Bis­nes

Oulu tar­jo­aa sinul­le tek­no­lo­gis­ta etu­mat­kaa ja kan­sain­vä­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tön lähel­lä koko poh­joi­sen poten­ti­aa­lia ja osto­voi­maa.

Oulu on ark­ti­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­va kau­pun­ki­seu­tu. Päi­vit­täin lähes 3 mil­jar­dia ihmis­tä käyt­tää Oulus­sa 50 vuo­den ajan luo­tua lan­ga­ton­ta tek­no­lo­gi­aa, jota yhä uudet huip­puo­saa­jat kehit­tä­vät edel­leen vuo­des­ta ja päi­väs­tä toi­seen.

Tek­no­lo­gia­kau­pun­ki ja elin­voi­mai­nen inno­vaa­tio­kes­kus

Lentokoneen siiven alta näkyy Oulu iltaruskossa, korkealta ilmasta käsin. Katuvalot loistavat keltaisena.

Sijoit­tu­mi­nen ja inves­toin­nit

Haus­sa mah­dol­li­suuk­sia kes­tä­viin inves­toin­tei­hin ja tule­vai­suu­den aloi­hin?

Lyhythiuksinen henkilö 3D-lasit päässään osoittamassa 3D-mallinnusta ihmissydämestä.

Inno­vaa­tiot ja eko­sys­tee­mit

Oulus­sa inno­vaa­tiot ja nii­den kehit­tä­mi­nen perus­tu­vat eri toi­mi­joi­den väli­seen yhteis­työ­hön. Tääl­lä jalos­tat idea­si hel­pos­ti ja näp­pä­räs­ti val­miik­si tuot­teek­si laa­jan yhteis­työ­ver­kos­ton avul­la!

Yri­tyk­sil­le

Oulu on kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyi­nen kau­pun­ki­seu­tu moni­puo­li­sel­le yri­tys­toi­min­nal­le. Meil­tä löy­tyy tukea ja huip­pu­luo­kan osaa­mis­ta, joka nos­taa yri­tyk­se­si täy­sin uudel­le tasol­le.