Kult­tuu­ri

Mustaan farkkuun pukeutunut mies hyppää esiintymislavassa monitoreita korkeammalle kädessään mikrofoni.

Pie­niä ja suu­ria elä­myk­siä, äärim­mäi­sen uniik­ke­ja jut­tu­ja sekä tin­ki­mät­tö­mäs­ti poh­joi­sel­la asen­teel­la teh­tyä tai­det­ta ja tie­det­tä – ja tie­ten­kin kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tos! Oulu­lai­nen kult­tuu­ri on tätä kaik­kea ja vähän vie­lä enem­män.

Kult­tuu­ri Oulus­sa on äly­tön­tä osaa­mis­ta ja ääri­lai­doil­ta kurot­ta­via kiin­nos­ta­via ilmiöi­tä. Tai­det­ta, tie­det­tä, ään­tä ja tun­net­ta, merel­li­siä kult­tuu­ri­tuu­lia, tapah­tu­mia tai­vaan alla, tilo­ja monen­lai­seen teke­mi­seen sekä nau­rua, itkua, huu­ta­mis­ta ja lii­ket­tä… oulu­lai­sen kult­tuu­ri­tar­jon­nan luet­te­loi­mi­nen pis­tää hen­gäs­tyt­tä­mään, sil­lä tääl­lä vuo­si­kausia asu­neet­kin tör­mää­vät jat­ku­vas­ti johon­kin uuteen ja jän­nit­tä­vään.

Ja mikä­pä sopi­si­kaan parem­min Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gil­le! Sel­lai­nen tämä paik­ka nimit­täin on, ja olet liik­keel­lä juu­ri oike­aan aikaan: täs­tä het­kes­tä aina­kin tit­te­li­vuo­teen 2026 asti meno vain kiih­tyy! Lue lisää Oulu2026-toi­mis­ta.

Kult­tuu­ria koko kan­sal­le

The Wizaird, Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisat 2019.

Oulun kau­pun­gin yleis­ten kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den koko­nai­suu­teen kuu­luu kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen toi­min­ta, Oulun las­ten­kult­tuu­ri­kes­kuk­sen toi­min­ta sekä kau­pun­gin­osa­kult­tuu­rin ja kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin pal­ve­lut. Kir­jas­to­pal­ve­lui­hin taas voit tutus­tua Oulun kau­pun­gin sivul­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve kät­kee sisään­sä neliöi­tään enem­män hur­jan hui­keut­ta oulu­lai­sen kult­tuu­rio­saa­mi­sen ja kan­sain­vä­lis­ten vie­rai­lui­den avul­la. Kol­me gal­le­ri­aa, kak­si esi­tys­sa­lia ja elo­ku­va­teat­te­ri tuo­vat aivan kes­kus­tan yti­meen elo­ku­vaa, sar­ja­ku­vaa, kon­sert­te­ja, näyt­te­lyi­tä, tans­sia sir­kus­ta sekä eri­lai­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja kurs­se­ja – yhä enem­män myös vir­tu­aa­li­ses­ti! Val­veel­la toi­mii myös Oulun Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus, eli uut­ta suku­pol­vea ei mis­sään nimes­sä ole unoh­det­tu: toi­min­ta sisäl­tää muun muas­sa Val­veen elo­ku­va­kou­lun ja sana­tai­de­kou­lun tai­deo­pe­tus­ryh­mät ja tapah­tu­mat! Ota ensias­kel Val­veel­le kult­tuu­ri­ta­lon verk­ko­si­vuil­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Lisää kult­tuu­ri­kump­pa­nei­ta löy­dät Oulun kau­pun­gin sivuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Nii­den jou­kos­sa edis­te­tään esi­mer­kik­si kau­pun­ki­kult­tuu­ria, huu­de­taan kuo­ros­sa lau­la­mi­sen sijaan, vär­jä­tään Oulu vih­reäk­si irlan­ti­lai­seen tyy­liin ja fes­ta­roi­daan musiik­ki­vi­deoi­den maa­il­mas­sa.

Kult­tuu­ria aivo­nys­ty­röil­le

Museo- ja tie­de­kes­kus Luup­pi on Oulun oma­pe­räi­nen his­to­rian, tai­teen ja tie­teen koko­nai­suus. Luup­pi hur­maa tari­noil­laan, joi­ta se ker­too elä­myk­sel­li­ses­ti – usein myös vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti – eteen­päin.

Luup­pi koos­tuu yhdek­säs­tä ylit­se­pää­se­mät­tö­mäs­tä koh­tees­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan museo, Oulun tai­de­museo, Tie­de­kes­kus Tie­to­maa, Tur­kan­saa­ren ulko­museo ja Kie­rik­ki­kes­kus sekä pie­nem­mät Oulun­sa­lon koti­seu­tu­museo, Meri­mie­hen­ko­ti­museo, Pate­nie­men sahan museo ja Oulun lin­nan kel­la­ri tar­joa­vat iloa ja oival­luk­sia älyk­kääs­ti ja poh­joi­ses­ta näkö­kul­mas­ta.

Koh­teet myös sijait­se­vat raken­nuk­sis­sa, jot­ka itses­sään ovat mer­kit­tä­vä osa poh­jois­ta his­to­ri­aa ja oulu­lais­ta arkea. Lue lisää ja ihas­tu Luup­piin museo- ja tie­de­kes­kuk­sen verk­ko­si­vuil­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Kult­tuu­ria, joka on musiik­kia kor­vil­le

Ura­nuur­ta­ja­sä­vel­tä­jät Tulind­ber­gis­tä Made­to­jaan ovat nos­ta­neet Oulun kuu­lu­viin, ja tätä työ­tä jat­kaa Suo­men poh­joi­sin sin­fo­niaor­kes­te­ri Oulu sin­fo­nia. Sävel­tä­jän mukaan nimen­sä­kin saa­nut Made­to­jan sali Oulun musiik­ki­kes­kuk­sel­la on Oulu Sin­fo­nian ase­ma­paik­ka, jon­ka akus­tii­kas­ta pää­see toki naut­ti­maan myös mui­den esiin­ty­jien kor­via hive­le­vien sävel­ten kera. Oulun Musiik­ki­kes­kuk­sen sivuil­ta löy­dät lisää tie­toa (avau­tuu uuteen väli­leh­teen), olit sit­ten jär­jes­tä­jä tai kon­sert­ti­kä­vi­jä.

Ota Oulu Sin­fo­nia hal­tuun sen verk­ko­si­vus­tol­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Älä­kä vie­lä kar­kaa – Oulu on musii­kin kau­pun­ki, vaik­ka gen­re vaih­tui­si. Mie­ti­pä vaik­ka Saa­ra Aal­toa, Sen­tence­diä, Suvi Teräs­nis­kaa, Kau­ko Röyh­kää, Blind Chan­ne­lia tai Peh­moai­noa, jot­ka ovat pon­nis­ta­neet maa­il­mal­le juu­ri­kin Oulus­ta.

Elä­vää ja liik­ku­vaa kult­tuu­ria

Poh­joi­sen teat­te­ri­tai­teen kodin, Oulun teat­te­rin, tari­na ulot­tuu vuo­teen 1931. Nyt yhdel­lä Oulun kes­kei­sim­mis­tä pai­kois­ta, kei­no­te­koi­sel­la Vän­man­nin saa­res­sa kaup­pa­to­rin kupees­sa, on Poh­jois-Suo­men suu­rin ammat­ti­teat­te­ri. Se tar­joi­lee tai­teen ystä­vil­le tun­tei­den paloa, yllä­tyk­siä ja taval­li­suu­des­ta poik­kea­via tari­noi­ta – siis kun­nian­hi­moi­sia esi­tyk­siä puhe­näy­tel­mis­tä oop­pe­raan ja musi­kaa­lei­hin. Oulus­sa teat­te­ri­tai­de on veto­voi­mais­ta, vas­tuul­lis­ta ja uusiu­tu­vaa! Tun­ne Oulun teat­te­ri sen verk­ko­si­vuil­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Ja jos fil­mi­tai­de ja val­ko­kan­kaat kieh­to­vat, kyl­lä­hän Oulus­ta nii­tä­kin löy­tyy. Kes­kus­tas­sa elo­ku­via kas­sa­mag­nee­teis­ta kokeel­li­seen tai­tee­seen näyt­tä­vät Kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve ja Finn­ki­no Plaza. Pai­kal­li­nen oulu­lai­nen elo­ku­va­teat­te­ri Star taas näyt­tää fil­me­jä Tui­ras­sa.

Vii­meis­tään 2000-luvun pri­me time ‑ohjel­mia seu­ran­neet tie­tä­vät jo, että Oulu tuot­taa tans­si­joi­ta! Tämä on tans­sin kau­pun­ki, jos­ta pon­nis­ta­vat niin uuden pol­ven mita­le­ja kotiin tuo­vat tans­si­lu­pauk­set kuin telk­ka­ris­ta tutut tans­sin­opet­ta­jat. Kan­san­tans­se­ja, kil­pa­tans­se­ja, stree­tiä ja tai­det­ta – ihan kaik­kea kro­pan muka­naan vie­vää lii­ket­tä!

Kult­tuu­ria avoi­men tai­vaan alla

Kuten ruo­ka­kin, mais­tuu kult­tuu­ri mauk­kaal­ta ulkoil­mas­sa nau­tit­tu­na! Meri­tuu­len kuis­ku­tel­les­sa kor­vis­sa Oulus­sa pää­see koke­maan niin teat­te­ria kuin fes­ta­rei­ta. Hupi­saar­ten teat­te­ri puis­toi­dyl­lis­sä ja Meri Oulun kesä­teat­te­ri Top­pi­lan Möl­jäl­lä tuo­vat tai­deplä­jäyk­set vie­rai­li­joi­den sil­mien eteen kesäi­sin.

Myös koko kan­san musa­fes­ta­rei­ta eri makui­hin jär­jes­te­tään Oulus­sa joka kesä! Yksi Suo­men suu­rim­mis­ta fes­ta­reis­ta on Qstock, joka myy­dään vuo­si toi­sen­sa jäl­keen lop­puun. Ren­nom­man let­ke­ää menoa tar­joi­lee Var­jo-fes­ti­vaa­li, ja hevim­pään menoon sopii Metal Capi­tal Fes­ti­val Oulu. Moneen makuun ovat myös Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li ja Kuus­ka Soi. Koi­te­li elää ‑tapah­tu­maa taas on kuvat­tu Suo­men kau­neim­mak­si fes­ti­vaa­lik­si, eikä ihme – Koi­te­lin­kos­ket Kii­min­gis­sä on ainut­laa­tui­nen tapah­tu­ma­paik­ka!

Kult­tuu­ria ja meno­mei­nin­kiä

Meno­jal­kaa vipat­taa ja vii­kon­lop­pu kai­paa kult­tuu­ria? Tääl­lä et jää toi­met­to­mak­si, sil­lä lukui­sat oulu­lai­set tapah­tu­ma­pai­kat ja klu­bit tar­joa­vat muka­vaa mei­nin­kiä vuo­den ympä­ri.

Kei­kat, stand up ‑illat, kome­diail­lat, suur­kon­ser­tit, open mic ‑tapah­tu­mat ja mitä eri­lai­sim­mat DJ-vetoi­set kemut viih­dyt­tä­vät kau­pun­ki­kes­kus­tan lisäk­si muu­al­la­kin Oulus­sa. Yhdis­tet­ty­nä mait­ta­vaan ruo­kaan ja hyvään juo­maan oulu­lai­nen ilta on menes­tys! Etsi enem­män juh­la­hu­mua Viih­de-sivul­ta.

Lisää kult­tuu­ria? Kyl­lä kii­tos

Kult­tuu­rin teki­jä, kat­so tän­ne! Oulun kau­pun­ki edis­tää ja mah­dol­lis­taa tai­teen teke­mis­tä ja kult­tuu­ri­työ­tä tai­de- ja kult­tuu­ria­vus­tuk­sil­la. Myös Oulu2026-orga­ni­saa­tio hakee avoi­mien haku­jen kaut­ta kult­tuu­rioh­jel­man toteut­ta­jia kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta juh­lis­ta­maan.