Asui­na­lu­eet

Taivaan pinkin ja keltaisen eri sävyillä värjäävä iltarusko kuvattuna veden äärellä. Vastarannalla näkyy vaaleita korkeita kerrostaloja sekä purjeveneitä.

Oulu on jaet­tu 23 suur­alu­ee­seen, jot­ka jakau­tu­vat edel­leen kau­pun­gi­no­siin ja edel­leen toi­nen tois­taan iha­nam­piin asui­na­luei­siin. Monil­la niis­tä on myös aktii­vis­ta yhtei­sö­toi­min­taa.

Oulu on alueil­taan ja luon­nol­taan hur­maa­van vaih­te­le­va, eikä kau­pun­kia tut­kail­les­sa tule tyl­sää. Enti­nen Oulun kau­pun­ki sekä Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Oulun­sa­lon ja Yli-Iin kun­nat yhdis­tyi­vät vuon­na 2013, joten kau­pun­ki on nyky­ään entis­tä­kin jän­nit­tä­väm­pi. Eri­lai­sia aluei­ta on vaik­ka ja mihin makuun.

Pai­kan­ni­miä­kin Oulus­sa on monen­moi­sia, ja ne liit­ty­vät aluei­den his­to­ri­aan tai luon­toon: ker­to­vat omal­ta osal­taan Oulun asteen ver­ran kiin­nos­ta­vam­paa tari­naa. Bon­gaa Oulus­ta vaik­ka Hönt­tä­mä­ki, Leve­ri ja Jolos – tie­dät­kö, mis­tä nimet tule­vat?

Asui­na­luei­ta kes­kus­tan syk­kees­sä

Kiih­ke­ää kau­pun­gin syket­tä ja ren­toa meren­ran­ta­tun­nel­maa ihan lähel­lä­si – näi­tä tar­jo­aa Oulun kes­kus­tan alue ja lähel­lä sijait­se­vat asu­tus­kes­kuk­set. Vaa­ra ja Pok­ki­nen ydin­kes­kus­tan ruu­tu­kaa­va-alu­eel­la pitä­vät sisäl­lään pal­ve­lu­jen par­haim­mis­ton ja ark­ki­teh­tuu­ria jugend-tyy­lis­tä 2020-luvun raken­ta­mi­seen. Idyl­li­sen iha­nat Hol­li­ha­ka ja Leve­ri tar­joa­vat upei­ta näky­miä ja merel­lis­tä hen­keä. Ihan yti­men tun­tu­mas­ta löy­dät myös moneen makuun sopi­vat van­hal­le teol­li­suusa­lu­eel­le raken­ne­tun Myl­ly­tul­lin, van­han puu­ka­sar­mia­lu­een sisäl­tä­män Intiön sekä uut­ta ja van­haa yhdis­te­le­vän Van­ha­tul­lin.

Kiven­hei­ton pääs­sä sijait­see Rak­si­la, jos­sa ihas­tut­ta­vat niin Paa­vo Rin­ta­lan romaa­nis­ta­kin tut­tu Puu-Rak­si­la kuin oulu­lai­sen urhei­lun ja lii­kun­nan kes­kus. Monien pal­ve­lu­jen kes­kel­lä on myös Limin­gan­tul­li, jos­sa on rei­lus­ti uusia ker­ros­ta­loa­sun­to­ja. Limin­gan­tul­lin nimi juon­tuu yhdes­tä kau­pun­gin aluet­ta aikoi­naan ympä­röi­neen aidan por­teil­la olleis­ta tul­leis­ta, jos­sa maa­seu­dul­ta tuo­tu kaup­pa­ta­va­ra tar­kis­tet­tiin ennen pää­syä kau­pun­kiin!

Veh­rei­tä ja idyl­lis­tä koti­paik­ko­ja

Kilo­met­rin pääs­sä kes­kus­tas­ta pää­see aivan uuteen maa­il­maan, kun suun­taa esi­mer­kik­si Kar­ja­sil­lan iha­nal­le pien­ta­loa­lu­eel­le, joka on valit­tu myös Suo­men par­haim­mak­si asui­na­lu­eek­si! Värik­käi­den puu­ta­lo­jen lisäk­si Kar­ja­sil­lal­la on myös vie­hät­tä­vä ker­ros­ta­loa­lue – mut­ta idyl­lis­tä yhtä kaik­ki! Luon­non­lä­hei­syys jat­kuu myös Höyh­tyäl­lä, Noke­las­sa, Lin­tu­las­sa ja Män­ty­läs­sä. Höyh­tyän sel­vaa­ki­ta­lot, Lin­tu­lan met­sät ja lam­met sekä Noke­lan ja Män­ty­län rau­hal­li­set kadut ja puis­tot hen­ki­vät oulu­lais­ta asu­mis­kult­tuu­ria.

Kun edel­li­set alu­eet ker­to­vat tari­naa ete­läi­sem­mäs­tä Oulus­ta, poh­jois­puo­lel­le siir­tyes­sä vas­taan tule­vat val­loit­ta­vat Väli­vai­nio, Isko ja Pyy­kös­jär­vi. Kai­kil­la kol­mel­la alu­eel­la on run­saas­ti luon­non­lä­heis­tä oma­ko­ti­ta­loa­su­mis­ta, ja esi­mer­kik­si Väli­vai­nio tulee tule­vai­suu­des­sa kehit­ty­mään kan­ta­kau­pun­gin osak­si.

Oulu­joen ran­noil­la avau­tu­vat tun­nel­mal­li­set ja elä­väi­set Hin­tan, Myl­ly­ojan, Haa­pa­leh­don, Kirk­ko­kan­kaan ja Kyn­si­leh­don alu­eet. Oma­ko­ti- ja rivi­ta­lo­voit­toi­sil­la alueil­la on mah­ta­via paik­ko­ja urhei­luun ja muu­hun teke­mi­seen lenk­ki­po­luis­ta skeit­ti­puis­toi­hin.

Urbaa­nia asu­mis­ta moneen makuun

Haus­sa rou­hean urbaa­nia mei­nin­kiä? Kyl­lä sitä­kin löy­tyy! Vuo­den kau­pun­gin­osak­si nime­tys­sä Tui­ras­sa näky­vät mah­ta­val­la taval­la moni­puo­li­suus ja moni­muo­toi­suus esi­mer­kik­si kult­tuu­rin ja tapah­tu­mien saral­la. Tui­ran joen­puo­lei­nen osa on ehdot­to­mas­ti yksi Oulun kau­neim­pia, ja uima­ran­ta ja joki­var­ren lenk­ki­po­lut tar­joa­vat reip­paan ren­tout­ta­via het­kiä.

Aivan Tui­ran kul­mil­la on myös Kos­ki­kes­kus, jos­sa sijait­se­van Toi­vo­nie­men yleis­suun­ni­tel­man on teh­nyt eräs­kin Alvar Aal­to. Tun­nel­ma 50-luvun ker­ros­ta­lo­jen kes­kel­lä on aivan oman­lai­sen­sa! Oulun suis­toa­lue on saa­ria täyn­nä. Kes­kus­taa lähin­nä niis­tä on eten­kin tai­tei­li­joi­den ja käsi­työ­läis­ten alu­ee­na tun­net­tu kuvan­kau­nis Piki­saa­ri.

Merel­lis­tä mei­nin­kiä koti­kul­mil­la

Meri­tuu­li puhal­te­lee Oulus­sa, ja merel­li­siä asuin­seu­tu­ja­kin tääl­tä löy­tyy lukui­sia. Hie­ta­saa­ren ran­noil­la on Oulun oma Rivie­ra, Nal­li­ka­ri, sekä useam­pia sata­mia ja muu­ta har­ras­tus- ja vir­kis­tys­toi­min­taa. Hie­ta­saa­reen pää­see nopeas­ti Top­pi­lan­saa­res­ta ja vie­rei­ses­tä Top­pi­lan­sal­mes­ta, jot­ka itses­sään­kin tar­joa­vat yksiä Oulun kau­neim­pia vesis­tö­mai­se­mia. Alu­een komeat, his­to­rial­li­set sata­ma­ma­ka­sii­nit tar­joa­vat nyky­ään per­soo­nal­lis­ta asu­mis­ta. Samoil­le seu­duil­le raken­tu­vat myös vuo­den 2025 Asun­to­mes­sut.

Ran­ta­vii­vaa pit­kin ete­lään ja poh­joi­seen on raik­kaan viih­tyi­siä aluei­ta toi­sen­sa jäl­keen. Poh­joi­ses­sa Kel­lo ja Mar­tin­nie­mi tar­joa­vat vie­hät­tä­viä koti­seu­tu­ja, ete­läs­sä taas hur­maa­vat Oulun­sa­lon eri asui­na­lu­eet.

Meren­ran­nas­sa sijait­see myös Äima­rau­tio, jos­sa ei Oulus­sa ole lain­kaan vaki­nais­ta asu­tus­ta. Sen sijaan siel­lä on hert­tai­nen Äimä­rau­tion siir­to­la­puu­tar­ha, jon­ka pals­tat ovat halut­tu­ja kesän­viet­to­paik­ko­ja.

Rau­haa ja tilaa asu­mi­seen

Oulus­sa on muka­vas­ti rau­hal­li­sia asui­na­luei­ta, jois­sa viih­ty­vät niin per­heet, yksi­na­su­jat kuin muut­kin. Kes­kus­tan lie­peil­lä kau­pun­gin poh­jois­puo­lel­la sijait­se­vat Kos­ke­lan ja Tas­ki­lan asui­na­lu­eet, joil­la val­tao­sa raken­nus­kan­nas­ta on sees­teis­tä rivi­ta­lo- ja oma­ko­ti­ta­loa­luet­ta. Pien­ta­loa­su­mis­ta ja veh­reyt­tä löy­tyy myös esi­mer­kik­si Kui­vas­jär­vel­tä, Raja­ky­läs­tä, Pate­nie­mes­tä ja Heru­kas­ta.

Poh­joi­seen päin siir­tyes­sä myös esi­mer­kik­si Jää­lin asui­na­lu­eet ovat suo­sit­tua aluet­ta, jos­sa oma­ko­ti­ta­lo­ja ja rivi­ta­lo­ja on useam­mal­ta aika­kau­del­ta. Uudeh­ko­ja asui­na­luei­ta ovat myös Saa­re­la ja Tal­vi­kan­gas, jot­ka molem­mat ovat hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen näkö­kul­mas­ta.

Täy­del­lis­tä mene­vään elä­mään

Opis­ke­let­ko tai olet­ko muu­ten vain liik­ku­vais­ta sort­tia? Kyl­lä sinul­le­kin sop­pi löy­tyy! Ihan­teel­li­sia asuin­paik­ko­ja opis­ke­li­joil­le ovat Lin­nan­maan kam­puk­sen likel­lä Kai­jon­har­ju ja Lin­nan­maan asui­na­lue, joil­la viih­ty­vät var­mas­ti myös esi­mer­kik­si Oulun Tek­no­lo­gia­ky­läs­sä töis­sä käy­vät. Kon­tin­kan­kaan kam­pus­ten sekä Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan lähei­syy­des­sä esi­mer­kik­si Pel­to­la tar­jo­aa kote­ja, jois­ta kul­ke­mi­nen on suju­vaa.

Hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien ja oulu­lai­seen tapaan erin­omai­sen saa­vu­tet­ta­van pyö­rä­tie­ver­kos­ton var­rel­ta löy­ty­vät Alp­pi­lan, Top­pi­lan, Kau­ko­vai­nion ja Puo­li­vä­lin­kan­kaan asui­na­lu­eet. Ker­ros­ta­lo­voit­toi­sil­la alueil­la on niin hur­maa­vas­ti van­hem­paa, remon­toi­tua asun­to­kan­taa kuin uudem­paa raken­ta­mis­ta. Joki­var­res­ta taas löy­tyy Laa­ni­la, jos­ta pyräh­tää niin kes­kus­taan, Lin­nan­maal­le kuin Kon­tin­kan­kaal­le pika­vauh­tia.

Kuvan­kau­nii­ta seu­tu­ja joki­var­res­sa

Oulun mai­se­mis­ta yksi tun­ne­tuim­mis­ta on Oulu­jo­ki, jon­ka var­rel­le on raken­tu­nut pos­ti­kort­ti­mai­sia asui­na­luei­ta. Kes­kus­taa lähin­nä niis­tä on Vär­tön alue, jos­sa mai­se­mien lisäk­si kau­niit puis­toa­lu­eet ja pien­ve­ne­paik­ko­ja sisäl­tä­vä ran­ta tuo­vat kau­pun­gin­osaan elä­mää. Lähel­lä Kon­tin­kan­kaan työ­paik­ka- ja opis­ke­lu­kes­kit­ty­mää sekä Rak­si­lan lukui­sia pal­ve­lui­ta on Oulun­suun alue, jon­ka moni­puo­li­nen tar­jon­ta yhdis­te­lee uut­ta ja van­haa.

Maik­ku­lan ja Knuu­ti­lan alueil­la on pal­jon oma­ko­ti- ja rivi­ta­lo­ja sekä pie­niä, hert­tai­sia ker­ros­ta­lo­ja. Joki­var­ren män­ty­kan­gas­har­jul­le raken­tu­neet alu­eet ovat koko­nai­suu­te­na luon­non­lä­hei­siä. Hie­man edem­pä­nä Made­kos­kel­la val­lit­see kylä­mäi­nen tun­nel­ma, ja esi­mer­kik­si Tur­kan­saa­ren ulko­museo on siel­lä aivan naa­pu­ris­sa. Sitä aivan vas­ta­pää­tä on kau­nis San­gin­suu, joka sijait­see Oulu­joen ja sen sivu­joen, San­gin­joen, liit­ty­mä­koh­das­sa.

Pal­jon pal­ve­lui­ta likel­lä

Ter­ve­tu­loa pal­ve­lui­den äärel­le! Aina ei kiin­nos­ta läh­teä kau­pun­gin lii­ke­kes­kus­taan, jol­loin oman asui­na­lu­eet hyvät pal­ve­lut ovat kul­la­nar­voi­sia. Esi­mer­kik­si uusi Rita­har­jun alue on aivan Idea­par­kin kaup­pa­kes­kuk­sen vie­res­sä, ja alu­een muut­kin pal­ve­lut ovat lyö­mät­tö­miä. Kaak­ku­rin kes­kuk­ses­sa on niin päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­ja kuin eri­kois­liik­kei­tä yhdis­te­le­vä kes­kit­ty­mä. Rus­kon hyper­mar­ket ja muut lähei­set pal­ve­lut tavoit­ta­vat lois­ta­vas­ti Rus­kon, Hei­kin­har­jun ja Kor­ven­suo­ran asuk­kaat.

Noin 20 kilo­met­riä kau­pun­ki­kes­kus­tas­ta koil­li­seen on Kii­min­gin asui­na­lue, jon­ka kes­kei­set pal­ve­lut sijait­se­vat Kir­kon­ky­läl­lä. Hau­ki­pu­taan suur­alu­een kes­kus taas on Hau­ki­pu­taan asui­na­lue, jol­la on rei­lus­ti ja elä­väs­ti pal­ve­lui­ta joka­päi­väi­seen elä­mään.

Luon­to lähel­lä

Jos urbaa­ni asfalt­ti ei hou­ku­ta, vaan puh­das luon­to on enem­män sydän­tä­si lähel­lä, kat­sah­da tän­ne. Vaik­ka Oulu onkin tun­net­tu sii­tä, että luon­to seu­raa kes­kus­taan asti, on luon­non­lä­hei­sil­lä alueil­la aivan oma tun­nel­man­sa. Suun­taa vaik­ka Iinat­tiin, jon­ne on erin­omai­set kul­ku­yh­tey­det, mut­ta myös lukui­sia lenk­ki­pol­ku­ja ja kun­to­ra­ta, jos­sa vih­rey­des­tä voi naut­tia täy­sin rin­noin. Van­ha kasar­mia­lue, Hiuk­ka­vaa­ra, tar­jo­aa idyl­li­siä ympä­ris­tö­jä mut­ta nyky­ään myös uut­ta asu­tus­ta ja pal­ve­lu­ja.

Oulun (ja koko Suo­men) suu­rin suur­alue on Yli­kii­min­ki. Vesis­tö­jä Yli­kii­min­gin alu­eel­ta löy­tyy muka­vas­ti, sil­lä alu­een lukui­sat jär­vet sekä komea Kii­min­ki­jo­ki muo­vaa­vat mai­se­maa.

Iijoen ran­noil­le levit­täy­tyy Yli-Iin suur­alue, jon­ka män­ty­kan­gas ja met­sät ovat kome­aa seu­tua. Kivi­kau­tis­ta his­to­ri­aa sisään­sä kät­ke­väl­tä alu­eel­ta löy­tyy esi­mer­kik­si arkeo­lo­gi­nen toi­min­ta- ja näyt­te­ly­kes­kus Kie­rik­ki­kes­kus.