Bis­nes

Oulu tar­jo­aa sinul­le tek­no­lo­gis­ta etu­mat­kaa ja kan­sain­vä­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tön lähel­lä koko poh­joi­sen poten­ti­aa­lia ja osto­voi­maa.

Oulu on ark­ti­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­va kau­pun­ki­seu­tu. Päi­vit­täin lähes 3 mil­jar­dia ihmis­tä käyt­tää Oulus­sa 50 vuo­den ajan luo­tua lan­ga­ton­ta tek­no­lo­gi­aa, jota yhä uudet huip­puo­saa­jat kehit­tä­vät edel­leen vuo­des­ta ja päi­väs­tä toi­seen.

Tek­no­lo­gia­kau­pun­ki ja elin­voi­mai­nen inno­vaa­tio­kes­kus

Lentokoneen siiven alta näkyy Oulu iltaruskossa, korkealta ilmasta käsin. Katuvalot loistavat keltaisena.

Sijoit­tu­mi­nen ja inves­toin­nit

Haus­sa mah­dol­li­suuk­sia kes­tä­viin inves­toin­tei­hin ja tule­vai­suu­den aloi­hin?

Inno­vaa­tiot

Oulus­sa inno­vaa­tiot ja nii­den kehit­tä­mi­nen perus­tu­vat eri toi­mi­joi­den väli­seen yhteis­työ­hön. Tääl­lä jalos­tat idea­si hel­pos­ti ja näp­pä­räs­ti val­miik­si tuot­teek­si laa­jan yhteis­työ­ver­kos­ton avul­la!

Lyhythiuksinen henkilö 3D-lasit päässään osoittamassa 3D-mallinnusta ihmissydämestä.
Mies osoittaa kuvan vasemmassa reunassa näkyvää kosketusnäyttöä. Hänellä on päällään sininen kauluspaita ja kaulassa punainen avainnauha, jossa lukee BusinessAsema. Taustalla näkyy käytä, jonka varrella on ovia.

Eko­sys­tee­mit ja klus­te­rit

Kump­pa­nei­den kans­sa inno­voin­ti on aina hel­pom­paa ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen lähem­pä­nä kuin yksin toi­mien. Toi­mi­va ver­kos­to hou­kut­te­lee mukaan myös uusia yri­tyk­siä. Olet ter­ve­tul­lut kehit­tä­mään lii­ke­toi­min­taa­si kans­sam­me!

Yri­tyk­sil­le

Oulu on kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyi­nen kau­pun­ki­seu­tu moni­puo­li­sel­le yri­tys­toi­min­nal­le. Meil­tä löy­tyy tukea ja huip­pu­luo­kan osaa­mis­ta, joka nos­taa yri­tyk­se­si täy­sin uudel­le tasol­le.

Tapah­tu­mat

Oulus­sa pää­set oival­ta­maan, ins­pi­roi­tu­maan ja kehit­ty­mään maa­il­man­luo­kan mah­dol­li­suuk­sien kes­kel­lä. Tämä on oiko­pol­kusi tapah­tu­miin, jot­ka aut­ta­vat sinua lunas­ta­maan poten­ti­aa­li­si.