Joseph Laku sai pus­ka­ra­dion kaut­ta ensim­mäi­sen työ­paik­kan­sa Oulus­sa – ”Pomo­ni jou­tui piir­tä­mään, kos­ka yhteis­tä kiel­tä ei ollut”

Joseph Laku

Ete­lä­su­da­ni­lai­nen Joseph Laku on viih­ty­nyt samas­sa työ­pai­kas­sa jo 15 vuot­ta.

Joseph Laku muis­taa vie­lä­kin, mil­tä tun­tuu saa­pua Ouluun kes­kel­lä tal­vea. Kyl­myys ja lumi oli­vat Ete­lä-Suda­nis­ta kotoi­sin ole­val­le Josep­hil­le ihmeel­li­siä asioi­ta – mel­kein sho­kee­raa­via. Mut­ta nyt hän on jo tot­tu­nut pai­kal­li­seen ilmas­toon.

Onpa hän koit­ta­nut muu­ta­man ker­ran hiih­tä­mis­tä­kin.

Vuon­na 2004 Suo­meen tul­lut Joseph muut­ti per­heen­sä kans­sa suo­raan Ouluun. Hän tuli tän­ne pako­lai­se­na Ete­lä-Suda­nin konflik­tin vuok­si vie­tet­ty­ään ensin het­ken Egyp­tis­sä.

– Kuu­lin ystä­vil­tä­ni, että Suo­mi on hyvä ja tur­val­li­nen maa.

Ensim­mäi­si­nä vuo­si­naan Oulus­sa Joseph opis­ke­li muun muas­sa suo­men kiel­tä ja etsi töi­tä. Hän suo­rit­ti myös data­no­min tut­kin­non.

Vai­mon­sa tut­ta­van kaut­ta hän sai kuul­la avoi­mes­ta työ­pai­kas­ta Ran­te­kil­la, säh­kö­teol­li­suu­den lai­te­val­mis­ta­jal­la, johon hän pää­tyi töi­hin. Joseph on nyt 47-vuo­tias ja Ran­tek on hänen ensim­mäi­nen työ­paik­kan­sa Suo­mes­sa.

Tänä vuon­na hänel­lä tulee täy­teen 15 vuot­ta oulu­lais­yri­tyk­sen työn­te­ki­jä­nä. Lisäk­si hänel­lä on kak­sois­kan­sa­lai­suus: hän sai Suo­men kan­sa­lai­suu­den vuon­na 2018.

– En osan­nut vie­lä hyvin suo­men kiel­tä vuon­na 2007. Esi­hen­ki­löl­lä­ni oli vai­keuk­sia selit­tää minul­le työ­ku­vioi­ta ja hän jou­tui aluk­si piir­tä­mään, kos­ka meil­lä ei ollut yhteis­tä kiel­tä. Työ­ka­ve­rit aut­toi­vat pal­jon ja toi­si­naan puhuin hei­dän kans­saan myös englan­tia.

Työ­pai­kan löy­ty­mi­nen on tär­keäs­sä roo­lis­sa, kun kysees­sä on uudel­le paik­ka­kun­nal­le integroi­tu­mi­nen.

Nyky­ään Joseph kom­mu­ni­koi työ­pai­kal­laan suo­mek­si ja sanoo opis­ke­le­van­sa kiel­tä yhä itse­näi­ses­ti.

Hän ker­too sopeu­tu­neen­sa hyvin työyh­tei­söön­sä. Hänel­lä ei ole sen suu­rem­pia tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia töi­den suh­teen ja toi­voo pys­ty­vän­sä työs­ken­te­le­mään vie­lä pit­kään Ran­te­kil­la.

Joseph työs­ken­te­lee kää­mi­jä­nä eli val­mis­taa muun muas­sa säh­kö­moot­to­rei­den osia asiak­kai­den tar­pei­den mukaan.

Osan työs­tään hän tekee itse­näi­ses­ti ja osan työ­pa­rin­sa kans­sa. Hänen mie­les­tään Ran­te­kil­la val­lit­see ren­to työ­kult­tuu­ri, joka tar­koit­taa hänel­le esi­mer­kik­si liu­ku­via työ­vuo­ro­ja, loma­kausia ja vapai­ta vii­kon­lop­pu­ja.

– Töis­sä on kiva olla ja kol­le­ga­ni ovat muka­via. Tääl­lä on sopi­vas­ti tau­ko­ja eikä pomo hen­gi­tä nis­kaan.

”Jat­ku­va pula työn­te­ki­jöis­tä”

Oulun Rus­kos­sa sijait­se­val­la Ran­te­kil­la työs­ken­te­lee noin 45 ihmis­tä. Kää­min­tä on yksi yri­tyk­sen perus­toi­min­nois­ta ja on kor­ke­aa ammat­ti­tai­toa vaa­ti­vaa käsi­työ­tä, jos­sa hyö­dyn­ne­tään samal­la alan konei­ta. Kää­min­nän lisäk­si koneis­ta­mi­nen, tuot­tei­den lop­pu­ko­koon­pa­no ja tes­taus ovat yri­tyk­sen ydin­osaa­mis­ta.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha-Mat­ti Ran­ta­pää ker­too, että täl­lä het­kel­lä Ran­te­kil­la on kym­me­ni­sen kää­mi­jää.

Juha-Mat­ti on työs­ken­nel­lyt isän­sä perus­ta­mas­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä yli 20 vuot­ta, vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta yrit­tä­jä­nä.

Välil­lä yri­tyk­sel­lä oli oma yksik­kö myös Venä­jän Kos­ta­muk­ses­sa.

Kun toi­min­ta lop­pui Kos­ta­muk­ses­sa, Ran­tek palk­ka­si Ouluun useam­pia venä­läis­tä työn­te­ki­jöi­tä, jois­ta kak­si on edel­leen töis­sä yri­tyk­ses­sä.

– Olim­me muka­na pro­ses­sis­sa ja hank­ki­mas­sa venä­läi­sil­le työn­te­ki­jöil­le muun muas­sa työ­lu­vat. Mut­ta sil­loin ei ehdit­ty miet­tiä, miten ja mis­tä oli­si voi­nut saa­da tukea kan­sain­vä­li­sen osaa­jan rek­ry­toi­mi­seen.

Ran­te­kil­la on töis­sä täl­lä het­kel­lä usei­ta eri kan­sa­lai­suuk­sia. Vii­mek­si vii­me syk­sy­nä he palk­ka­si­vat Suo­mes­sa asu­van puo­la­lai­sen osaa­jan.

– Alal­lam­me on jat­ku­va pula työn­te­ki­jöis­tä eikä Suo­mes­ta löy­dy aina sopi­via osaa­jia. Moni on löy­tä­nyt työ­pai­kan meil­tä pus­ka­ra­dion kaut­ta ja sopeu­tu­nut hyvin, Juha-Mat­ti sanoo.

– Vaik­ka olem­me pal­kan­neet kan­sain­vä­li­siä osaa­jia, en ole muut­ta­nut joh­ta­mis­tyy­liä­ni. Kaik­kien kans­sa toi­mi­taan oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja yhte­näi­sel­lä taval­la – tuli­vat­pa he mil­lä taus­toil­la tahan­sa.

Ran­te­kin Juha-Mat­ti Ran­ta­pää ja Joseph Laku. Kuvat ja teks­ti: Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi


Kai­paa­ko yri­tyk­se­si kan­sain­vä­li­siä osaa­jia?

Olet­ko suun­nit­te­le­mas­sa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja yri­tyk­sel­lä­si on ken­ties haas­tei­ta löy­tää ammat­ti­lai­sia? Oulu Talent Hub aut­taa!

Oulu Talent Hubin tavoit­tee­na on saa­da alu­een työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vät pai­kal­li­set yri­tyk­set ja kan­sain­vä­li­set osaa­jat löy­tä­mään toi­sen­sa. Oulus­sa asuu pal­jon kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta ja vas­ta­val­mis­tu­nei­ta, jot­ka ovat val­mii­ta tuo­maan osaa­mis­taan yri­tyk­see­si – niin työn­te­ki­jöi­nä kuin har­joit­te­li­joi­na.

Oulu Talent Hub ‑han­ket­ta rahoit­taa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR), ja sitä toteut­ta­vat Business­Oulu, Oulun Yli­opis­to, Oamk, OSAO sekä Oulun kaup­pa­ka­ma­ri.

Tutus­tu mak­sut­to­miin pal­ve­lui­him­me ja kysy lisää: oulutalenthub.fi