Oulu-mate­ri­aa­le­ja

Luminen Oulu ja puistojen puita kuvattuna ilmasta.

Tämä mate­ri­aa­li­ko­koel­ma on pul­lol­laan perus­tie­toa Oulus­ta tar­pei­sii­si. Voit käyt­tää videoi­ta, kuvia ja esi­tyk­siä tutus­tues­sa­si Ouluun tai ker­toes­sa­si sii­tä muil­le.

Koot­tu­jen mate­ri­aa­lien lisäk­si paras tie­to­pa­ket­ti Oulun ymmär­tä­mi­seen on tämä sivus­to koko­nai­suu­des­saan. Voit navi­goi­da vapaa-ajan­viet­to­ta­vois­ta asu­mi­seen ja opis­ke­lus­ta bis­nek­seen – tai käy­tä sivun hakuo­mi­nai­suut­ta ja etsi tark­kaa tie­toa kiin­nos­ta­vas­ta aihees­ta!

Videoi­ta Oulus­ta

Liik­ku­van kuvan avul­la Oulu näyt­täy­tyy makeim­min! Käy­tä brän­di­vi­deoi­ta, kun ker­rot ylei­ses­ti Oulus­ta. Toi­mia­la­vi­deoil­la teet vai­ku­tuk­sen ker­toes­sa­si ICT-alas­ta tai ter­veys­tek­no­lo­gias­ta.

Brän­di­vi­deot

Toi­mia­la­vi­deot

ICT

Health tech

Kuvia Oulus­ta

Jul­kai­su­va­pai­ta kuvia Oulus­ta voit lada­ta kau­pun­gin media­pan­kis­ta. Huo­maat­han, että mate­ri­aa­lit on tar­koi­tet­tu Oulun kau­pun­kia kos­ke­vaan vies­tin­tään ja muu­hun ei-kau­pal­li­seen käyt­töön. Mai­nit­se läh­tee­nä aina kuvaa­jan nimi ja Oulun kau­pun­ki.

Esi­tyk­siä Oulus­ta

Lataa omaan käyt­töö­si ylei­se­sit­te­lyt Oulus­ta pdf-muo­dos­sa suo­mek­si ja englan­nik­si. Esi­tyk­sis­tä löy­dät ajan­ta­sai­sen ja tii­viin tie­to­pa­ke­tin Oulu-puhei­de­si tuek­si.

Lisä­tie­toa Oulus­ta

Jos kai­paat apua Oulun brän­din käy­tös­sä, kat­so Oulun kau­pun­gin brän­dioh­je (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Oulun logot voit lada­ta itsel­le­si kau­pun­gin media­pan­kis­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Jos haluat teh­dä yhteis­työ­tä Oulun kans­sa, voit jät­tää pyyn­nön suo­raan Mediayh­teis­työ-sivul­la.