Talvinen ilmakuva lumisesta Oulusta iltavalaistuksesa. Etualalla Torinranta.

Kau­pun­ki­mark­ki­noin­nin foo­ru­mi

Ke 22.11.2023 klo 7.45–11
Tapah­tu­ma­kes­kus Tul­li­sa­li, Tyr­nä­vän­tie 16


Ter­ve­tu­loa ins­pi­roi­tu­maan
– nyt on Oulun aika!

Tilai­suu­des­sa tie­to­kir­jai­li­ja sekä vies­tin­nän ja joh­ta­mi­sen val­men­ta­ja Lil­ly Kor­pio­la innos­taa kuu­li­joi­ta näke­myk­sil­lään sii­tä, kuin­ka mediayh­teis­kun­ta muut­taa kau­pun­ki­mark­ki­noin­tia. Saam­me myös arvo­kas­ta tie­toa Kau­na­sin kau­pun­gil­ta hei­dän kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­ten­sa 2022 opeis­ta ja saa­vu­tuk­sis­ta.

Alle kol­men vuo­den pääs­sä siin­tä­väs­tä Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin tit­te­lis­tä ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta ovat kes­kus­te­le­mas­sa Oulun yli­opis­ton brän­di­mark­ki­noin­nin pro­fes­so­ri Sai­la Sara­nie­mi, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä, Kale­van pää­toi­mit­ta­ja Ant­ti Kok­ko­nen, Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan puheen­joh­ta­ja Suvi-Anna Sal­mi­nen sekä Oulun kult­tuu­ri­sää­tiön ohjel­ma­joh­ta­ja Samu Fors­blom. Tilai­suu­den juon­taa Kale­va Median yri­tys­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Hei­di Kana­nen.

Ilmoit­tau­du
tapah­tu­maan

Tilai­suus on mak­su­ton

Huo­mioit­te­han, että täs­sä vai­hees­sa (20.11.) ruo­ka­ra­joit­teet on jo ilmoi­tet­tu ravin­to­lal­le, joten vali­tet­ta­vas­ti emme voi taa­ta rajoit­tei­de­si mukais­ta ruo­ka­va­lio­ta. 
Ilmoit­tau­tu­mi­nen on auki tapah­tu­ma­päi­vään ke 22.11. saak­ka.  


Ohjel­ma

7.45
Aamu­kah­vit


8.20
Joh­dat­te­lu aamu­päi­vän puheen­vuo­roi­hin
tilai­suu­den juon­ta­ja Hei­di Kana­nen, yri­tys­pal­ve­lui­den joh­ta­ja, Kale­va Media 

8.25 
Tilai­suu­den avaus
Mik­ko Sal­mi, vies­tin­tä­joh­ta­ja, Oulun kau­pun­ki

8.35
Tun­tei­den ja tari­noi­den kau­pun­git: Kuin­ka mediayh­teis­kun­ta muut­taa kau­pun­ki­mark­ki­noin­tia
Lil­ly Kor­pio­la, tie­to­kir­jai­li­ja, vies­tin­nän ja joh­ta­mi­sen val­men­ta­ja, media­stra­te­gi

9.20
Kau­nas — Euro­pean Capi­tal of Cul­tu­re Kau­nas 2022: How to mana­ge five years of cons­tant public atten­tion

Dovilė But­no­riūtė, com­mu­nica­tions specia­list, head of Inter­na­tio­nal rela­tions at Kau­nas 2022

10.05
Kes­kus­te­lu: Miten ottaa Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki –tit­te­lis­tä kaik­ki hyö­ty irti?
Kes­kus­te­le­mas­sa:
Sai­la Sara­nie­mi, brän­di­mark­ki­noin­nin pro­fes­so­ri, Oulun yli­opis­to, Sep­po Määt­tä, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja, Ant­ti Kok­ko­nen, pää­toi­mit­ta­ja, Kale­va, Samu Fors­blom, ohjel­ma­joh­ta­ja, Oulun kult­tuu­ri­sää­tiö sr sekä Suvi-Anna Sal­mi­nen, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta

10.50 Yhteen­ve­to ja lop­pusa­nat
Mik­ko Sal­mi, vies­tin­tä­joh­ta­ja, Oulun kau­pun­ki

11.00 Tilai­suus päät­tyy

Tilai­suu­den jäl­keen Tul­li­sa­lis­sa alkaa Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mi, jos­sa tänä vuon­na kes­ki­tym­me yhteen yri­tyk­sen tär­keim­mis­tä menes­tys­te­ki­jöis­tä eli ihmi­siin. Tutus­tu tapah­tu­man ohjel­maan ja han­ki lip­pu poh­joi­sen ins­pi­roi­vim­paan bis­nes­ta­pah­tu­maan!


Puhu­jat

Lilly Korpiolan kasvokuva

Lil­ly Kor­pio­la

Antti Kokkosen kasvokuva

Ant­ti Kok­ko­nen

Saila Saraniemen kasvokuva

Sai­la Sara­nie­mi

Seppo Määtän kasvokuva

Sep­po Määt­tä

Samu Fors­blom

Dovilė But­no­riūtė

Suvi-Anna Salmisen kasvokuva

Suvi-Anna
Sal­mi­nen

Mikko Salmen kasvokuva

Mik­ko Sal­mi

Tilai­suu­den juon­ta­ja

Heidi Kanasen kasvokuva

Hei­di Kana­nen

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta:

Riina Aikion kasvokuva

Rii­na Aikio
mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö
Oulun kau­pun­ki
p. 040 4196605
riina.aikio@ouka.fi

Saa­pu­mi­nen tapah­tu­maan

Tapah­tu­ma­kes­kus Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Aika­tau­lut ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Jär­jes­tä­jät

Yhteistyökumppaneiden logot