Joh­da itseä­si!

koh­ti parem­paa työ­ar­kea ja menes­tys­tä

10.5.2023 klo 9–16 Oulu | Radis­son Blu Oulu


Miten hal­lit­set omaa ajan­käyt­töä­si ja stres­siä sekä opit joh­ta­maan mui­ta tehok­kaam­min?

Itsen­sä joh­ta­mi­nen ja työ­hy­vin­voin­ti ovat kak­si erot­ta­ma­ton­ta teki­jää menes­tyk­ses­sä. Tule kuu­le­maan ins­pi­roi­via tari­noi­ta rau­tai­sil­ta ammat­ti­lai­sil­ta, yrit­tä­jil­tä ja joh­ta­jil­ta, jot­ka ovat kehit­tä­neet joh­ta­mis­tai­to­jaan, saa­vut­ta­neet hen­ki­lö­koh­tais­ta menes­tys­tä sekä vah­vis­ta­neet yri­tyk­sen hyvin­voin­tia. Tapah­tu­mas­sa saat par­hai­ta käy­tän­tö­jä sekä uusim­pia tren­de­jä joh­ta­mi­sen ja työ­hy­vin­voin­nin saral­la.

Tapah­tu­ma on suun­nat­tu yrit­tä­jil­le, yri­tys­ten HR:lle ja joh­dol­le, jot­ka halua­vat lisä­tä tehok­kuut­ta, paran­taa tulok­sia ja samal­la yksi­lö­nä kehit­tää omaa joh­ta­mis­tai­to­aan.

Rekis­te­röi­dy
tapah­tu­maan

Tilai­suus on mak­su­ton

Tar­joi­lu­jen var­mis­ta­mi­sek­si tulee kaik­kien rekis­te­röi­tyä tapah­tu­maan.


Ohjel­ma

8.30
Saa­pu­mi­nen Joh­da itseä­si! ‑tapah­tu­maan ja rekis­te­röi­ty­mi­nen

Key­no­te, aamu­päi­vä

9.00
Ter­ve­tu­liais­sa­nat
Lau­ra Meri­läi­nen, Star­tup and Inves­tor Rela­tions Mana­ger, Business­Oulu

9.05 
Työ­hy­vin­voin­nin ja tuot­ta­vuu­den tasa­pai­not­ta­mi­nen: Fin­ger­sof­tin avai­met pit­kä­ai­kai­seen menes­tyk­seen
Vil­le Rau­ma – Chief Ope­ra­ting Officer, Fin­ger­soft

9.35
Aktii­vi­suus, tree­ni, uni ja palau­tu­mi­nen: Pola­rin tuot­teet yrit­tä­jän hyvin­voin­nin tuke­na
Vil­le Uro­nen – Account Mana­ger B2B and Ser­vices, Polar Elect­ro

10.00 Tau­ko

10.15
Neu­vot­te­lu­tai­dot työ­elä­mäs­sä

Lot­ta­lii­na Pok­ki­nen – Teki­jä­noi­keus­ju­ris­ti ja neu­vot­te­lu­kou­lut­ta­ja, Leh­ti­nen Legal

11.00
Itsen­sä joh­ta­mi­nen läh­tee aivois­ta – näin opti­moit aivo­je­si suo­ri­tus­ky­vyn työ­elä­mäs­sä
Tee­mu Vor­na­nen – Aivo­ter­vey­sa­lan yrit­tä­jä, Leek­ki Lab

11.30 Lou­nas

Key­no­te, ilta­päi­vä

12.30 
Vii­sas itsen­sä ja mui­den joh­ta­mi­nen muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa – koh­ti suo­ri­tus­ky­kyä, jat­ku­vaa oppi­mis­ta ja hyvin­voin­tia

Dan Soback – Joh­ta­mis­kou­lut­ta­ja ja kir­jai­li­ja, Joh­ta­juus­pu­het­ta

13.00
Stai­laa mie­le­si koh­ti voi­ma­va­ra­ri­kas­ta työ­elä­mää

Har­ri Gus­tafs­berg – Hen­kis­tä suo­ri­tus­ky­kyä val­men­ta­va, tut­ki­va ja kehit­tä­vä filo­so­fian toh­to­ri, Men­to­ri­tii­mi

13.45 Kah­vi­tau­ko

14.45
Itsen­sä tun­te­mi­nen on avain menes­ty­mi­seen

Hei­di Jaa­ra – Bal­muir-brän­din luo­ja ja Yri­ty­sins­pi­roi­ja, Ryh­mä Ilo

15.15
Joh­da uuvut­ta­mat­ta

Lari Kar­ju­la – Val­men­ta­ja­lää­kä­ri, esi­kois­kir­jai­li­ja, Häl­sa

15.55
Lop­pusa­nat

Lau­ra Meri­läi­nen, Star­tup and Inves­tor Rela­tions Mana­ger, Business­Oulu

16.00 Tapah­tu­ma päät­tyy


Works­hop
Huo­ne Boos­tia!

9.15–9.50
Jaet­tu joh­ta­juus – Uhka vai mah­dol­li­suus
?
Kat­ja Mat­ti­la – Jae­tun joh­ta­juu­den puo­les­ta­pu­hu­ja ja CEO, Evec Oy

10.00–10.45
Mihin voin itse vai­kut­taa? — Mihin todel­li­suu­des­sa vai­ku­tan
?
Johan­na Hytö­nen – Työ­elä­mä­val­men­ta­ja ja työ­noh­jaa­ja, ODL Mat­ti Vai­nio­kan­gas – Työ­elä­mä­val­men­ta­ja ja työ­noh­jaa­ja, ODL

10.55–11.25
Teke­mi­nen syn­nyt­tää tulok­sia ja tulok­set kan­nus­ta­vat teke­mään — näin saa­vu­tat tavoit­tee­si

Han­nu Save­la – Yrit­tä­jä, yri­tys­boos­taa­ja ja työ­noh­jaa­ja, Boos­taa­mo

11.30–12.30
Lou­nas

12.30–13.15
Orga­ni­saa­tion val­mis­ta­mi­nen ulko­mai­seen työ­voi­maan
Timo Kär­ki – Toi­mia­la­joh­ta­ja / poh­joi­nen, Staff­point

13.45–14.45
Kah­vi­tau­ko

14.45–15.30
Tur­val­li­suus ja tur­va kehol­li­se­na koke­muk­se­na
Ter­hi Mets – Inhi­mil­li­sen työ­elä­män raken­ta­ja ja CEO, Mind­ga­me

Works­hop
Huo­ne Star­tup

9.15–9.45
Star­tup-foun­de­rin ajan­hal­lin­ta — kaa­ok­ses­ta kont­rol­liin
Matias Itko­nen – Mana­ging Part­ner, Sijoit­ta­ja­Pro

9.45–10.15
Yhdes­sä koh­ti menes­tys­tä — kult­tuu­rin joh­ta­mi­nen start-upin nopeas­sa kas­vus­sa
Kai­sa Sep­pä­lä – Part­ner, Chief Growth Officer, Nota­rec

10.30–11.00
Palau­du työs­ken­nel­les­sä­si — Audicin-hyvin­voin­ti­rat­kai­su käyn­nis­tää palau­tu­mi­sen työn­teon aika­na
Dan­ja Mii­du – Audicin Ambas­sa­dor, Audicin
Aatos Avo­nius – Myyn­nin har­joit­te­li­ja ja koke­mus­asian­tun­ti­ja, Audicin

11.00–11.30
Kyvyk­kyyt­tä ja hyvin­voin­tia teko­ä­lyn avul­la
Pasi A. Joki­nen – CEO, Vuo AI

11.30–12.30
Lou­nas

12.30–13.00
Stres­sis­tä resi­liens­siin
Mil­ja Hor­ne­man – Well­ness Busi­ness Deve­lo­per, Hor­ne­man Oy

13.45–14.45
Kah­vi­tau­ko

14.45–15.15
Saa­ko Start up ‑yrit­tä­jä muut­taa miel­tään?
San­na Vir­ta­nen – Ura­ju­mien avaa­ja, Career Coach ja Yrit­tä­jä, Hap­pia

15.15–15.45
HR — Joh­da työ­hy­vin­voin­nin kehit­ty­mis­tä datan avul­la!
Rii­na Man­ner – CEO & Co-Foun­der, Vointy.io


Ter­ve­tu­loa ainut­laa­tui­seen tapah­tu­maan ja Joh­da itseä­si! koh­ti menes­tys­tä!

Puhu­jat

Ville Rauman kasvokuva

Vil­le Rau­ma

Ville Urosen kasvokuva

Vil­le Uro­nen

Lottaliina Pokkisen kasvokuva

Lot­ta­lii­na Pok­ki­nen

Teemu Vornasen kasvokuva

Tee­mu Vor­na­nen

Dan Soback

Har­ri Gus­tafs­berg

Hei­di Jaa­ra

Lari Kar­ju­la


Works­hop 1, vetä­jät

Kat­ja Mat­ti­la

CEO, Evec

Kat­jan Mat­ti­la | Lin­ke­dIn

Johan­na Hytö­nen

Työ­elä­mä­val­men­ta­ja, työ­noh­jaa­ja, ODL

Johan­na Hytö­nen | Lin­ke­dIn

Matti Vainiokankaan kasvokuva

Mat­ti Vai­nio­kan­gas

Työ­elä­mä­val­men­ta­ja, projektipäällikkö/ ODL ja yrittäjä/Mielen Mah­dol­li­suu­det Oy

Mat­ti Vai­nio­kan­gas | Lin­ke­dIn

Han­nu Save­la

Yrit­tä­jä, yri­tys­boos­taa­ja ja työ­noh­jaa­ja, Boos­taa­mo

Hannu Savela | Lin­ke­dIn

Timo Kär­ki

Alue­joh­ta­ja, Poh­jois-Suo­mi, Staff­Point Oy

Timo Kär­ki | Lin­ke­dIn

Ter­hi Mets

Inhi­mil­li­sen työ­elä­män raken­ta­ja ja CEO, Mind­ga­me

Ter­hi Mets | Lin­ke­dIn

Works­hop 2, vetä­jät

Matias Itkosen kasvokuva

Matias Itko­nen

Mana­ging Part­ner, Sijoit­ta­ja­Pro

Matias Itkonen | Lin­ke­dIn

Kai­sa Sep­pä­lä

Part­ner, Chief Growth Officer, Nota­rec

Kaisa Seppälä | Lin­ke­dIn

Dan­ja Mii­du

Audicin Ambas­sa­dor, Audicin

Aatos Avo­nius

Myyn­nin har­joit­te­li­ja ja koke­mus­asian­tun­ti­ja, Audicin

Aatos Avonius | Lin­ke­dIn

Pasi A. Joki­nen

CEO, Vuo AI

Pasi Joki­nen | Lin­ke­dIn

Mil­ja Hor­ne­man

Well­ness Busi­ness Deve­lo­per, Hor­ne­man Oy

Milja Horneman | Lin­ke­dIn

San­na Vir­ta­nen

Ura­ju­mien avaa­ja, Career Coach ja Yrit­tä­jä, Hap­pia

San­na Vir­ta­nen | Lin­ke­dIn

Rii­na Man­ner

CEO & Co-Foun­der, Vointy.io

Rii­na Man­ner | Lin­ke­dIn

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta:

Lau­ra Meri­läi­nen
Star­tup and Inves­tor Rela­tions Mana­ger
040 573 1511
laura.merilainen@businessoulu.com

Ant­ti Moi­la­nen
Asian­tun­ti­ja, digi­taa­li­nen lii­ke­toi­min­ta, verk­ko­kaup­pao­saa­mi­nen
040 153 5608
antti.moilanen@businessoulu.com

Saa­pu­mi­nen tapah­tu­maan

Radis­son Blu Oulu
Hal­li­tus­ka­tu 1, 90100 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Aika­tau­lut ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Muka­na

Rastorin logo
Fingersoft-logo
Happia-logo
Sijoittaja Pro-logo
Vointy-logo

Jär­jes­tä­jä