Mat­kai­lu

Ihmisiä kuvattuna merenjäällä pyöräilemässä suoraan ylhäältä päin. Aurinko heittää pyöräilijöistä pitkät varjot jäätä vasten.

Näh­tä­vyyk­siä, raik­kai­ta luon­to­koh­tei­ta, mait­ta­vaa ruo­kaa, eläh­dyt­tä­viä elä­myk­siä ja unet vaik­ka kirk­kaan täh­ti­tai­vaan alla – mitä­pä muu­ta enää voi­sit pyy­tää reis­sul­ta­si? Niin­pä niin, ja koh­de­kin on jo ihan val­mii­na: Oulun seu­tu on aivan ulot­tu­vil­la­si.

Oulun seu­tu ilah­dut­taa moni­puo­li­suu­del­laan, sil­lä urbaa­nis­ta kau­pun­gis­ta pää­set käte­väs­ti poik­kea­maan Suo­men ete­läi­sim­mäl­le tun­tu­ria­lu­eel­le tai jää­kau­den muo­vaa­mal­le har­vi­nai­sel­le luon­toa­lu­eel­le. Kult­tuu­ria, ruo­kaa, musiik­kia ja pal­jon mui­ta hyker­ryt­tä­viä elä­myk­siä löy­tyy koko seu­dul­ta, joka kur­kot­te­lee las­ket­te­lu­rin­teil­tä ran­ni­kol­le ja saa­ris­toon. Pake­toi mukaan majoi­tus kes­kus­ta­ho­tel­lis­sa, luon­to­koh­tees­sa tai meri­nä­kö­ala­hu­vi­las­sa, ja ihas­tut­ta­va loma on jii­ris­sä!

Myös mie­len­kiin­toi­sia tapah­tu­mia riit­tää mel­kein vuo­den jokai­sel­le päi­väl­le, olit sit­ten urhei­lun, kult­tuu­rin, his­to­rian tai musa­fes­ta­rei­den ystä­vä. Mat­kai­lu Oulus­sa voi olla myös vas­tus­ta­mat­to­man vas­tuul­lis­ta.

Tutus­tu Oulun mat­kai­lun kirk­kaim­piin täh­tiin

Kolme henkilöä istumassa Hailuodon rannan pitkospuilla, takana näkyy rannan kasvillisuutta ja punaisia taloja. Etummaisella on päällään valkoinen neule, keskimmäisellä kukallinen takki ja taimmaisella värikäs villapaita. Kaikki hymyilevät leveästi.

Täyn­nä iki­muis­toi­sia het­kiä, paik­ko­ja ja ihmi­siä

Oulun seu­dun kah­dek­san ainut­laa­tuis­ta koh­det­ta tar­joa­vat sinul­le unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä ympä­ri vuo­den – aito­jen nel­jän vuo­den­ajan puit­teis­sa! Koko alu­ee­seen ja sen her­kul­li­seen elä­mys­tar­jon­taan voit tutus­tua Visi­tOu­lun kaut­ta.

Poh­jo­lan ren­gas­tie on täyn­nä help­po­ja elä­myk­siä!

Tämän hel­pom­mak­si ei loma tule: Poh­jo­lan ren­gas­tie tar­jo­aa kai­ken koh­tees­ta ravin­to­loi­hin ja majoi­tuk­ses­ta akti­vi­teet­tei­hin. Oulun seu­dun koke­mus­rik­kaan rei­tis­tön var­rel­la autoi­li­jat, per­heet, luon­toi­li­jat ja jul­ki­sia suo­si­vat mat­kai­li­jat pää­se­vät valit­se­maan mie­lei­sen­sä rei­tin. Luon­to­kau­neut­ta ja pakah­dut­ta­van pal­jon näh­tä­vää tar­joi­le­vat rei­tit voi kier­tää osis­sa tai koko­naan.

Mies ja nainen istumassa metsän keskellä oranssin kupoliteltan edessä retkituoleilla makkaraa pienellä pallogrillillä paistaen. Taustalla puiden välissä näkyy valkoinen matkailuauto.

Oulu Con­ven­tion Bureau (OCB)

OCB on Oulun kau­pun­gin viral­li­nen kokous- ja kongres­si­toi­mis­to, mak­su­ton ja riip­pu­ma­ton Oulun asian­tun­ti­ja, joka aut­taa onnis­tu­neen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä. Tapah­tu­mien var­si­nai­nen jär­jes­te­ly­vas­tuu on tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jäl­lä, jon­ka kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hyö­dyn­tää OCB:n pal­ve­lui­den tar­joa­ma tuki, kat­ta­vat tie­dot Oulus­ta kokous‑, kongres­si- ja tapah­tu­ma­koh­tee­na sekä kau­pun­kior­ga­ni­saa­tion ja pal­ve­lun­tar­joa­jien muo­dos­ta­man ver­kos­ton yhtey­det.

Vas­tuul­li­sen mat­kai­li­jan ehdo­ton jut­tu Oulus­sa on pyö­räl­lä liik­ku­mi­nen. Oulu on kui­ten­kin maa­il­man­kuu­lu pyö­räi­ly­kau­pun­ki, jois­sa­kin läh­teis­sä jopa tal­vi­pyö­räi­lyn pää­kau­pun­gik­si nimet­ty. Eläy­dy siis pai­kal­li­seen tapaan liik­kua pyö­räl­lä vaik­ka­pa vuo­kra­pyö­rän avul­la.