Pin­nal­la

Mitä Oulus­sa tapah­tuu juu­ri nyt?

Ernest Law­son & Asta Salo­maa: Ajan kans­sa

Hil­jen­nä het­kek­si hek­tis­tä arkea­si Oulun kans­sa. Radio Hel­sin­gin Ajan kans­sa ‑ohjel­mas­sa Ernest Law­son ja Asta Salo­maa naut­ti­vat let­keis­tä het­kis­tä oulu­lai­sit­tain joka maa­nan­tai klo 16–18 syys­kuun 18. päi­vä alkaen.

NORTHERN GLOW ‑BISNESFOORUMI

Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­min 10-vuo­tis­juh­la­vuo­si! Tapah­tu­ma valai­see 22. mar­ras­kuu­ta jäl­leen Oulun lii­ke-elä­mää tar­jo­ten uusia näkö­kul­mia, ins­pi­raa­tio­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Tänä vuon­na kes­ki­tym­me yhteen yri­tyk­sen tär­keim­mis­tä menes­tys­te­ki­jöis­tä eli ihmi­siin.

-
Luistelijoita meren jäällä

Poh­joi­nen ohjel­ma hal­li­tus­oh­jel­maan

Poh­joi­sen toi­mi­jat (maa­kun­ta­lii­tot, kau­pun­git, kor­kea­kou­lut, kaup­pa­ka­ma­rit ja yrit­tä­jä­jär­jes­töt) ovat yhdes­sä tun­nis­ta­neet, että poh­joi­sen mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen on koko Suo­men etu. Sik­si esi­täm­me yhdes­sä, että tule­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan kir­ja­taan Poh­joi­nen ohjel­ma – kas­vua, tur­val­li­suut­ta ja yhteis­työ­tä.