Pyö­räi­ly

Kaksi ihmistä poseeraa polkupyörien kanssa talvisessa maisemassa, joka on lumesta aivan valkoinen. Toisella on punainen kypärä ja tummat vaatteet, toisella musta kypärä ja vaaleat vaatteet.

Oulun pyö­rä­tie­ver­kos­to yhdis­tää kaik­ki kau­pun­gin­osat toi­siin­sa ja ulot­tuu myös lähia­lueil­le! Pyö­räi­ly­rei­tit ovat usein myös oiko­tei­tä, ja monet pai­kat Oulus­sa saa­vut­taa vik­ke­läm­min pyö­räil­len kuin omal­la autol­la – par­haim­mil­laan et jumi­tu edes lii­ken­ne­va­loi­hin ker­taa­kaan mat­ka­si aika­na.

Oulus­sa pyö­rä­väy­lät pide­tään tehok­kaas­ti kun­nos­sa vuo­den ympä­ri. Vilk­kaim­mat pyö­rä­tiet ovat pyö­räi­ly­baa­nat: leveät, punai­sel­la asfal­til­la pääl­lys­te­tyt rei­tit, joi­ta pit­kin mat­ka vaik­ka Lin­nan­maan kam­puk­sil­le tait­tuu reip­paas­ti.

Oulus­sa pyö­räi­ly on todel­la­kin var­tee­no­tet­ta­va mat­kan­te­ko­muo­to, arki­lii­kun­taa, har­ras­tus ja kiin­teä osa elä­mää. Fat­bi­ke, mum­mis­ka, säh­kö­pyö­rä tai mikä vain kak­si­pyö­räi­nen alla­si tavoi­tat koko Oulun asteen ver­ran hel­pom­min!

Aurin­ko ja hel­le hel­li­vät – pyö­räi­le kesäl­lä Oulus­sa

Oulun pyö­räi­ly­reit­ti­kart­ta tar­joi­lee syk­ke­lin sel­kään kol­me eri­lais­ta reit­tiä vesis­tö­tee­moin. Kah­den jär­ven reit­ti, Oulu­joen reit­ti ja Merel­li­nen reit­ti kul­jet­ta­vat pol­ki­jaa nimien­sä mukais­ten vesia­luei­den luo – onpa muka­na muka­via suo­si­tuk­sia myös muus­ta akti­vi­tee­tis­ta pyö­räi­lyn lomaan. Tutus­tu pdf-muo­toi­seen Oulun pyö­räi­ly­reit­ti­kart­taan (auke­aa uuteen väli­leh­teen).

Oulun seu­dun lukui­sat met­sä­rei­tit ja ‑polut ovat tär­kei­tä vir­kis­ty­sa­luei­ta ja oiko­reit­te­jä pai­kas­ta toi­seen. Monet pyö­rä­rei­tit kul­ke­vat muka­van vaih­te­le­vis­sa mai­se­mis­sa: tun­ne suo­lai­nen meri ran­ta­rai­teil­la, hais­te­le rai­kas­ta met­sää pyö­rä­tien kum­mal­la­kin puo­lel­la tai kat­se­le kon­ke­lin pääl­tä pel­to­jen ja niit­ty­jen yli aukean tai­vaan alla.

Pol­kies­sa et myös­kään jou­du huk­kaan, sil­lä tääl­lä on Suo­men kat­ta­vin pyö­rä­lii­ken­teen vii­toi­tus- ja opas­tus­jär­jes­tel­mä. Jär­jes­tel­mä kat­taa Oulun kau­pun­gin aluei­den lisäk­si lähi­seu­dun kun­nat Lumi­joen, Limin­gan, Kem­pe­leen ja Muhok­sen.

Hoh­ta­vat han­get ja mah­ta­vat mai­se­mat – tal­vi­pyö­räi­ly on pop!

Tal­vi­aa­mu Tui­ran uima­ran­nal­la ja Pato­sil­lal­la.

Puo­let pyö­räi­le­vis­tä oulu­lai­sis­ta tekee sitä tal­vel­la­kin – siis pol­kee ympä­ri vuo­den, han­ki­ke­leil­lä­kin! Tal­vi­pyö­räi­ly ei ole Oulus­sa ihme­tyk­sen aihe, vaan vau­vas­ta vaa­riin poten­ti­aa­li­nen tapa liik­kua pai­kas­ta toi­seen. Kau­pun­ki on suun­ni­tel­tu sel­lai­seen.

Väy­lien tehok­kaal­la kun­nos­sa­pi­dol­la var­mis­te­taan se, että käve­ly ja pyö­räi­ly ovat useim­mil­le mat­koil­le aina var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to ympä­ri vuo­den. Jos siis haluat muut­tua oikeak­si oulu­lai­sek­si, hyp­pää pyö­rän sel­kään tam­mi­kuus­sa ja läh­de ihas­te­le­maan huur­teis­ta kau­pun­kia! Maas­to­pyö­ril­lä ja läs­ki­pyö­ril­lä liik­ku­vil­le löy­tyy Kaak­ku­ris­ta mah­ta­va ulkoi­lu­reit­ti vaih­te­le­vi­ne maas­toi­neen. Meri-Top­pi­lan tal­viul­koi­lu­reit­ti nuo­tio­paik­koi­neen on ihas­tut­ta­va koh­de vaik­ka koko per­heen kans­sa. Lue lisää Oulun kau­pun­gin sivuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Myyt­ti hur­jas­ti varus­tau­tu­neis­ta tal­vi­pyö­räi­li­jöis­tä on todel­la­kin vain myyt­ti, sil­lä aivan taval­li­set läm­pi­mät vaat­teet ja kypä­rä riit­tä­vät tal­vi­pyö­räi­lyyn. Muu­ta­ma muu jut­tu on kui­ten­kin eri­tyi­sen tär­keä muis­taa:

Oulu­lai­nen tal­vi­pyö­räi­ly on kerän­nyt kan­sain­vä­lis­tä­kin huo­mio­ta, mikä voi kuu­los­taa oulu­lai­ses­ta has­sul­ta: täs­sä­hän vain lii­kah­taa töi­hin, kou­luun ja har­ras­tuk­siin mitä arki­sim­mal­la taval­la! Kiin­nos­ta­vaa oulu­lai­nen pyö­räi­ly eten­kin tal­vi­sin on. Lue vaik­ka jut­tu Euro­new­sin sivuil­ta (auke­aa uuteen väli­leh­teen).

Oulu­lai­sen inno­vaa­tion avul­la tal­vi­pyö­räi­ly on hel­pom­paa ja tur­val­li­sem­paa: baa­nan var­rel­la jalan­kul­ki­jan ja pyö­räi­li­jän lii­ken­ne­mer­kit nimit­täin hei­jas­te­taan tien sijaan suo­raan lumen pääl­le pro­jek­to­ri­va­lais­tuk­sen avul­la. Mah­ta­va kek­sin­tö on kerän­nyt kehu­ja koti­maas­sa. Huo­mio­ta­he­rät­tä­vää ja tur­val­li­suut­ta paran­ta­vaa – vau!