After work

Teinitytöt ja koirat puistossa

Kel­pai­si­ko arjen ja vapaan täy­del­li­nen tasa­pai­no? Oulus­sa se onnis­tuu 365 päi­vää vuo­des­sa.

”Vuo­ro­kau­des­sa tun­tuu ole­van tun­te­ja enem­män ja yleis­tä kii­reen tun­tua vähän vähem­män.”
Maria Vuo­ren­so­la, oulu­lai­nen paluu­muut­ta­ja

Eten­kin moni uusi oulu­lai­nen kokee, että Oulus­sa saa lisä­tun­te­ja vuo­ro­kau­teen ja aikaa jää enem­män työ- tai opis­ke­lu­päi­vän jäl­keen. Vapaal­la ehtii teke­mään kaik­kea kivaa yllin kyl­lin – mikä ei ole lain­kaan ihme.

Kom­pak­tin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sam­me kaik­ki pal­ve­lut ovat lähel­lä ja siir­ty­mi­set suju­vat suk­ke­laan. Sano­taan­kin, että Oulus­sa pää­see mis­tä tahan­sa min­ne tahan­sa 20 minuu­tis­sa.

Jokai­nen tasa­pai­not­te­lee työn ja vapaan kes­ken – aina­kin sil­loin täl­löin. Hyvä balans­si tar­koit­taa myös eri asioi­ta eri ihmi­sil­le. Jos­sa­kin elä­män­vai­hees­sa arvoon­sa nouse­vat sään­nöl­li­nen työ­ai­ka ja rau­hal­li­nen työym­pä­ris­tö. Toi­set taas arvos­ta­vat enem­män vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sia tai per­heys­tä­väl­lis­tä asui­na­luet­ta.

Kaik­ki nämä mah­dol­li­suu­det ja pal­jon muu­ta ovat tar­jol­la Oulus­sa. Tasa­pai­noa huo­ku­vas­sa kau­pun­gis­sa, joka saa suu­pie­let taa­tus­ti kohoa­maan.

Nainen pipo päässä kävelee havumetsässä punotun korin kanssa. Aurinko laskee naisen selän taa ja värjää metsän kultaiseksi.
Oulu on asteen ver­ran luon­non­lä­hei­sem­pi koh­de, jos­sa riit­tää kai­kil­le teke­mis­tä ja ihail­ta­vaa.

Luon­to tulee lähel­le

Olit­pa sit­ten osaa­ja, joka halu­aa irtau­tua hel­pos­ti työn ras­kaan raa­dan­nas­ta, tai loma­lai­nen vail­la hui­laus­paik­kaa, Oulu yllät­tää iha­nas­ti.

Tääl­lä luon­to alkaa ihan kotio­vel­ta tai hotel­lin kul­mil­ta. Kes­kus­tas­sa­kin on mah­dol­li­suus naut­tia vih­reis­tä mai­se­mis­ta ja kirk­kais­ta vesis­tä. Nii­tä mai­se­mia voi kat­sel­la myös pää­kir­jas­ton ikku­nas­ta lem­pi­kir­jas­ta naut­tien tai Oulu­joen sau­na­lau­toil­ta.

Lue lisää Oulun luon­toe­lä­myk­sis­tä.

Sau­na­laut­ta Kesän sau­na toi­mii Tui­ran uima­ran­nan lähei­syy­des­sä.

Täy­del­lis­tä ren­tou­tu­mis­ta – sau­na­lau­tal­la

Ah, kuin­ka iha­naa onkaan men­nä sau­naan pit­kän päi­vän jäl­keen ja käy­dä pulah­ta­mas­sa luon­non­ve­teen. Sen jäl­keen voi taas naut­tia löy­lyis­tä ja Oulu­joen veh­reis­tä mai­se­mis­ta.

Koi­vu­ran­nan sau­na­laut­ta tar­jo­aa peh­meät löy­lyt 20 hen­ki­lön hir­si­sau­nas­sa ympä­ri vuo­den. Tui­ran uima­ran­nal­la puo­les­taan pää­see Kesän sau­naan, jota pyö­ri­te­tään tal­koo­lais­ten voi­min.

Kurk­kaa Kesän sau­nan tun­nel­maan (avautuu uuteen välilehteen).

Tutus­tu Koi­vu­ran­nan sau­na­laut­taan (avautuu uuteen välilehteen).

Ihmisiä Varjo-festivaalilla
Oulus­ta löy­tyy tapah­tu­mia joka läh­töön ympä­ri vuo­den.

Viih­teel­le ja viih­ty­mään

Kai­paat­ko vil­liä after work ‑tun­nel­maa vai rau­hal­li­sem­pia kult­tuu­ri­ko­ke­muk­sia? Oulus­ta löy­tyy run­saas­ti viih­dyt­tä­viä vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sia – pie­niä ja iso­ja elä­myk­siä, uniik­ke­ja tapah­tu­mia sekä poh­jois­ta kult­tuu­ria.

Lue lisää Oulun her­kul­li­ses­ta viih­des­ke­nes­tä.

Kat­so, kuin­ka mah­ta­via kult­tuu­rie­lä­myk­siä Oulu tar­jo­aa.

Henna istuu terassilla, etualalla näkyy runsaita vaaleanpunaisia kukkia.
Hen­na Perk­kiö on oulu­lai­nen paluu­muut­ta­ja.

”Vuo­ro­kau­teen on tul­lut lisä­tun­te­ja”

Mil­tä tun­tuu muut­taa takai­sin Ouluun monien vuo­sien jäl­keen? Hen­na Perk­kiö ker­too paluu­muut­ta­ja­tun­nel­mis­taan tutuis­sa, mut­ta muut­tu­neis­sa mai­se­mis­sa – jois­sa päi­viin on tul­lut lisää omaa aikaa.

Sukel­la Hen­nan fii­lik­siin.

Lue myös mui­den paluu­muut­ta­jien tari­noi­ta.

Kat­so Dorik­sen haas­tat­te­lu yllä ole­vas­ta videos­ta (englan­nik­si).

”Tau­ko­kult­tuu­ri – suo­ma­lais­ta vii­saut­ta”

Hong­kon­gi­lai­nen ark­ki­teh­ti Doris Yue, 35, työs­ken­te­lee oulu­lai­ses­sa Uki Ark­ki­teh­dit ‑toi­mis­tos­sa. Eri­tyi­ses­ti hän­tä ins­pi­roi työ­pai­kan tau­ko­kult­tuu­ri, johon sisäl­tyy usei­ta breik­ke­jä pit­kin päi­vää.

Lue lisää Dorik­sen aja­tuk­sis­ta.