Kier­to­ta­lous­A­ree­na

Kier­to­ta­lous­A­ree­na
goes Poh­joi­nen Teol­li­suus 2024


Kier­to­ta­lous­klus­te­rin vuo­sit­tai­nen pää­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tänä vuon­na Oulu­hal­lis­sa Poh­joi­nen Teol­li­suus ‑mes­su­jen mes­suo­sas­to­na 22.–23.5.2024. Tänä vuon­na pää­set Kier­to­ta­lous­A­ree­nal­la tutus­tu­maan kier­to­ta­lou­den tut­ki­mus- ja kehi­ty­sym­pä­ris­töi­hin sekä kier­to­ta­lou­den uusiin yri­tyk­siin Oulun seu­dul­ta. Kier­to­ta­lous­klus­te­ri edis­tää Oulun seu­dun yri­tys­ten kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­taa.

Tule mes­suil­le tapaa­maan mei­tä Kier­to­ta­lous­A­ree­na ‑osas­tol­le nume­ro 830!

Rekis­te­röi­dy kävi­jäk­si mak­sut­ta: POHJOINEN TEOLLISUUS

Kier­to­ta­lous­A­ree­nan omal­la mes­suo­sas­tol­la pää­see tutus­tu­maan yhteen­sä kah­dek­saan­tois­ta yri­tyk­seen ja näyt­teil­lea­set­ta­jaan sekä kier­to­ta­lou­den tut­ki­mus- ja kehi­ty­sym­pä­ris­töi­hin.

Kier­to­ta­lou­den asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­ros­sa Mai­ning Fin­land ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Las­se Moi­la­nen ker­too kier­to­ta­lou­den uusien rat­kai­su­jen vir­taa­mi­ses­ta kai­vo­sa­lal­le. Puheen­vuo­ro on tors­tai­na 23.5. klo 11.15–11.45. 

Poh­joi­nen Teol­li­suus ‑etkot 21.5. klo 10.00–17.00

Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ri ja Kier­to­ta­lous­klus­te­ri jär­jes­tä­vät kak­sio­sai­set etkot. Tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mi­vat Meri-Top­pi­lan Aal­to­Sii­lo sekä Busi­ness­A­se­ma. Sii­lo­ra­ken­nuk­sel­la pää­set tutus­tu­maan sen tiloi­hin ja käyt­tö­mah­dol­li­suuk­siin alue­ke­hit­tä­mi­ses­sä. Busi­ness­A­se­mal­la pereh­dym­me beto­nin ja teräk­sen kier­to­ta­lou­teen. Kat­so tar­kem­pi ohjel­ma ja ilmoit­tau­du mukaan

Mes­suil­la muka­na

Kier­to­ta­lous­A­ree­nan jär­jes­tä­vät

Aiem­min: Kier­to­ta­lous­A­ree­na 2023

2023 semi­naa­rin ohjel­ma

Ohjel­ma

Näyt­teil­lea­set­ta­jat 2023