Pin­nal­la

Mitä Oulus­sa tapah­tuu juu­ri nyt?

Ernest Law­son & Asta Salo­maa: Ajan kans­sa

Hil­jen­nä het­kek­si hek­tis­tä arkea­si Oulun kans­sa. Radio Hel­sin­gin Ajan kans­sa ‑ohjel­mas­sa Ernest Law­son ja Asta Salo­maa naut­ti­vat let­keis­tä het­kis­tä oulu­lai­sit­tain joka maa­nan­tai klo 16–18 syys­kuun 18. päi­vä alkaen.

Poh­joi­nen ohjel­ma hal­li­tus­oh­jel­maan

Poh­joi­sen toi­mi­jat (maa­kun­ta­lii­tot, kau­pun­git, kor­kea­kou­lut, kaup­pa­ka­ma­rit ja yrit­tä­jä­jär­jes­töt) ovat yhdes­sä tun­nis­ta­neet, että poh­joi­sen mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen on koko Suo­men etu. Sik­si esi­täm­me yhdes­sä, että tule­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan kir­ja­taan Poh­joi­nen ohjel­ma – kas­vua, tur­val­li­suut­ta ja yhteis­työ­tä.

Luistelijoita meren jäällä

Posi­tii­vi­nen anar­kia

Arki­sen iloi­sia oival­luk­sia var­ten Oulu on pis­tä­nyt isom­paa vaih­det­ta sil­mään – koko kan­sal­le, kai­kil­le kau­pun­gis­sa. Posi­tii­vi­sen anar­kian tem­pauk­set tuo­vat kau­pun­kiin lisää poh­joi­suut­ta, älyä ja inhi­mil­li­syyt­tä ihan oikeas­ti. Tutus­tu Posi­tii­vi­sen anar­kian tekoi­hin ja ilmian­na omat idea­si!

Joh­da itsä­si! – koh­ti parem­paa työ­ar­kea ja menes­tys­tä

Miten hal­lit­set omaa ajan­käyt­töä­si ja stres­siä sekä opit joh­ta­maan mui­ta tehok­kaam­min? Tapah­tu­ma on suun­nat­tu yrit­tä­jil­le, yri­tys­ten HR:lle ja joh­dol­le, jot­ka halua­vat lisä­tä tehok­kuut­ta, paran­taa tulok­sia ja samal­la yksi­lö­nä kehit­tää omaa joh­ta­mis­tai­to­aan.