Kou­lu­tus ja tut­ki­mus

Mikä oli­si­kaan haus­kem­pi opis­ke­lu­paik­ka kuin Oulu? Tämä nuo­re­kas kau­pun­ki tar­jo­aa kou­lu­tus­ta useal­la eri kou­lu­tusas­teel­la – ja tie­ten­kin sitä hui­kean haus­kaa opis­ke­li­jae­lä­mää. Oulus­sa on täl­lä het­kel­lä 25 000 kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jaa; lii­ty sinä­kin tähän jouk­koon!

Oulu tun­ne­taan ark­ti­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­va­na kau­pun­ki­seu­tu­na – ja mai­nio­na kou­lu­tus­kau­pun­ki­na.

Tääl­tä jos mis­tä löy­dät kave­rei­ta opis­ke­lu­mat­kal­la­si: Meil­lä on Oulun seu­dul­la 250 000 asu­kas­ta ja 120 kan­sal­li­suut­ta.
Olem­me myös Euroo­pan mit­ta­puul­la mel­koi­sen nuo­rek­kai­ta, sil­lä kes­ki-ikäm­me on vain 38 vuot­ta. Jopa kol­mas­osal­la oulu­lai­sis­ta on kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, eli ihan vaa­ti­mat­to­mas­ti voim­me sanoa ole­vam­me mel­ko fik­sua sak­kia.

Tule roh­keas­ti mukaan ja löy­dä oma pol­kusi Oulus­sa.

Kou­lu­tuk­sen hui­pul­la: Oulun kor­kea­kou­lut

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Oulun yli­opis­to kuu­lu­vat Suo­men suu­rim­piin kor­kea­kou­lui­hin. Oulus­ta löy­tyy myös kol­mas kor­kea­kou­lu, Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu. Tar­jol­la näis­sä on yhteen­sä yli 60 opis­ke­lua­laa. Kat­so Oulun mah­dol­li­suu­det koo­tus­ti kau­pun­gin verk­ko­si­vul­ta avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Oulun yli­opis­to

Vuon­na 1958 perus­tet­tu Oulun yli­opis­to on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ja yksi maa­il­man poh­joi­sim­mis­ta yli­opis­tois­ta. Siel­tä löy­tyy kah­dek­san tie­de­kun­taa, 13 500 opis­ke­li­jaa sekä lähes 3500 työn­te­ki­jää; ne sijoit­tu­vat kah­del­le kam­puk­sel­le, Lin­nan­maal­le ja Kon­tin­kan­kaal­le.

Lue lisää Oulun yli­opis­tos­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on noin 9000 opis­ke­li­jaa sekä 460 työn­te­ki­jää. Kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään kuu­del­la kou­lu­tusa­lal­la.

Tutus­tu Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­luun (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Diak dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Dia­kin Oulun-kam­puk­sel­la voi opis­kel­la sosiaali‑, ter­veys- ja kir­kon alan tut­kin­to­ja moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na.

Kat­so Diak dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tar­jon­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tule­vai­suu­den osaa­mis­ta: amma­til­li­nen perus­kou­lu­tus

Amma­til­lis­ta perus­kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa ja oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Kat­so Oulun mah­dol­li­suu­det koo­tus­ti kau­pun­gin verk­ko­si­vul­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

PSK-Aikuis­opis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kon­ser­va­to­rio (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ammat­tio­pis­to Luo­vi (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Suo­men Dia­ko­niao­pis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun pal­ve­lua­lan opis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kaksi opiskelijaa

Miten sopi­va kou­lu­tus löy­tyy ja miten sii­hen hae­taan?

Nainen seisoo festareilla

Opis­ke­li­ja, Oulu on elä­mä­si paras valin­ta

Nyt on täy­del­li­nen het­ki liit­tyä tyy­ty­väis­ten opis­ke­li­joi­den jouk­koon ja alkaa oulu­lai­sek­si. Laa­duk­kaan ope­tuk­sen lisäk­si tääl­lä saat naut­tia ensi­luok­kai­ses­ta elä­mäs­tä.


Tut­ki­mus ja kehi­tys

Oulus­sa panos­te­taan tut­ki­muk­seen ja kehi­tyk­seen eni­ten asu­kas­ta koh­ti maas­sam­me. Tuo­te­ke­hi­ty­sin­ves­toin­tien mää­rän posi­tii­vi­nen kas­vu tar­koit­taa uusien yri­tys­ten ja työ­paik­ko­jen syn­ty­mis­tä ja sitä, että Suo­men tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä mer­kit­tä­vä osa teh­dään Oulus­sa. Tule­vai­suu­den suun­taa näy­te­tään Oulus­ta käsin eri­tyi­ses­ti ICT‑, ter­veys- ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia-aloil­le.

Tutus­tu Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­seen
Oulun yli­opis­ton tut­ki­musyk­si­köt (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tutus­tu OAM­Kin tut­ki­muk­seen
Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­työ (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tutus­tu Oulun älyk­käi­siin rat­kai­sui­hin Smart City Oulu ‑sivul­la
Smart City Oulu (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)