”Now is the time to bring Rotu­aa­ri to life!” A brand new fes­ti­val in the cen­ter of Oulu on 15–16 July

African people having a party in Oulu

This sum­mer, the free Africans Cul­tu­ral Fes­ti­val will be held in Oulu for the first time, ser­ving African tas­tes, music and colors.

During the wee­kend fes­ti­val, Africans and other natio­na­li­ties living in Oulu will pre­sent their cul­tu­res.

The event will take place on Satur­day and Sun­day 15–16 July at Rotu­aa­ri in the cen­ter of Oulu. The the­me is “The diver­se colors of Africa”.

– Now is the time to bring Oulu and Rotu­aa­ri to life. This is one of the most impor­tant events for Africans living in the Oulu region and it also sup­ports the city’s diver­si­ty agen­da, says Ojuo­la­pe Akinwun­mi, foun­der and CEO of Africans in Oulu.

– Oulu will be the Euro­pean capi­tal of cul­tu­re in 2026. The event alrea­dy shows that diver­se cul­tu­re is accep­ted and pro­mo­ted in Oulu.

The fami­ly event is open to eve­ry­one and free of char­ge.

The­re will be more than 20 arts & crafts acti­vi­ties, food ven­dors, enter­tai­ning music, and dance per­for­mances.

On Satur­day eve­ning, Rotu­aa­ri will also host a fas­hion show showca­sing African sty­les.

The two-day fes­ti­val will conclu­de on Sun­day with a concert by the ener­ge­tic band Cala­ba­se.

Stalls

On the sta­ge

Off the sta­ge

Read also:


”Nyt on aika herät­tää Rotu­aa­ri eloon” – Oulun kes­kus­taan tulee täy­sin uusi fes­ti­vaa­li 15.–16. hei­nä­kuu­ta

Tänä kesä­nä Oulus­sa jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa ilmais­ta­pah­tu­ma Africans in Oulu Cul­tu­ral Fes­ti­val, joka tar­joi­lee afrik­ka­lai­sia maku­ja, ääniä ja väre­jä.

Fes­ti­vaa­li­vii­kon­lo­pun aika­na Oulus­sa asu­vat afrik­ka­lai­set ja muut kan­sal­li­suu­det esit­te­le­vät kult­tuu­ri­aan.
Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na 15.–16. hei­nä­kuu­ta käve­ly­ka­tu Rotu­aa­ril­la, Oulun kes­kus­tas­sa. Sen tee­ma­na on ”Afri­kan moni­muo­toi­set värit”.

– Nyt on aika herät­tää Oulu ja Rotu­aa­ri eloon. Tämä on yksi tär­keim­mis­tä tapah­tu­mis­ta Oulun seu­dul­la asu­vil­le afrik­ka­lai­sil­le ja se tukee myös kau­pun­gin moni­muo­toi­suu­den agen­daa, sanoo Africans in Oulu ‑yhtei­sön perus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Ojuo­la­pe Akinwun­mi.

– Oulu on Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuon­na 2026. Tapah­tu­mam­me osoit­taa jo nyt, että Oulus­sa hyväk­sy­tään ja edis­te­tään moni­muo­tois­ta kult­tuu­ria.

Koko per­heen tapah­tu­ma on kai­kil­le avoin ja ilmai­nen.

Alu­eel­la on yli 20 käsi­työ- ja ruo­ka­myy­jää sekä viih­dyt­tä­viä musiik­ki- ja tans­sie­si­tyk­siä. Lau­an­tai-ilta­na Rotu­aa­ril­la näh­dään myös afrik­ka­lai­sia tyy­le­jä esit­te­le­vä muo­ti­näy­tös.

Kak­si­päi­väi­nen fes­ti­vaa­li hui­pen­tuu sun­nun­tai­na ener­gi­sen Cala­ba­se-yhtyeen keik­kaan.