Ihmeel­li­nen Oulu

Loistavista kuiduista tehty pallon muotoinen valotaideteos valaisee ympäristönsä siniseksi puistossa. Ympärillä on ihmisiä, ja henkilö etualalla koskettaa teosta.

Hei olet­ko kuul­lut Oulus­ta, mah­ta­vas­ta ja suu­res­ta, mut­ta kui­ten­kin muka­van kom­pak­tis­ta kau­pun­gis­ta?

Lue yli 200 000 asuk­kaan lep­poi­sas­ta kau­pun­gis­ta, jos­sa kul­kee mis­tä vain min­ne vain 20 minuu­tis­sa. Tutus­tu kou­lu­tus- ja tut­ki­mus­kau­pun­kiin, joka edus­taa maa­il­mas­sa myös vil­lien ideoi­den kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na – onhan kysees­sä vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki!

Perus­kurs­si Oulus­ta – sukel­la moni­puo­li­seen kau­pun­kiin

1. Oulu­lai­nen ihmi­nen on ren­to, sosi­aa­li­nen, vie­raan­va­rai­nen, avu­lias ja rei­lu. Hänel­lä on usein kui­ten­kin hie­man eri­koi­nen (oulu­lai­sit­tain ihan taval­li­nen) huu­mo­rin­ta­ju eikä hän epä­röi näyt­tää sitä.

2. Oulu­lai­nen on myös luo­va, toi­si­naan omal­la omi­tui­sel­la taval­laan. Glo­baa­lia vies­tin­tää mul­lis­ta­van lan­gat­to­man tek­no­lo­gian lisäk­si oulu­lai­set ovat­kin kek­si­neet muun muas­sa ilma­ki­ta­ran­soi­ton maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut, bis­ne­si­deoit­ten pitc­haa­mi­sen avan­nos­ta sekä mies­kuo­ron, joka ei lau­la vaan huu­taa.

3. Oulun len­to­ken­täl­lä on niin pal­jon lii­ken­net­tä, että se on mel­kein Suo­men vilk­kain kent­tä. Ilman Hel­sin­ki-Van­taa­ta ja Rova­nie­meä se oli­si­kin.

4. Oulu­lai­nen ihmi­nen rakas­taa pol­ku­pyö­räi­lyä vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Oulua titu­lee­ra­taan­kin epä­vi­ral­li­ses­ti maa­il­man tal­vi­pyö­räi­ly­pää­kau­pun­gik­si. Useat mediat ulko­mai­ta myö­ten ovat käy­neet Oulus­sa ihmet­te­le­mäs­sä tal­vis­ta menoa ja pyö­rä­tei­den kun­nos­sa­pi­toa kelil­lä kuin kelil­lä. Pyö­rä­tei­tä Oulus­sa pii­saa­kin – kau­pun­gis­sa ja sen ympä­ris­tös­sä pyö­rä­tie­ver­kos­ton pituus on vuon­na 2021 jo lähes 1000 kilo­met­riä ja lisä­ki­lo­met­re­jä syn­tyy koko ajan. Taval­lis­ten pyö­rä­tei­den lisäk­si raken­ne­taan myös jat­ku­vas­ti uusia, eri­kois­le­vei­tä baa­no­ja kes­kei­sim­mil­le rei­teil­le kes­kus­tas­ta mui­hin kau­pun­gi­no­siin.

5. Oulus­sa puhal­taa jo klas­si­kok­si muo­dos­tu­nut ikui­nen vas­ta­tuu­li meno­suun­nas­ta riip­pu­mat­ta. Oulu­lai­set ovat lan­see­ran­neet jopa Oulu-ilmeen, jon­ka voit huo­ma­ta hyvin tuu­li­si­na päi­vi­nä pyö­räi­li­jöi­den kas­voil­la esi­mer­kik­si Meri­kos­ken sil­to­ja ylit­täes­sä­si. Tuu­len hyö­dyt ovat kui­ten­kin elin­tär­kei­tä alu­eel­le. Oulun seu­tu on nimit­täin Suo­men mer­kit­tä­vin tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen kes­kus, jon­ka myö­tä alu­eel­le avau­tuu jat­ku­vas­ti lisää työ­paik­ko­ja.

6. Jos­kus saat­taa kuul­la vir­heel­li­siä tul­kin­to­ja sii­tä, että Oulu sijait­si­si Lapis­sa. Ei sen­tään, mut­ta lähel­tä liip­paa. Oulus­ta Lapin (maan­tie­teel­li­sel­le) rajal­le on nimit­täin mat­kaa vain noin 80 kilo­met­riä. Sii­tä ylös­päin mat­kaa on help­po ja nopea jat­kaa jyl­hil­le tun­tu­reil­le saak­ka poh­joi­sen lomaa viet­tä­mään. Vaik­ka ihan Ruot­sin tai jopa Nor­jan puo­lel­le saak­ka.

7. Tal­viur­hei­lun ystä­vien ei tar­vit­se läh­teä edes Lap­piin saak­ka mäkiä val­loit­ta­maan. Suo­men ete­läi­sin tun­tu­ri Iso-Syö­te sijait­see vain noin 1,5 tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Oulus­ta koil­li­seen, ja sii­tä mat­kaa voi jat­kaa mil­tei saman ver­ran vie­lä Ruka­tun­tu­ril­le asti. Jos kor­keil­la hui­puil­la las­ket­te­lu lait­taa pol­vet tuti­se­maan, löy­tyy Oulus­ta myös ikio­ma las­ket­te­lu­kes­kus Rus­ko­tun­tu­ri. Se tar­jo­aa loi­vat ja lyhyet rin­teet per­heen pie­nim­mil­le ja kor­kean pai­kan kam­moi­sil­le, samal­la kun hur­ja­päi­sem­mät voi­vat naut­tia vauh­din hur­mas­ta las­ku­par­keis­sa.

8. Oulus­sa koet kaik­ki vuo­de­na­jat kau­neim­mil­laan. Kevät ja kesä ovat alu­eel­la var­sin läm­pi­miä, ja syk­syi­sin rus­ka ver­ho­aa koko kau­pun­gin upe­aan väri­lois­toon. Suu­rim­man osan vuo­des­ta kau­pun­ki on kui­ten­kin pak­sun lumi­peit­teen ja pauk­ku­pak­kas­ten armoil­la. Tääl­lä ei ole pel­koa sii­tä, ettei­kö jou­lu­na oli­si lun­ta. Tark­ka­sil­mäi­set voi­vat bon­gail­la kinok­sia siel­lä tääl­lä vie­lä tou­ko­kuus­sa­kin.

9. Käy­tät joka­päi­väi­ses­sä arjes­sa­si lan­ga­ton­ta tek­no­lo­gi­aa, joka on kehi­tet­ty Oulus­sa. Itse asias­sa lähes 3 mil­jar­dia muu­ta­kin ympä­ri maa­il­maa käyt­tä­vät. Oulu on mer­kit­tä­vä edel­lä­kä­vi­jä maa­il­man­laa­jui­sen tek­no­lo­giao­saa­mi­sen ken­täl­lä. Esi­mer­kik­si parai­kaa käyn­nis­sä ole­va 6G-tut­ki­mus on läh­te­nyt liik­keel­le juu­ri Oulus­ta, ja glo­baa­lis­ti tun­net­tu Nokia on suu­rin yksi­tyi­nen työ­nan­ta­ja alu­eel­la. Ei tosin kumi­saap­pai­den tai ren­kai­den osal­ta.

10. Vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si kruu­na­tus­sa Oulus­sa riit­tää menoa ja mei­nin­kiä tapah­tu­mien muo­dos­sa ympä­ri vuo­den. Musii­kin ystä­viä ilah­dut­ta­vat pait­si suu­ret fes­ti­vaa­lit, myös pie­nem­pien toi­mi­joi­den ja yhdis­tys­ten jär­jes­tä­mät kei­kat, klu­bit ja muut tapah­tu­mat.

Isom­pia rock- ja pop-fes­ta­rei­ta Oulus­sa edus­ta­vat esi­mer­kik­si Qstock, Suo­mi Pop ‑fes­ti­vaa­li ja Var­jo. Suo­men itseoi­keu­te­tus­sa metal­li­pää­kau­pun­gis­sa on tie­tys­ti mai­nit­ta­va myös Metal Capi­tal Fes­ti­val ja North of Hell. Monia­lai­nen kevät­tal­vi­sin jär­jes­tet­tä­vä kak­si­viik­koi­nen kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li Oulun Musiik­ki­juh­lat puo­les­taan tar­jo­aa jokai­sel­le jota­kin.

Oulun fes­ti­vaa­lit eivät kui­ten­kaan ole pelk­kää musiik­kia, sil­lä mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­le sijoit­tu­va Lumo-valo­fes­ti­vaa­li koko­aa jopa tois­ta sataa tuhat­ta oulu­lais­ta ja lähi­seu­dul­ta saa­pu­nut­ta ihas­te­le­maan kan­sain­vä­lis­tä valo­tai­det­ta vuo­den pimeim­pään aikaan jär­jes­te­tys­sä vii­kon­lop­pu­ta­pah­tu­mas­sa.

+ Oulul­la on täl­lä het­kel­lä todel­la­kin mon­ta rau­taa tules­sa – ennen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­taan kau­pun­ki saa kun­nian toi­mia myös vuo­den 2025 asun­to­mes­sua­lu­ee­na. Har­taan­se­län­ran­taan raken­tuu seu­raa­vien vuo­sien aika­na kes­tä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­tei­den mukai­nen ja luon­toar­vo­ja kun­nioit­ta­va asui­na­lue, joka pal­ve­lee kaik­kien oulu­lais­ten tar­pei­ta.