohjel­maan osal­lis­tu­nut tut­kin­to-opis­ke­li­ja Oulun yli­opis­tos­sa ja Inter­na­tio­nal House Oulun ambas­sa­dor.

Lue lisää Junin koke­muk­sia Suo­mes­ta (englan­nik­si): ”Oulu is a place whe­re pas­sio­na­te people and beau­ti­ful natu­re are welco­ming you”

Kum­mi­per­he-ohjel­maan voi hakea mukaan kuka tahan­sa Oulun alu­eel­la asu­va per­he­muo­dos­ta riip­pu­mat­ta. Muka­na on ollut niin elä­ke­läi­siä, yksi­na­su­via kuin lap­si­per­hei­tä­kin. Tär­kein­tä on kiin­nos­tus kult­tuu­ri­vä­li­seen kans­sa­käy­mi­seen sekä sitou­tu­mi­nen oman opis­ke­li­jan tapaa­mi­seen ja yhtei­sen ajan viet­tä­mi­seen. Lisäk­si kum­mi­per­hee­nä toi­mi­val­ta tai aina­kin yhdel­tä per­heen jäse­nel­tä odo­te­taan vähin­tään aut­ta­vaa vie­raan kie­len tai­toa, kuten englan­nin osaa­mis­ta.

Ohjel­ma pyö­rii aina luku­vuo­den ker­ral­laan syys­kuus­ta tou­ko­kuu­hun. Per­heet ja opis­ke­li­jat yhdis­te­tään hake­mus­ten perus­teel­la. Tämän jäl­keen per­he ja opis­ke­li­ja sopi­vat kes­ke­nään, miten usein tapaa­vat ja mitä halua­vat teh­dä yhdes­sä. Kyse on vapaa-ajan toi­min­nas­ta: opis­ke­li­jat asu­vat omis­sa asun­nois­saan, eivät per­hei­den luo­na, yli­opis­ton tie­dot­tees­sa muis­tu­te­taan

Kum­mi­per­heek­si voi hakea täyt­tä­mäl­lä hake­muk­sen Oulun yli­opis­ton verk­ko­si­vuil­la. Hakuai­ka jat­kuu 1. syys­kuu­ta saak­ka.