Löy­dä työ

Mies seisoo BusinessAsemalla

Onko buc­ket-lis­tal­la­si Oulus­sa työs­ken­te­le­mi­nen? Hyvään elä­mään on tääl­lä vai­va­ton­ta yhdis­tää mer­ki­tyk­sel­li­nen työ – mitä se sit­ten sinul­le tar­koit­taa­kin! Muun muas­sa hoi­va- ja ict-ala etsi­vät osaa­jia jat­ku­vas­ti, mut­ta mie­len­kiin­toi­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia on kaik­kien alo­jen ammat­ti­lai­sil­le.

Työn ja vapaa-ajan tasa­pai­not­ta­mi­nen onnis­tuu lois­ta­vas­ti Oulus­sa. Tääl­lä kotio­vel­ta työ­pai­kal­le ei ole pit­kä mat­ka eikä lii­ken­ne­ruuh­kis­sa tar­vit­se juu­ri jonot­taa: sano­taan, että Oulus­sa pää­see mel­kein min­ne vaan 20 minuu­tis­sa.
Tule sinä­kin töi­hin Ouluun – ja nau­ti elä­mäs­tä­si!

Työl­lis­ty sinä­kin metal­lia­lal­le!

Olet­ko etsi­mäs­sä töi­tä? Kiin­nos­taa­ko moni­puo­li­nen metal­lia­la? Oulus­ta ja lähi­seu­dul­ta löy­tyy pal­jon työ­paik­ko­ja metal­lia­lan ammat­ti­lai­sil­le, niin uusil­le kuin alal­le palaa­vil­le. Valit­ta­va­na on myös run­saas­ti eri­lai­sia kou­lu­tus­paik­ko­ja. Metal­lia­lan kou­lu­tus on mai­nio väy­lä osaa­jak­si, ja se mah­dol­lis­taa amma­tin, jos­sa riit­tää monia eri­lai­sia työn­ku­via.

Olet­ko ict-alan ammat­ti­lai­nen?

Olet­pa sit­ten ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jä tai muu tek­no­lo­gia-alan ammat­ti­lai­nen, Oulus­sa on jat­ku­vas­ti avoin­na sato­ja ict-alan työ­paik­ko­ja, jot­ka kai­paa­vat osaa­jia.

Kiin­nos­tai­si­ko var­man työl­li­syy­den hoi­va-ala?

Työs­ken­te­let­kö hoi­va-alal­la tai suun­nit­te­let­ko paluu­ta hoi­ta­jak­si? Oulun seu­dul­ta löy­tyy run­saas­ti työ­paik­ko­ja hoi­to­työn ammat­ti­lai­sil­le.

Etsit­kö töi­tä tai uut­ta uraa?

Muun muas­sa näil­tä verk­ko­si­vuil­ta saat tie­toa avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ja tukea ura­suun­nit­te­luun.

Tutus­tu Poh­jois-Poh­jan­maan työ­mah­dol­li­suuk­siin (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: tyomarkkinatori.fi)

Jobs in Fin­land ‑por­taa­li (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: jobsinfinland.fi)

Busi­ness­A­se­man työl­li­syys- ja yri­tys­neu­von­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: businessasema.com)

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: toimistot.te-palvelut.fi)

Vai ins­pi­roi­ko sinua sit­ten­kin yrit­tä­jyys Oulus­sa?

Oulu on mai­nio paik­ka perus­taa oma yri­tys. Jos mie­les­sä­si on yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen, kan­nat­taa suun­na­ta kau­pun­gin kiin­nos­ta­vim­mal­le ase­mal­le eli Busi­ness­A­se­mal­le. Siel­tä saat apua niin yri­tys- kuin työl­li­syy­s­asioi­hin joka arki­päi­vä. Business­Oulun yri­tys­pal­ve­lu­jen neu­von­taa on mah­dol­lis­ta saa­da myös etä­nä.

Ihmisiä BusinessAsemalla ikkunan läpi kuvattuna

Kan­sain­vä­li­sel­le osaa­jal­le: IH Oulu

Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le monen­lai­sia pal­ve­lu­ja ja toi­min­taa – muun muas­sa tapah­tu­mia sekä ura­neu­von­taa. Verk­ko­si­vuil­tam­me löy­dät tie­toa pal­ve­luis­tam­me ja saat tukea muun muas­sa työn­ha­kuun.

Inter­na­tio­nal House Oulu on myös Lin­ke­dI­nis­sä, Ins­ta­gra­mis­sa ja Face­boo­kis­sa – lai­ta seu­ran­taan #ihou­lu
Tutus­tu Oulu Inter­na­tio­nal Houseen (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: linkedin.com)

Neljä kansainvälistä osaajaa BusinessAsemalla

Nuo­rel­le osaa­jal­le

Hei nuo­ri, etsit­kö ensim­mäis­tä työ­paik­kaa­si? Vai suun­nit­te­let­ko täy­sin uut­ta alaa? Oulus­sa voit toteut­taa haa­vee­si hel­pos­ti ja naut­tia var­sin kivas­ta elä­mäs­tä. Unel­ma­työ­si odot­taa ihan nur­kan taka­na.

Oulus­sa on tar­jol­la monia työ­paik­ko­ja sekä eri­lai­sia reit­te­jä työ­elä­mään. Kun oma suun­ta on vie­lä etsin­näs­sä, apua voi hakea ilmai­sis­ta neu­von­ta­pal­ve­luis­ta, kuten Byströ­min ohjaa­mos­ta. Se on alle 30-vuo­tiai­den tie­to- ja neu­von­ta­pis­te, joka tar­jo­aa monen­lais­ta neu­von­taa – kuten työn­ha­ku­pa­jo­ja sekä talous­in­fo­ja – niin ver­kos­sa kuin pai­kan pääl­lä.

Lue lisää Byströ­min ohjaa­mon tar­jon­nas­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: nuortenoulu.fi/bystrom/)

Tutus­tu Nuor­ten Ouluun – tie­toa ja neu­von­taa ver­kos­sa (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: nuortenoulu.fi)

Ihmisiä Oulun keskustassa