Maa­han­muut­ta­jal­le

Oppilaita työskentelemässä

Ter­ve­tu­loa Ouluun – asteen ver­ran parem­paan kau­pun­kiin. Oulu tar­jo­aa sinul­le kan­sain­vä­li­sen, ins­pi­roi­van ja kehit­ty­vän kodin. Tääl­lä arki rul­laa ren­nos­ti omal­la pai­nol­laan ja elä­män­laa­tu on ensi­luok­kais­ta.

Inter­na­tio­nal House Oulu – kan­sain­vä­li­sen osaa­jan koti

Suun­nit­te­let­ko muut­toa Ouluun? Vai olet­ko jo saa­pu­nut tän­ne ja kai­paat tukea? Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le monen­moi­sia pal­ve­lu­ja ja toi­min­taa – muun muas­sa tapah­tu­mia, yri­tys­vie­rai­lu­ja sekä ura­neu­von­taa. Verk­ko­si­vuil­tam­me löy­dät tie­toa pal­ve­luis­tam­me ja saat muun muas­sa tukea työn­ha­kuun.

Kolme ihmistä istuu BusinessAseman lavan portailla

Oulun osaa­mis­kes­kus Oske – tukea työn­ha­kuun

Oulun osaa­mis­kes­kus (Oske) on maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le työn­ha­ki­joil­le suun­nat­tu pal­ve­lu, jos­sa asia­kas saa moniam­ma­til­lis­ta tukea ja ohjaus­ta oman osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen, työ­elä­mään ja opin­toi­hin.

Jos olet maa­han­muut­ta­ja­työn­ha­ki­ja, jol­la on työ­lu­pa Suo­mes­sa ja kai­paat apua työn­ha­kuun, ota yhteyt­tä!


Vil­la Vic­tor – suo­men ope­tus­ta ja tapah­tu­mia

Etsit­kö paik­kaa, jos­sa voi­sit ver­kos­toi­tua sekä opis­kel­la vaik­ka­pa uuden kie­len? Moni­kult­tuu­ri­kes­kus Vil­la Vic­to­ris­sa anne­taan muun muas­sa mak­su­ton­ta suo­men kie­len ope­tus­ta sekä moni­kie­lis­tä ohjaus­ta ja neu­von­taa. Lisäk­si kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään usei­ta tapah­tu­mia ja mui­ta kurs­se­ja.

Jos et näe video­ta yllä, voit kat­soa sen tääl­lä.

SIM­HE-Oamk – olet­ko kiin­nos­tu­nut kor­kea­kou­luo­pin­nois­ta?

Olet­ko maa­han­muut­ta­ja ja asut Poh­jois-Suo­mes­sa? SIM­HE-Oamk (Sup­por­ting Immi­grants in Hig­her Educa­tion in Fin­land) antaa ohjaus­ta alu­eel­la asu­vil­le maa­han­muut­ta­jil­le.

Ohjaus­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la kai­kil­le kor­kea­kou­lu­taus­tai­sil­le maa­han­muut­ta­jil­le. Tar­jol­la on myös kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin val­men­ta­vaa kou­lu­tus­ta, jos­sa voi vah­vis­taa myös suo­men kie­len osaa­mis­ta.


Maa­han­muut­ta­jien ope­tus

Suo­ma­lai­nen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tukee maa­han­muut­ta­jien yksi­löl­li­siä ja jous­ta­via kou­lu­tus­väy­liä. Oulus­sa mah­dol­li­suu­det ovat monet. Löy­dä kou­lu­tus­pol­kusi ja nau­ti opis­ke­lun rie­mus­ta!

Lue lisää Oulun kou­lu­tus­po­luis­ta maa­han­muut­ta­jil­le (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: ouka.fi)


Suo­men kie­len kurs­se­ja

Kai­paat­ko kur­kis­tus­kurs­sia suo­men kie­leen? Vai olet­ko jo opis­kel­lut suo­mea tovin ja haluat jat­kaa kie­len oppi­mis­ta? Oulus­sa on tar­jol­la sato­ja suo­men kie­len kurs­se­ja eri­ta­soi­sil­le oppi­joil­le.

Oulun yli­opis­to tar­jo­aa kie­li­kurs­se­ja kaik­kien tie­de­kun­tien tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le sekä yli­opis­ton ulko­puo­li­sil­le hen­ki­löil­le. Tar­jol­la on myös työ­elä­män suo­men kurs­se­ja.

Lue lisää Oulun yli­opis­tos­ta.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Vuol­le-ins­ti­tuu­tin lis­tal­la on monen tasoi­sia suo­men kie­len kurs­se­ja. Se on käyn­nis­tä­nyt myös uuden kou­lu­tuk­sen, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mis­tä suo­men kie­len tai­to­ja lisää­mäl­lä. Kou­lu­tus on mak­su­ton ja kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan osal­lis­tu­jat saa­vat todis­tuk­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta ja päte­vyy­des­tä.

Lue lisää Vuol­le-ins­ti­tuu­tis­ta.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Poh­jois-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­to tar­jo­aa vuo­sit­tain yli 600 eri­lais­ta kurs­sia. Kesäy­li­opis­to jär­jes­tää kie­li­kurs­sien lisäk­si muun muas­sa avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja, amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta sekä har­ras­tus- ja hyvin­voin­ti­kurs­se­ja.

Lue lisää Poh­jois-Poh­jan­maan kesäy­li­opis­tos­ta.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun aikuis­lu­kios­sa maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le opis­ke­li­joil­le on tar­jol­la monia kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia, kuten Suo­mi toi­se­na kie­le­nä ‑ope­tus­ta sekä aikuis­ten perus­as­teen ope­tus­ta päi­vi­sin. Suu­rin osa ope­tuk­ses­ta on mak­su­ton­ta.

Lue lisää Oulun aikuis­lu­kion ope­tuk­ses­ta.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)


Etsit­kö uut­ta uraa?

Myös näil­tä verk­ko­si­vuil­ta saat tie­toa avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ja tukea ura­suun­nit­te­luun:

Jobs in Fin­land ‑por­taa­li (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: jobsinfinland.fi)

Busi­ness­A­se­man työl­li­syys- ja yri­tys­neu­von­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: businessasema.com)

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: toimistot.te-palvelut.fi)

Oulun yli­opis­ton Career Cent­re (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: oulu.fi)


Tilaa kan­sain­vä­li­nen uutis­kir­jeem­me – Best news from Oulu

Best news from Oulu, Finland