Kier­to­ta­lous­A­ree­na

Kier­to­ta­lous­A­ree­na
24.5.2023 Oulus­sa


Kes­ki­viik­ko­na 24.5. Tul­li­sa­li täyt­tyy, kun yri­tyk­set ja muut ammat­ti­lai­set esit­te­le­vät kier­to­ta­lous­osaa­mis­taan kai­kil­le avoi­mil­la mes­suil­la. Toi­saal­la Tul­li­sa­lis­sa on menos­sa kier­to­ta­lou­den semi­naa­ri. Yri­tyk­set, tut­ki­jat ja kehit­tä­jät otta­vat kui­ten­kin varas­läh­dön aihee­seen jo edel­li­se­nä päi­vä­nä Lin­nan­maal­la.

WECF Side Event

Tapah­tu­man strii­mauk­set

Aamu­päi­vä, yhtei­nen

Ilta­päi­vä A (Ses­sio 1): Kier­to­ta­lous antaa yri­tyk­sil­le uusia mah­dol­li­suuk­sia

Ilta­päi­vä B (Ses­sio 2): Kun­nat kehit­ty­vät kier­to­ta­lou­del­la

Kier­to­ta­lous­mes­sut ja ‑semi­naa­ri 24.5. klo 9–18 Tul­li­sa­lis­sa

Kai­kil­le avoi­met mes­sut ovat alu­een kier­to­ta­lous­toi­mi­joi­den esit­te­ly- ja koh­taa­mis­paik­ka. Mes­suil­la on esil­lä kier­to­ta­lous­tee­maan liit­ty­viä tuot­tei­ta, pal­ve­lu­ja ja kon­sep­te­ja ins­pi­raa­tion läh­teek­si tai käyt­töön otet­ta­vak­si.

Semi­naa­ris­sa luo­da­taan kier­to­ta­lou­den moni­nai­suut­ta ja kat­so­taan myös tule­vai­suu­teen Oulun seu­dul­ta käsin. Semi­naa­rin pää­pu­hu­ja­na on glo­baa­lin yri­ty­se­lä­män kovas­sa yti­mes­sä muu­tok­sia luot­saa­va Kai­sa Hie­ta­la! Huo­maat­han, että semi­naa­riin tulee ilmoit­tau­tua ennak­koon. Ohjel­ma ja ilmoit­tau­tu­mi­nen alem­pa­na.

Kier­to­ta­lous­se­mi­naa­ri 24.5.

Semi­naa­rioh­jel­ma

Yhtei­ses­sä aamu­päi­väs­sä käsit­te­lem­me sitä, miten muu­tos kier­to­ta­lou­teen vaa­tii yhteis­työ­tä ja uuden oppi­mis­ta. Kuu­lem­me kier­to­ta­lou­des­ta ja vas­tuul­li­suu­den kehit­tä­mi­ses­tä niin bis­nek­sen, yli­opis­ton kuin kau­pun­gin näkö­kul­mas­ta. 

Aamu­päi­vän ohjel­ma myös strii­ma­taan. Strii­miä voit kat­soa mes­suil­la tai tila­ta lin­kin itsel­le­si ilmoit­tau­tu­mal­la semi­naa­riin.

Ilta­päi­vän ohjel­ma on jaet­tu kah­teen, eli kier­to­ta­lou­den yri­tyk­sil­le anta­miin uusiin mah­dol­li­suuk­siin ja sii­hen, miten kier­to­ta­lous aut­taa kehit­tä­mään kun­tia. Yllät­tä­vät­kin yri­ty­se­si­mer­kit ja kun­tien keis­sit avaa­vat sil­miä kier­to­ta­lou­den moni­nai­suu­del­le ja mah­dol­li­suuk­sil­le.

Muu­tok­set ovat mah­dol­li­sia.

Yhtei­nen aamu­päi­vä

Aamu­päi­vän ohjel­ma myös strii­ma­taan. Tilaa strii­mi itsel­le­si semi­naa­rin ilmoit­tau­tu­mis­lin­kis­tä tai kat­so strii­miä mes­suil­la.

Kier­to­ta­lou­teen
yhteis­työl­lä ja oppien 

8.30 Ver­kos­toi­tu­mis­kah­vit yhdes­sä mes­sue­sit­te­li­jöi­den kans­sa

9.00 Kat­ri Luo­ma-aho, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, kier­to­ta­lous­klus­te­ri:
Ter­ve­tu­loa Kier­to­ta­lous­A­ree­naan 

9.05 Kai­sa Hie­ta­la, lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja: 
Vih­reä siir­ty­mä glo­baa­lin bis­nek­sen yti­mes­sä 

9.35 Sep­po Määt­tä, kau­pun­gin­joh­ta­ja, Oulu:
Kier­to­ta­lou­teen omis­ta vah­vuuk­sis­ta ja toi­sil­tam­me oppien

9.55 Mir­ja Illi­kai­nen, pro­fes­so­ri, Oulun yli­opis­to:
Tut­ki­muk­ses­ta se usein alkaa ja tut­ki­muk­sel­la kehit­tyy 

10.15 tau­ko

10.30 Maria Holo­pai­nen, Busi­ness Lead on Circu­lar Eco­no­my, Sto­ra Enso: Kui­tu­pak­kaus kier­to­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jä­nä 

10.50 Mar­ja Inna­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, UN Glo­bal Com­pact:
Kes­tä­vyys on menes­ty­vän lii­ke­toi­min­nan edel­ly­tys 

11.10 Jus­si Tom­berg, kehit­tä­jä­opet­ta­ja:
Mitä lap­set ja nuo­ret ensin… 

11.30–13.30 ver­kos­toi­tu­mis­lou­nas, mes­sui­hin tutus­tu­mi­nen ja Kier­rok­sia kier­to­ta­lou­teen-pitc­haus­ki­sa

Ilta­päi­vän kak­si rin­nak­kais­ses­sio­ta  

Ses­sio 1: Kier­to­ta­lous antaa
yri­tyk­sil­le uusia mah­dol­li­suuk­sia

Puheen­joh­ta­ja: Kat­ri Luo­ma-aho  

13.30 Kat­ri Luo­ma-aho, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, LIKE: Uusia mah­dol­li­suuk­sia toi­mia­la­ra­jat ylit­tä­väl­lä yhteis­työl­lä 

13.50 Juha Toi­va­nen, joh­ta­va asian­tun­ti­ja, Ener­gia­vi­ras­to: Mitä hyö­tyä uudes­ta eko­suun­nit­te­lu­lain­sää­dän­nös­tä on yri­tyk­sil­le?  

14.10 Jan­ne Jääs­kä, vas­tuul­li­suus­joh­ta­ja, Tac­to­Tek: Kes­tä­vyys ja kier­to­ta­lous yri­tys­toi­min­nan yti­mes­sä 

14.30 kah­vit 

15.00 Mik­ko Vei­jo­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Tai­to­net­ti: Pitää­kö sen aina olla uusi? 

15.25 Toi­mi­tus­joh­ta­jat Ykä Mar­ja­nen, Man­na Insect, ja Jet­ta Liuk­ko­nen, Vaa­te­laas­ta­ri: Mon­ta tie­tä kas­vuun

15.55 Pää­tös­sa­nat ja arvon­ta  

16–18 Mes­sut jat­ku­vat    

Ses­sio 2: Kun­nat kehit­ty­vät
kier­to­ta­lou­del­la

Puheen­joh­ta­ja: Mar­ko Kil­pe­läi­nen 

13.30 Mar­ko Kil­pe­läi­nen, kau­pun­kiym­pä­ris­tö­joh­ta­ja, Oulu: Miten Oulu huo­mioi kier­to­ta­lou­den maan­käy­tös­sä ja raken­ta­mi­ses­sa? 

13.50 Jus­si Kaup­pi, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Monet­ra: Kier­to­ta­lous jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa 

14.10 Kom­ment­ti: Karo­lii­na Tuuk­ka­nen, joh­ta­ja, Kier­to­ta­lous­kes­kus Pir­kan­maa  

14.15 Ante­ro Kil­ju­nen, kier­to­ta­lous­pääl­lik­kö, Kier­to­kaa­ri: Uusia tuu­lia Kier­to­kaa­rel­ta 

14.30 kah­vit 

15.00 Rai­ja Näp­pä, vara­reh­to­ri, OSAO: Uut­ta osaa­mis­ta amma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa

15.25 Kun­nan­joh­ta­jat Mar­juk­ka Man­ni­nen, Ii ja Anne Sor­mu­nen, Uta­jär­vi: Kier­to­ta­lous antaa kun­nal­le uusia mah­dol­li­suuk­sia 

15.55 Pää­tös­sa­nat ja arvon­ta    

16–18 Mes­sut jat­ku­vat 

Key­no­te-puhu­jat

Kai­sa Hie­ta­la
Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja paran­taa maa­il­maa

Kai­sa Hie­ta­la on koke­nut lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja, joka aut­taa yri­tyk­siä kään­tä­mään ympä­ris­tö̈- ja ilmas­to­haas­teet osak­si stra­te­gi­aa ja kan­nat­ta­vaa kas­vua.

Hie­ta­lal­la on kah­den­kym­me­nen vuo­den koke­mus öljy­teol­li­suu­des­ta. Vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta hän raken­si ja joh­ti yhtä̈ Suo­men menes­tyk­sek­käin­tä teol­lis­ta inno­vaa­tio­ta: Nes­teen Uusiu­tu­via tuot­tei­ta. Tänä aika­na uusiu­tu­vat tuot­teet nos­ti­vat yhtiön mark­ki­na-arvoa 35 mil­jar­dia euroa ja nelin­ker­tais­ti­vat yhtiön lii­ke­voi­ton. Hie­ta­lal­la oli kes­kei­nen roo­li yhtiön kas­vaes­sa maa­il­man suu­rim­mak­si uusiu­tu­van die­se­lin tuot­ta­jak­si. Har­vard Busi­ness Review lis­ta­si yhtiön yhdek­si vii­me vuo­si­kym­me­nen par­hais­ta bis­ne­strans­for­maa­tiois­ta.

Hie­ta­la on glo­baa­lin kai­vos­yh­tiö Rio Tin­ton hal­li­tuk­sen jäsen, Exxon Mobi­lin hal­li­tuk­sen jäsen, glo­baa­lin pak­kaus­jät­ti Smur­fit Kap­pa Grou­pin hal­li­tuk­sen jäsen, kär­sä­mä­ke­läi­sen kier­to­ta­lous­lan­noit­tei­ta val­mis­ta­van Tracegrow Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja Oulun yli­opis­ton neu­vot­te­lu­kun­nan jäsen. Kemi­ra Oyj:n hal­li­tuk­ses­sa hän vai­kut­ti vuo­si­na 2016–2021.

Hie­ta­lal­la on filo­so­fian mais­te­rin tut­kin­to geo­fy­sii­kas­ta Oulun yli­opis­tos­ta sekä filo­so­fian mais­te­rin tut­kin­to polaa­ri­tie­teis­tä Cam­brid­gen yli­opis­tos­ta. Hän on Oulun Yli­opis­ton Vuo­den Alum­ni 2021.


Mar­ja Inna­nen
Yri­tys­vas­tuul­li­suu­den kehit­tä­jä

Mar­ja Inna­sen into­hi­mo on edis­tää kes­tä­vää kehi­tys­tä. Hän vas­taa kevääl­lä 2019 perus­te­tun UN Glo­bal Com­pact Suo­men käy­tän­nön toi­min­nas­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä sekä YK:n yri­tys­vas­tuu­aloit­tee­seen liit­ty­vis­tä sidos­ryh­mä­suh­teis­ta ja kan­sain­vä­li­ses­tä yhteis­työs­tä Suo­mes­sa.  

UN Glo­bal Com­pact on maa­il­man suu­rin yri­tys­vas­tuu­aloi­te. ”Yri­tyk­set ovat kehi­tyk­sen moot­to­rei­ta eikä kes­tä­vä kehi­tys toteu­du ilman yri­tyk­siä”, sanoo Inna­nen. Kan­sain­vä­li­sel­tä ver­kos­tol­ta suo­ma­lais­yri­tyk­set saa­vat glo­baa­lin pers­pek­tii­vin ja raa­mit sekä par­hai­ta esi­merk­ke­jä. “Haluan olla osal­ta­ni tuke­mas­sa suo­ma­lais­yri­tys­ten menes­tys­tä ja nii­den saa­maa lii­ke­toi­min­ta­hyö­tyä entis­tä vas­tuul­li­sem­mas­ta toi­min­nas­ta”. Tar­vi­taan iso­ja teko­ja, ja kei­not löy­ty­vät, kun on tah­to ja tie­toa taus­tal­la.  

UN Glo­bal Com­pact Suo­men joh­toon Inna­nen siir­tyi val­tio­neu­vos­ton kans­lias­ta, jos­sa hän koor­di­noi val­tio­neu­vos­ton kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­tä. Moni­puo­li­sel­la ural­laan Inna­nen on esi­mer­kik­si edis­tä­nyt suo­ma­lais­ta ruo­ka­kult­tuu­ria, työs­ken­nel­lyt luon­non­suo­je­lun asian­tun­ti­ja­na, tule­vai­suu­den tut­ki­ja­na ja kon­sult­ti­na, ja hän on kuto­nut laa­jat ver­kos­tot yri­tys­vas­tuu­kent­tään. Tie­teel­li­sen poh­jan työ­ural­le antoi Kuo­pion yli­opis­ton sovel­ta­van eläin­tie­teen ja ympä­ris­tö­hy­gie­nian kou­lu­tus. 


Mir­ja Illi­kai­nen
Kier­to­ta­lou­den kehi­tys
tut­ki­muk­sen kei­noin

Jus­si Torn­berg
Koke­mus­ten kaut­ta kes­tä­vään tule­vai­suu­teen  

Kat­ri Luo­ma-aho
Kier­to­ta­lous­klus­te­rin raken­ta­mi­nen

Ante­ro Kil­ju­nen
Kier­rä­tyk­sen ket­te­rä kehit­tä­jä

Jet­ta Liuk­ko­nen
Vaat­tei­den pelas­ta­ja pai­kal­laan

Ykä Mar­ja­nen
Tek­no­vel­ho muut­taa ros­kan ruo­ak­si

Karo­lii­na Tuuk­ka­nen
Kun­ta­ve­tu­ri yri­tys­ten kump­pa­ni­na

Mar­ko Kil­pe­läi­nen
Kier­to­ta­lous maan­käy­tös­sä ja raken­ta­mi­ses­sa

Juha Toi­va­nen
Eko­suun­nit­te­lu ja stan­dar­doin­ti

Mik­ko Vei­jo­la
Kier­to­ta­lou­den edis­tä­mis­tä Tai­to­ne­tin perä­si­mes­sä jo yli 17 vuot­ta

Maria Holo­pai­nen
Busi­ness Lead on Circu­lar Eco­no­my

Sep­po Määt­tä
Joh­taa Oulua kier­to­ta­lou­den tiel­lä

Jan­ne Jääs­kä
Tuo­te­pääl­lik­kö ympä­ris­tön asial­la 

Mar­juk­ka Man­ni­nen
Ohjas­taa Iitä yhä kes­tä­väm­mil­le poluil­le

Rai­ja Näp­pä
Uut­ta osaa­mis­ta uuteen talous­jär­jes­tel­mään 

Jus­si Kaup­pi
Kier­to­ta­lous jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa 

Anne Sormunen istuu ja katsoo kameraan

Anne Sor­mu­nen
Kul­jet­taa Uta­jär­veä hii­li­vii­sau­den polul­la

Näyt­teil­lea­set­ta­jat mes­suil­la

Oheis­ta­pah­tu­mat

Kier­to­kaa­ri

Kier­to­ta­lous­A­ree­na-vii­kon aika­na kier­to­ta­lou­den ympä­ril­lä pöhi­see koko Oulus­sa, ja me olem­me sii­nä muka­na.

Kier­to­kaa­ri jär­jes­tää vii­kon aika­na monen­lai­sia kier­to­ta­lous­ta­pah­tu­mia uudel­la kier­rä­tys­kes­kuk­sel­la, joka ava­taan huh­ti-tou­ko­kuus­sa Oulun Limin­gan­tul­liin. Luvas­sa on tie­tois­ku­ja yri­tyk­sil­le sekä kier­rä­ty­sai­hei­nen tuu­naus­työ­pa­ja. Lue lisää verk­ko­si­vuil­tam­me!

Vaa­te­lai­naa­mo Mal­laa­mo

Vaa­te­lai­naa­mo tar­jo­aa 2kk ja 4kk jäse­nyyk­siin koru­li­sän kau­pan pääl­le (arvo 15€). Tar­jous voi­mas­sa kes­ki­viik­ko­na 24.5.2023

Yri­te­tään yhdes­sä Ry (Kes­tä­vän kehi­tyk­sen kes­kus)

Avoi­mien ovien päi­vä keke­kes­kuk­sel­la tors­tai­na 25.5.2023 klo 11–16 osoit­tees­sa Sor­va­rin­tie 18, 90530 Oulu.

Ohjel­mis­tos­sa toi­min­to­jen esit­te­lyä, tai­men vaih­toa, mah­dol­li­suus tutus­tua kier­to­ta­lou­den tuot­tei­siin, mak­ka­ran­pais­toa, kah­via ja mehua.

A‑Insinöörit

Kut­sum­me raken­ta­mi­sen kier­to­ta­lou­des­ta kiin­nos­tu­neet opis­ke­li­jat ja opis­ke­li­jan­mie­li­set tutus­tu­maan A‑Insinöörien kier­to­ta­lous­ai­hei­siin pal­ve­lui­hin, hank­kei­siin ja käyn­nis­sä ole­viin opin­näy­te­töi­hin niin talon­ra­ken­ne­suun­nit­te­lun kuin infra­suun­nit­te­lun puo­lel­ta kah­vi­tar­joi­lun lomas­sa per­jan­tai­na 26.5.2023 klo 13.30 alkaen.

Ilmoit­tau­tu­mi­set ja pul­la­tar­joi­lua kos­ke­vat ruo­ka-aine­ra­joit­teet säh­kö­pos­tit­se Elli Kin­nusel­le etu.suku@ains.fi 19.5.2023. Ter­ve­tu­loa!

Vis­kaa­lin tila

Vie­rai­lu Vis­kaa­lin tilal­le ja tutus­tu­mi­nen ruu­an­tuo­tan­non tule­vai­suu­teen.

Vis­kaa­lin tilal­le on raken­tu­mas­sa ainut­laa­tui­nen ruu­an kier­to­ta­lous­rat­kai­su­jen koko­nai­suus: ruu­an alku­tuo­tan­to, jalos­tus ja ener­gian­tuo­tan­to kaik­ki samas­sa pake­tis­sa. Vis­kaa­lin tilan rat­kai­sul­la nau­to­jen lan­nas­ta jalos­te­taan ilmas­toa läm­mit­tä­vä metaa­ni sekä teu­ras­jät­teet bio­kaa­suk­si. Täl­lä on huo­mat­ta­va vai­ku­tus Vis­kaa­lin lihan hii­li­ja­lan­jäl­keen.

Ter­ve­tu­loa kuu­le­maan ainut­laa­tui­ses­ta ruu­an kier­to­ta­lous­rat­kai­sus­ta Vis­kaa­lin tilal­le Muhok­sel­le (n. 20 km, 20 min Oulus­ta) tors­tai­na 25.5. klo 12–13. Vie­rai­lul­la Vis­kaa­lin väki esit­te­lee maa­ti­lan toi­min­taa ja tilal­le raken­tu­vaa bio­kaa­su­lai­tos­ta. Lopuk­si on mah­dol­li­suus vie­rail­la ja teh­dä lihaos­tok­sia Vis­kaa­lin tilan kau­pas­sa. Ilmoit­tau­du: asiakaspalvelu@viskaalin.fi  Max. 20 hlöä.

Saa­pu­mi­nen mes­suil­le
ja semi­naa­riin

Tapah­tu­ma­paik­ka:

Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Saa­pu­mi­nen:
Tul­li­sa­liin on käte­vä pyö­räil­lä, kävel­lä, tul­la jul­ki­sil­la tai omal­la autol­la. Jouk­ko­lii­ken­teen pysä­keil­tä Limin­gan­tul­li E ja Limin­gan­tul­li P on noin 500 met­riä Tul­li­sa­liin, ja myös mak­su­ton­ta pysä­köin­ti­ti­laa riit­tää.

Aika­tau­lut ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Kier­to­ta­lous­A­ree­nan jär­jes­tä­vät

Euroopan aluekehitysrahaston logo