Nort­hern Glow 2021

Puhujia lavalla, jonka yllä näkyy teksti Northern Glow.
Puhujia lavalla, jonka yllä näkyy teksti Northern Glow.

NORTHERN GLOW
-BISNESFOORUMI

18.11.2021 klo 11–17
Tul­li­sa­li, Oulu

Nort­hern Glow valai­see Oulun 18.11.2021

Nort­hern Glow tulee taas ja tar­jo­aa Oulun lii­ke-elä­mäl­le mah­dol­li­suu­den ins­pi­roi­tua ja verkostoitua!Tällä ker­taa Nort­hern Glows­sa tava­taan eri­tyi­ses­ti poh­joi­sen alu­een päät­tä­jien ja asian­tun­ti­joi­den kes­ken – ja pit­käs­tä aikaa fyy­si­ses­sä tapah­tu­mas­sa! Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään ter­veys­tur­val­li­suus huo­mioi­den väl­jis­sä tilois­sa Tul­li­sa­lis­sa ja paik­ko­ja on tar­jol­la n. 200 osal­lis­tu­jal­le. Varaat­han oman paik­ka­si pian!

Tänä vuon­na Nort­hern Glows­sa rat­ko­taan muut­tu­van maa­il­man joh­ta­mi­sen haas­tei­ta. Maa­il­ma muut­tuu ja ihmi­set sen muka­na. Miten tämä kaik­ki vai­kut­taa lii­ke-elä­män arkeen ja joh­ta­mi­seen? Miten raken­ne­taan mer­ki­tyk­sel­li­nen ja osaa­mis­ta kehit­tä­vä työ­elä­mä sekä työ­nan­ta­jan että työn­te­ki­jän näkö­kul­mas­ta?

Jo kah­dek­sat­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vä ja Poh­joi­sen par­haa­na busi­ness­ta­pah­tu­ma­na pal­kit­tu Nort­hern Glow tar­jo­aa tänä­kin vuon­na sopi­vas­sa suh­tees­sa ins­pi­roi­via puheen­vuo­ro­ja, kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja viih­det­tä.

Tun­nel­mia vuo­den 2019 tapah­tu­mas­ta

Ohjel­ma

11.00 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lou­nas

12.00 Tilai­suu­den avaus
Jen­ni Janak­ka – Juon­ta­ja

12.10 Esi­mer­kil­li­nen joh­ta­juus – ei ole vaih­toeh­to, vaan eli­neh­to
Har­ri Gus­tafs­berg – Hen­kis­tä suo­ri­tus­ky­kyä tut­ki­va, kehit­tä­vä ja val­men­ta­va filo­so­fian toh­to­ri
Puheen­vuo­ron tar­jo­aa Eli­sa.

13.00 Joh­ta­juu­den hur­maus­liik­keet – Miten joh­taa eri suku­pol­via?
Jen­ni Raja­hal­me – Val­men­ta­va tari­na­ti­reh­töö­ri ja perus­ta­jao­sa­kas, Vies­tin­tä­toi­mis­to Kump­pa­nia

13.50 Case: Fin­ger­soft – 80% työ­ai­kaa, 90% palk­kaa
Jaak­ko Kyl­mä­oja – Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Fin­ger­soft

14.10 Kah­vi­tau­ko
Kah­vit tar­jo­aa Loih­de Fac­tor.

14.40 Mer­ki­tyk­sen joh­ta­mi­nen — joh­da moti­vaa­tio­ta, osaa­mis­ta ja orga­ni­saa­tio­si psy­ko­lo­gis­ta pää­omaa
Jaak­ko Sahi­maa – Orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi ja työyh­tei­sö­val­men­ta­ja

15.30 Panee­li­kes­kus­te­lu: Hyvä joh­ta­mi­nen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen Poh­joi­sen bis­nek­sen perus­ta
Jaak­ko Sahi­maa – Orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi ja työyh­tei­sö­val­men­ta­ja
Jari Kar­ja­lai­nen – Kehi­tys- ja toi­mia­la­joh­ta­ja, Osuus­kaup­pa Ari­na
Juha Laak­ko­nen – Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Kale­va Media
 Vir­pi Span­gar – Pal­ve­lu­joh­ta­ja, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO
Mode­raat­to­ri: Jen­ni Janak­ka

16.10 Tilai­suu­den yhteen­ve­to
Jen­ni Janak­ka – Juon­ta­ja

16.15–17.00 Afterwork – Go with the Glow­Nort­hern
Glown kans­sa rin­nak­kain tänä vuon­na jär­jes­te­tään audio­vi­su­aa­li­sen alan tapah­tu­ma – Crea­tors Cros­sing – Go with the Glow, jos­sa käsi­tel­lään tule­vai­suu­den tuo­tan­to­mah­dol­li­suuk­sia. Tapah­tu­man osal­lis­tu­jat liit­ty­vät mukaan Nort­hern Glown afterwor­keil­le ver­kos­toi­tu­maan!

Tänä vuon­na Nort­hern Glows­sa rat­ko­taan muut­tu­van maa­il­man joh­ta­mi­sen haas­tei­ta. Luvas­sa on jäl­leen taso­kas­ta ohjel­maa hyväs­sä seu­ras­sa!

Liput

Nor­maa­li lip­pu

Liput tapah­tu­maan

Han­ki lip­pusi poh­joi­seen par­haa­seen bis­nes­ta­pah­tu­maan. Lipun hin­taan kuu­luu lou­nas, ilta­päi­vä­kah­vit sekä afterwork-tar­joi­lut tapah­tu­man yhtey­des­sä. Tapah­tu­man osal­lis­tu­ja­mää­rä on rajat­tu, joten varaat­han paik­ka­si pian!

Hin­ta 59 eur (alv 0%)

Lipun hin­taan kuu­luu lou­nas, ilta­päi­vä­kah­vit sekä afterwork-tar­joi­lut tapah­tu­man yhtey­des­sä.

Ryh­mä­ti­laus ja tapah­tu­man kump­pa­nuu­det

Ryh­mä­ti­laus ja tapah­tu­man kump­pa­nuu­det

Haluat­ko hank­kia Nort­hern Glow ‑liput hel­pos­ti yhdel­lä las­kul­la isom­mal­le poru­kal­le? Kysy tar­jous yli 5 lipun tilauk­siin.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut Nort­hern Glown yhteis­työ­kump­pa­nuu­des­ta tai stän­di­pai­kas­ta tapah­tu­maan? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, rää­tä­löim­me tar­pei­de­si mukai­sen kump­pa­nuus­pa­ke­tin.

Lisä­tie­to­ja: hanna.mattila@businessoulu.com

Puhu­jat

Har­ri Gus­tafs­berg

Har­ri on mie­len suo­ri­tus­ky­kyä val­men­ta­va, tut­ki­va ja kehit­tä­vä filo­so­fian toh­to­ri ja tur­val­li­suus joh­ta­mi­sen mais­te­ri (FT, HTM). Lisäk­si hän on pal­kit­tu tie­to­kir­jai­li­ja ja yri­tys­pu­hu­ja. Har­ri puhuu työyh­tei­söis­tä, jot­ka oppi­vat nopeas­ti ja ket­te­räs­ti, menes­ty­vät par­hai­ten muut­tu­van maa­il­man mels­kees­sä. Kukaan ei tie­dä, miten maa­il­ma muut­tuu täs­tä eteen­päin ja nyt tar­vi­taan hyvää joh­ta­juut­ta. Hyvä joh­ta­juus tulee esiin tuot­ta­vuu­den, tulos­ten ja ihmis­ten kas­vun yhteis­tu­lok­se­na. Nort­hern Glows­sa hän puhuu ins­pi­roi­vas­ti oppi­vas­ta orga­ni­saa­tios­ta, esi­mer­kil­li­ses­tä joh­ta­juu­des­ta.

Kat­so Har­rin video­ter­veh­dys alta

Lue lisää Har­ri Gus­tafs­ber­gis­ta

Jen­ni Raja­hal­me

Jen­nin ainut­laa­tui­nen tapa ker­toa tari­noi­ta ja rat­kai­su­ja on mie­leen­pai­nu­vaa ja innos­ta­vaa. Taus­tal­la on yli 15 vuo­den koke­mus työ­elä­män sekä vies­tin­nän kehit­tä­mi­ses­tä. Jen­ni on eri­kois­tu­nut joh­ta­juu­den hur­maus­liik­kei­siin. Olem­me saa­neet työ­elä­mään uuden mil­le­ni­aa­li­su­ku­pol­ven, joka on tul­lut jää­däk­seen. Jen­ni kut­suu tätä suku­pol­vea MIK­SI-suku­pol­vek­si. Työyh­tei­söis­sä tar­vi­taan­kin uuden­lais­ta kykyä ymmär­tää eri­lai­suut­ta ja uut­ta aikaa. Tär­keä kysy­mys kuu­lu­kin: Miten joh­dam­me eri suku­pol­via? Menes­tyäk­sem­me tar­vit­sem­me ele­tyn elä­män anta­man koke­muk­sen sekä nuo­rem­man suku­pol­ven kyvyn aja­tel­la uudel­la taval­la. Kai­kil­la on paik­kan­sa ja jokai­nen ansait­see tul­la ymmär­re­tyk­si.

Lue lisää Jen­ni Raja­hal­mees­ta

Jaak­ko Sahi­maa

Jaak­ko on orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi ja työyh­tei­sö­val­men­ta­ja, jon­ka mis­sio­na on teh­dä suo­ma­lai­ses­ta työ­elä­mäs­tä entis­tä mie­lek­kääm­pää, mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää. Hän työs­ken­te­lee mer­ki­tyk­sel­li­syy­den, inhi­mil­li­sen tehok­kuu­den ja ter­veen työ­elä­män tee­mo­jen paris­sa niin yksilö‑, orga­ni­saa­tio- kuin yhteis­kun­ta­ta­sol­la. Nort­hern Glows­sa Jaak­ko puhuu sii­tä, miten kehi­te­tään omaa osaa­mis­ta ja miten huo­mioi­daan myös tii­min osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen? Ennen kuin joh­ta­ja voi joh­taa jouk­ko­jaan onnis­tu­nees­ti koh­ti pää­mää­riä ja tavoit­tei­ta, on syy­tä kur­kis­taa myös oman haar­nis­kan sisäl­le.

Lue lisää Jaak­ko Sahi­maas­ta

Jaak­ko Kyl­mä­oja

Jaak­ko on maa­il­man­laa­jui­ses­ti yli 1,5 mil­jar­dia ker­taa lada­tuis­ta Hill Climb Racing ‑peleis­tään tun­ne­tun peliy­ri­tyk­sen Fin­ger­sof­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja. Fin­ger­sof­til­la työs­ken­te­lee noin 100 työn­te­ki­jää, jois­ta val­tao­sa sen pää­kont­to­ril­la Oulus­sa. Jaa­kon yhte­nä yri­tyk­sel­le tuo­mis­taan uudis­tuk­sis­ta on syys­kuus­sa 2021 alka­nut työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­tiin suun­nat­tu puo­len vuo­den kokei­lu, jos­sa työn­te­ki­jät voi­vat halu­tes­saan teh­dä 80% työ­ai­kaa saa­den kui­ten­kin 90% pal­kan.

Lue lisää Jaak­ko Kyl­mä­ojas­ta

Juha Laak­ko­nen

Juha on niin lii­ke-elä­män kuin vapaa-ajan moniot­te­li­ja. Hän on toi­mi­nut Kale­va Median toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2017. Juhan juu­ret ovat Poh­jois-Suo­mes­sa. Hän on syn­ty­nyt Oulus­sa ja opis­kel­lut sekä Oulai­sis­sa että Rova­nie­mel­lä. Enti­nen maa­jouk­kue­ta­son kym­me­not­te­li­ja on suu­ri lii­kun­nan puo­les­ta­pu­hu­ja kii­rei­sen työ­elä­män ja vaa­ti­van joh­ta­mi­sen tasa­pai­not­ta­ja­na. Juha on myös Tshe­kin tasa­val­lan kun­nia­kon­su­li. Juha on ihmis­lä­hei­nen ja innos­ta­va joh­ta­ja, ennen kaik­kea vah­van yri­tys­kult­tuu­rin puo­les­ta puhu­ja. Hänen joh­ta­mis­fi­lo­so­fian­sa voi kiteyt­tää kol­meen sanaan: Pur­po­se, pas­sion, pro­fit.

Jari Kar­ja­lai­nen

”Haluan säi­lyt­tää tie­tyn­lai­sen lap­se­nus­kon. Toi­vot­ta­vas­ti läpi elä­mä­ni minua seu­raa ute­liai­suus kehit­ty­mi­seen ja aja­tus, että mel­kein­pä mitä tahan­sa on mah­dol­lis­ta toteut­taa. Teke­mi­nen vaa­tii mie­li­ku­vi­tus­ta ja yhtei­sön saa­mis­ta mukaan.” Jaril­la on yli 30-vuo­den koke­mus eri­lai­sis­ta esi­hen­ki­lö­teh­tä­vis­tä. Nykyi­sin hän toi­mii OK Ari­nan kehi­tys- ja toi­mia­la­joh­ta­ja­na. Työs­ken­te­ly elin­voi­mai­sen Poh­jois-Suo­men puo­les­ta antaa hänel­le voi­mak­kaan mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­teen.

Vir­pi Span­gar

Osaa­mi­sen mer­ki­tyk­sen kas­va­mi­nen yri­tyk­sis­sä hei­jas­tuu täl­lä het­kel­lä yhä nopeam­min kou­lu­tuk­seen. Yri­tyk­siä haas­taa osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­den ongel­mat ja toi­saal­ta työt­tö­myyt­tä on pal­jon. Vir­pi toi­mii kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAOl­la työ­elä­mä- ja yri­tys­pal­ve­luis­sa pal­ve­lu­joh­ta­ja­na yli 20 vuo­den työ­ko­ke­muk­sel­la. Vir­pi toi­mii myös Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin Star­tup ‑yrit­tä­jyys, jat­ku­va oppi­mi­nen ja osaa­mi­nen sekä yri­ty­se­ko­sys­tee­mien koko­nai­suus – ja tuki kär­kioh­jel­mas­sa jat­ku­van oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen vetu­ri­na. Kes­kiös­sä on vas­ta­ta jat­ku­van oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen haas­tei­siin ja tukea alu­een yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taa ja kas­vua.

Tapah­tu­man juon­taa

Jen­ni Janak­ka

Jen­ni aloit­ti uran­sa näyt­te­li­jä­nä ja on esiin­ty­nyt mm. elo­ku­vis­sa 8‑pallo, Vares – Huh­ti­kuun tytöt sekä Luok­ka­ko­kous. Hänet on näh­ty myös tele­vi­sio­sar­jois­sa. Jen­ni on juon­ta­nut lukui­sia yri­tys­ti­lai­suuk­sia sekä ylei­sö­ta­pah­tu­mia. Käsi­kir­joit­ta­ja­na hänen käden­jäl­ki näkyy oman blo­gin lisäk­si myös Nelo­sen suo­si­tus­sa viih­deoh­jel­mas­sa Hyvät ja huo­not uuti­set. Vuon­na 2016 val­mis­tui hänen esi­kois­ro­maa­nin­sa käsi­kir­joi­tus Vah­van­kal­tai­nen, jon­ka pää­tee­ma­na oli minä­ku­va. Kir­joit­ta­ja­na Jen­ni on tut­ki­nut pal­jon kult­tuu­rin tar­joa­mia käsi­tyk­siä ja ste­reo­ty­pioi­ta.

Lue lisää Jen­ni Jana­kas­ta

Näh­dään Nort­hern Glows­sa!

Tapah­tu­ma­paik­ka

Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Saa­pu­mi­nen:
Tul­li­sa­liin on hyvät kul­ku­yh­tey­det joka puo­lel­ta Oulua, joten tapah­tu­maan on käte­vä tul­la niin jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä kuin omal­la autol­la. Tul­li­sa­lin välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä on hyvin mak­su­ton­ta pysä­köin­ti­ti­laa. Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pysä­kit ovat n. 500 met­rin pääs­sä Tul­li­sa­lin sisään­käyn­nis­tä Limin­gan­tien var­res­sa. Pysä­kit ovat: Limin­gan­tul­li E ja Limin­gan­tul­li P.

Aika­tau­lut, ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Muka­na