Poh­joi­nen ohjel­ma

Luistelijoita meren jäällä

Poh­joi­sen mer­ki­tys Suo­mel­le kas­vaa — Poh­joi­nen ohjel­ma hal­li­tus­oh­jel­maan

Poh­joi­sen geo­po­liit­ti­nen tilan­ne on muut­tu­nut. Venä­jän hyök­käys­so­dan ja sitä seu­raa­van Nato-jäse­nyy­den, ener­gia­krii­sin, huol­to­var­muu­den, osaa­mi­seen perus­tu­van kas­vun ja vih­reän siir­ty­män aset­ta­mien vaa­ti­mus­ten myö­tä kat­seet ovat kään­ty­neet poh­joi­seen.

Poh­joi­sen toi­mi­jat (maa­kun­ta­lii­tot, kau­pun­git, kor­kea­kou­lut, kaup­pa­ka­ma­rit ja yrit­tä­jä­jär­jes­töt) ovat yhdes­sä tun­nis­ta­neet, että poh­joi­sen mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen on koko Suo­men etu. Sik­si esi­täm­me yhdes­sä, että tule­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan kir­ja­taan Poh­joi­nen ohjel­ma – kas­vua, tur­val­li­suut­ta ja yhteis­työ­tä.

Oulun seu­dun hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet

Sen lisäk­si, että yhdes­sä poh­joi­sen toi­mi­joi­den kans­sa esi­täm­me hal­li­tus­oh­jel­maan kir­jaus­ta Poh­joi­ses­ta ohjel­mas­ta, olem­me yhdes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton, Oulun kau­pun­gin ja Oulun yli­opis­ton sekä alu­een sidos­ryh­mien kans­sa val­mis­tel­leet tähän doku­ment­tiin yhtei­siä hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­ta, joi­ta esi­täm­me kir­jat­ta­vik­si Poh­joi­sen ohjel­maan.

Oulun kau­pun­gin EU-tavoit­teet 2024–2029

Oulun kau­pun­ki on aset­ta­nut EU-poli­tii­kan ja edun­val­von­nan tavoit­teet vuo­sil­le 2024–2029, pai­not­taen poh­jois­ten aluei­den mer­ki­tys­tä Euroo­pan kas­vul­le. Oulun kau­pun­gin EU-tavoit­teet mukai­le­vat Poh­jois­ta ohjel­maa ja Oulun seu­dun hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­ta.

Lisä­tie­toa

Lataa täs­tä Poh­joi­nen ohjel­ma:

Lataa täs­tä Oulun seu­dun hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet:

Lataa täs­tä Oulun kau­pun­gin EU-tavoit­teet 2024–2029 suo­mek­si ja englan­nik­si:


The natio­nal sig­ni­ficance of the North is inc­rea­sing – Nort­hern Agen­da to be added to the govern­ment pro­gram­me

The geo­po­li­tical sta­tus of the North has chan­ged. The offen­si­ve Rus­sian war­fa­re with sub­sequent demands ari­sing from the issues of NATO mem­bers­hip, ener­gy cri­sis, secu­ri­ty of supply, growth based on exper­ti­se, and green tran­si­tion have tur­ned people’s eyes to the North.

Nort­hern Fin­nish sta­ke­hol­ders (regio­nal councils, cities, uni­ver­si­ties, cham­bers of com­merce, and ent­repre­neu­rial associa­tions) have recog­ni­sed that uti­li­sa­tion of the Nort­hern poten­tial shall bene­fit the who­le of Fin­land. That is why we toget­her are pro­po­sing a Nort­hern Agen­da to be docu­men­ted in the next govern­ment pro­gram­me – invol­ving growth, secu­ri­ty, and coo­pe­ra­tion.

More infor­ma­tion

Down­load the Nort­hern Agen­da here:


Oulun seu­dun hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet

Sen lisäk­si, että yhdes­sä poh­joi­sen toi­mi­joi­den kans­sa esi­täm­me hal­li­tus­oh­jel­maan kir­jaus­ta Poh­joi­ses­ta ohjel­mas­ta, olem­me yhdes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton, Oulun kau­pun­gin ja Oulun yli­opis­ton sekä alu­een sidos­ryh­mien kans­sa val­mis­tel­leet tähän doku­ment­tiin yhtei­siä hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­ta, joi­ta esi­täm­me kir­jat­ta­vik­si Poh­joi­sen ohjel­maan.


Tie­do­te

Jul­kai­su­va­paa 16.1.2023 klo 9.00

Poh­joi­sen avain­toi­mi­jat esit­tä­vät: Poh­joi­nen ohjel­ma seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan

Press­med­de­lan­de

Nyc­ke­lak­tö­rer­na i norr föreslår: Nor­ra pro­gram­met inklu­de­ras i näs­ta rege­rings­pro­gram


Poh­joi­nen ohjel­ma medias­sa


Poh­joi­sen Tur­val­li­suus­foo­ru­mi 17.2.2023

Puo­lue­pa­nee­lis­sa käsi­tel­tiin poh­joi­sen kas­va­vaa mer­ki­tys­tä Suo­men tur­val­li­suu­del­le ja elin­voi­mal­le. Mode­raat­to­ri­na toi­mi pää­toi­mit­ta­ja San­na Kes­ki­nen, Kale­va Panee­liin osal­lis­tui­vat: SDP: kan­san­edus­ta­ja Rai­mo Pii­rai­nen, Perus­suo­ma­lai­set: puo­lue­sih­tee­ri Arto Luuk­ka­nen, Kokoo­mus: vara­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Häk­kä­nen, Kes­kus­ta: puheen­joh­ta­ja Anni­ka Saa­rik­ko, Vih­reät: vara­pu­heen­joh­ta­ja Han­na Holo­pai­nen, Vasem­mis­to­liit­to: vara­pu­heen­joh­ta­ja Vero­ni­ka Hon­ka­sa­lo. Kat­so tal­len­ne ohei­ses­ta videou­po­tuk­ses­ta.


Puo­luei­den puheen­joh­ta­jia Oulus­sa 17.1.2023

Oulus­sa jär­jes­te­tys­sä Arvo­se­mi­naa­ris­sa pane­lis­tei­na oli­vat puheen­joh­ta­jat Li Anders­son (vas.), Sari Essay­ah (kd.), Har­ry Har­ki­mo (liik.), Maria Ohi­sa­lo (vihr.) ja Pet­te­ri Orpo (kok.). Arvo­se­mi­naa­rin juon­si Piia-Noo­ra Kaup­pi. Semi­naa­ris­sa poh­joi­nen ohjel­ma oli vah­vas­ti esil­lä ja ohjel­ma sai pane­lis­teil­ta tukea. Kat­so koko semi­naa­ri ohei­ses­ta videou­potk­ses­ta,


Poh­joi­sen Logis­tiik­ka­foo­ru­mi 2023

Poh­joi­sen Logis­tiik­ka­foo­ru­mi 2023 jär­jes­tet­tiin 25. tam­mi­kuu­ta Oulus­sa. Kat­so ohei­ses­ta lin­kis­tä mm. maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­jun, ulko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin apu­lais­joh­ta­ja Samu-Vil­le Pauk­kusen ja Barents-suur­lä­het­ti­lään Jari Vile­nin puheen­vuo­rot

Puheen­vuo­rois­sa käsi­tel­tiin mm. tur­val­li­suus- ja huol­to­var­muus­tee­maan liit­ty­viä näkö­kul­mia ja sitä miten poh­joi­sen uusi tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen tilan­ne hei­jas­tuu logis­tiik­kaan ja lii­ken­tee­seen.


Poh­joi­sen tule­vai­suus­kat­saus – Suo­men sam­po ja port­ti län­teen


Tie­do­te: Poh­joi­sen Suo­men tulevai­suus­katsaus — poh­joi­nen on tär­keä koko Suo­men kas­vun, huolto­var­muuden ja turval­li­suuden kan­nal­ta

JULKAISTU 3.5.2022


Poh­joi­sen kau­pun­gin­joh­ta­jat, maa­kun­ta­joh­ta­jat ja kaup­pa­ka­ma­rien toi­mi­tus­joh­ta­jat jul­kai­se­vat yhdes­sä Poh­joi­sen tule­vai­suus­kat­sauk­sen. Nimi viit­taa perin­tee­seen, jos­sa minis­te­riöt val­mis­te­le­vat tule­vai­suus­kat­sauk­sia vaa­le­ja edel­tä­vä­nä kevää­nä yhteis­kun­nan tule­via suun­ta­vii­vo­ja hah­mot­taak­seen.

Kun puhum­me poh­joi­ses­ta, puhum­me Suo­mes­sa Poh­jois-Poh­jan­maan, Kai­nuun ja Lapin maa­kun­nis­ta. Mut­ta puhum­me myös alueis­ta maam­me rajo­jen ulko­puo­lel­la. Vaik­ka välil­läm­me ole­vat rajat ovat niin käy­tän­nöl­li­sil­tä kuin poliit­ti­sil­ta vai­ku­tuk­sil­taan vaih­te­le­via — EU-mai­den Suo­men ja Ruot­sin väli­ses­tä rajas­ta EU:n ja Venä­jän pisim­pään maa­ra­jaan — pidäm­me ensiar­voi­sen tär­keä­nä näh­dä näi­den rajo­jen yli. Poh­joi­sen tule­vai­suus­kat­sauk­sen pää­vies­ti on, että poh­joi­nen Suo­mi tuot­taa tule­vai­suu­des­sa­kin hyvin­voin­tia ja elin­voi­maa pait­si Suo­mes­sa ja suo­ma­lai­sil­le, myös laa­jem­min. Vaik­ka uhkia on, ovat poh­joi­ses­sa ole­mas­sa ne vah­vuu­det, mah­dol­li­suu­det ja teki­jät, joil­la vas­ta­taan koko maa­il­man suu­rim­piin tule­vai­suu­den haas­tei­siin. Tuom­me tule­vai­suus­kat­sauk­ses­sam­me esil­le perus­te­lui­ta täl­le väit­teel­le.