Osaa­ja­ta­ri­noi­ta

Pava­ni, Sara, Edu­ra­do ja Jun ovat Inter­na­tio­nal House Oulu ambas­sa­do­rit vuon­na 2023.

Mil­lais­ta on työs­ken­nel­lä ja opis­kel­la Oulus­sa? Sukel­la kau­pun­kiin muut­ta­nei­den kan­sain­vä­lis­ten osaa­jie kiin­nos­ta­viin tari­noi­hin.

Hyp­pää mukaan hui­keal­le mat­kal­le Ouluun muut­ta­nai­den kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien kans­sa. Talent­tim­me ker­to­vat opin­nois­taan, ura­po­luis­taan ja elä­mäs­tään. Mik­si Oulu hou­kut­ti? Mikä kau­pun­gis­sa yllät­ti? Mihin asti Oulus­ta voi pon­nis­taa?

Lue ja kat­so osaa­jien tari­noi­ta Oulus­ta – oli­si­ko sinun tari­na­si seu­raa­va?

Lisää osaa­ja­ta­ri­noi­ta voi lukea englan­nin­kie­li­ses­tä Talent-osios­tam­me!

”Täkä­läi­sis­sä ihmi­sis­sä pidän sii­tä, että he ovat mai­nioi­ta kuun­te­li­joi­ta”

Kamal Singh tuli Intias­ta opis­ke­le­maan Oulun yli­opis­toon vuon­na 2010. Tätä nykyä Kamal työs­ken­te­lee ver­kos­to­koor­di­naat­to­ri­na Star­tup Refu­gee­sil­la.

”Tääl­lä työ ja vapaa-aika ovat tasa­pai­nos­sa – mitä muu­ta voi­si pyy­tää?”

Jawad Malik tuli Pakis­ta­nis­ta Ouluun ja opis­ke­li tääl­lä kas­va­tus­tie­teen ja tek­no­lo­gian mais­te­rioh­jel­mas­sa. Nyt hän työs­ken­te­lee Nokial­la Sys­tem Per­for­mance ‑insi­nöö­ri­nä.

”Tun­sin ole­va­ni kes­kel­lä satua” – bra­si­lia­lai­nen Débo­ra arvos­taa Oulun kau­pun­ki­luon­toa

Débo­ra Oli­vei­ra, 34, on kotoi­sin Bra­si­lian suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta São Pau­los­ta. Täl­lä het­kel­lä hän opis­ke­lee Oulun yli­opis­tos­sa ja tekee työ­har­joit­te­lua Business­Oulussa. Haas­tat­te­lim­me hän­tä ja kysyim­me fii­lik­siä Oulus­ta.

Shar­min Farah tun­tee oppi­neen­sa ”sisua” Oulus­sa

Bangla­des­his­ta kotoi­sin ole­va Shar­min Farah työs­ken­te­lee mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­nä oulu­lai­ses­sa Visi­don-yri­tyk­ses­sä. Hän muut­ti Ouluun vajaat vii­si vuot­ta sit­ten. Miten hän kokee Oulun ja mikä on tääl­lä paras­ta? Otim­me sii­tä sel­vää.

Joseph Laku on viih­ty­nyt ensim­mäi­ses­sä Oulun-työ­pai­kas­saan Ran­te­kil­la jo 15 vuot­ta

Ete­lä­su­da­ni­lai­nen Joseph sai töi­tä Oulus­ta pus­ka­ra­dion kaut­ta. Ensim­mäi­set vuo­det oli­vat haas­ta­via: ”Pomo­ni jou­tui piir­tä­mään, kos­ka yhteis­tä kiel­tä ei ollut”, hän sanoo.

Joseph Laku

Doris Yue uskoo, että Oulus­sa unel­mat voi­vat toteu­tua

Doris Yue, 35, työs­ken­te­lee ark­ki­teh­ti­na oulu­lai­ses­sa Uki Ark­ki­teh­dit ‑toi­mis­tos­sa. Yue on kotoi­sin Hong­kon­gis­ta, mis­sä hän on myös suo­rit­ta­nut opin­ton­sa ja teh­nyt seit­se­män vuot­ta ark­ki­teh­din työ­tä, ennen kuin muut­ti Suo­meen.

Oulun pyö­räi­ly­kult­tuu­ri oli aluk­si jär­ky­tys, mut­ta nyt Tama­ra Louis pyö­räi­lee kaik­kial­le

Tama­ra Louis, 30, työs­ken­te­lee suun­nit­te­li­ja­na Uki Ark­ki­teh­deil­lä. Hän tuli Ouluun Venä­jäl­tä syys­kuus­sa 2012. Loui­sil­la on kak­sois­tut­kin­to raken­nus­tek­nii­kas­sa ja täl­lä het­kel­lä hän opis­ke­lee ark­ki­teh­tuu­ria. Kysyim­me, mitä Tama­ra Louis ajat­te­lee asu­mi­ses­ta ja työs­ken­te­lys­tä Oulus­sa.

Nainen katsoo kameraan talvimaisemassa