Liik­ku­mi­nen

Mies pyöräilee talvella sillalla

Oulu­lai­nen arki rul­laa asuk­kai­den ehdoil­la. Joka­päi­väi­set eta­pit ja suu­rem­mat unel­mat saa­vu­te­taan vilk­kaas­sa pyö­räi­ly­kau­pun­gis­sa hel­pos­ti ja eko­lo­gi­ses­ti liik­ku­mal­la. Tääl­lä on help­po käy­dä, mut­ta saa­tat huo­ma­ta, että mie­lui­ten jäi­sit pitem­mäk­si­kin aikaa!

Kuvit­te­le: Oulus­sa ruuh­kat eivät veny­tä päi­vien pituut­ta! Let­keän help­po ja nopea liik­ku­mi­nen töi­hin, har­ras­tuk­siin ja mui­hin arki­siin menoi­hin tar­koit­taa suo­raan enem­män aikaa juu­ri sii­hen, mitä pidät eni­ten arvos­sa. Mak­si­mis­saan 20 minuut­tia min­ne vain – tääl­lä mat­koi­hin käy­tet­ty aika vähe­nee rut­kas­ti.

Oulu on myös saa­vu­tet­ta­va – sil­lä lail­la sijain­nin kan­nal­ta. Vaik­ka leveys­pii­rim­me on poh­joi­nen, on tän­ne sula­vaa saa­pua. Oikeas­taan olem­me lähel­lä kaik­kea: vain 50 minuut­tia pää­kau­pun­kiin, pari tun­tia kes­ki-Euroop­paan ja super­no­peas­ti ympä­ri poh­jois­ta. Lähim­pään tun­tu­riin­kin pää­set 1,5 tun­nis­sa! Vil­kas­ta tek­no­lo­gia- ja yli­opis­to­kau­pun­kiam­me pal­ve­le­va len­toa­se­ma mat­kus­ta­ja­mää­ril­tään Suo­men toi­sek­si suu­rin, ja juna kul­jet­taa vih­reäs­ti muu­al­le ja takai­sin.

Ympä­ri­vuo­ti­sen pyö­räi­lyn pää­kau­pun­ki

Oulu mais­tuu par­haal­ta pyö­räil­len, kesät tal­vet. Läm­pi­mil­lä keleil­lä asfalt­ti polt­taa oulu­lais­ten pyö­rän­ku­mien alla, ja pyö­rä­tei­tä on tääl­lä sato­ja kilo­met­re­jä. Eri­kois­le­vei­tä baa­no­ja pit­kin pää­set tär­keim­mil­le peli­pai­koil­le kau­pun­gis­sa, ja kul­jet­taa­han syk­ke­li reip­paan ret­kil­le vaik­ka ympä­rys­kun­tiin. Entäs kun tuu­lee ja tuis­kut­taa? Veri vetää tal­vi­pyö­räi­lyn pää­kau­pun­gin asuk­ke­ja sil­loin­kin pol­ke­maan, sil­lä Oulus­sa pyö­räi­lyyn tosi­aan sat­sa­taan myös tal­vi­kuu­kausi­na.