Elä­mä

Nauravia ihmisiä kahlaamassa rantavedessä laskevan auringon kirkkaassa paisteessa. Kahlaajat ovat käärineet lahkeensa tai nostaneet hameenhelmojaan.

Mis­tä kai­kes­ta on asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki teh­ty? No, laa­duk­kaas­ta ja edul­li­ses­ta asu­mi­ses­ta, mie­len­kiin­toi­sis­ta työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta, ruuh­kat­to­muu­des­ta ja laa­jois­ta ja toi­mi­vis­ta pal­ve­luis­ta aina­kin – unoh­ta­mat­ta urbaa­nin veh­re­ää luon­toa ympä­ril­lä!

Parem­paa, ins­pi­roi­vam­paa ja mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää Oulua raken­ne­taan yhdes­sä ja jat­ku­vas­ti. Euroo­pan par­haak­si mat­kal­la ole­va kult­tuu­ri­kau­pun­ki tar­jo­aa tapah­tu­mia, teke­mis­tä, kult­tuu­ria ja hyvin­voin­tia. Pal­ve­lu­va­li­koi­ma kau­pun­gis­sa on mai­nio, ja kiin­nos­ta­via työ­paik­ko­ja löy­tyy moneen makuun. Tääl­lä voit käy­dä huip­pu­ta­son kou­lut taa­pe­ros­ta toh­to­rik­si – niin suo­mek­si kuin englan­nik­si­kin.

Luon­to on lähel­lä, mut­ta kau­pun­ki kuhi­see kui­ten­kin elä­mää. Oulun seu­tu tar­jo­aa leveys­pii­rin par­haat puit­teet kes­tä­viin elä­myk­siin ja akti­vi­teet­tei­hin. Ja hei ulkoil­maih­mi­set: kai­kil­le avoi­mia leik­ki­puis­to­ja, met­sä­reit­te­jä ja ulko­kun­to­sa­le­ja on vaik­ka kuin­ka pal­jon!

Asu­mi­ses­ta, vapaa-ajas­ta ja liik­ku­mi­ses­ta – elä­mäs­tä yleen­sä! – voit lukea lisää kate­go­rioit­tain. Ja jos kai­paat lisää vakuut­te­lu­ja, voi lukea lisää myös sii­tä, miten monet paluu­muut­ta­jat ovat ihas­tu­neet Ouluun uudel­leen! Lue lisää Paluu Ouluun ‑sivus­tol­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Yksi Suo­men veto­voi­mai­sim­mis­ta kau­pun­geis­ta

Jokivarren asuintaloja ilmasta kuvattuna. Keskellä näkyy myös venepaikkoja ja pysäköityjä veneitä.

Asu­mi­nen

Juu­ri sinä olet ter­ve­tul­lut Ouluun asu­maan muka­vas­ti ja mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja edul­li­sem­min. Oulun kom­pak­tius tar­koit­taa sitä, että vaik­ka kau­pun­ki on laa­ja, et asu kos­kaan kau­ka­na siel­tä, min­ne olet menos­sa. Tutus­tu tar­kem­min asu­mi­seen Oulus­sa.

Henkilö pyöräilee talvipäivänä Patosillalla. Hänellä on tummat vaatteet, ja hänen takaansa paistaa aurinko. Taustalla joesta nousee vesihöyryä, ja rannalla näkyy Oulujoen varren taloja.

Liik­ku­mi­nen

20 minuu­tin kau­pun­ki tar­koit­taa juu­ri sitä, mitä kuvit­te­let­kin – mikään ei ole kau­ka­na! Oulus­sa ja Ouluun liik­ku­mi­nen on help­poa niin autoil­len kuin jul­ki­sil­la. Kak­si­pyö­räi­set­kin pyö­ri­vät vin­has­ti, sil­lä Oulu on yksi maa­il­man itses­tään­sel­viä pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ke­ja. Tutus­tu tar­kem­min liik­ku­mi­seen Oulus­sa.

Valkoiseen paitaan ja mustiin housuihin pukeutunut henkilö skeittaamassa värikkäillä graffiteilla koristetussa parkissa sinisen taivaan alla. Henkilö on keskellä hyppyä, ja skeittilauta on pyörähtämässä hänen jalkojensa alla.

Vapaa-aika

Juu­ri sinä olet ter­ve­tul­lut Ouluun asu­maan muka­vas­ti ja mui­ta suu­ria Oulu on par­haim­mil­laan aina! Kau­pun­ki on kes­tä­väs­ti kas­va­va teke­mi­sen, tapah­tu­mien ja elä­mys­ten kes­kus, jos­sa akti­vi­tee­tit ovat toi­nen tois­taan hui­keam­pia, saa­vu­tet­ta­vam­pia ja eri­lai­sem­pia. Tutus­tu tar­kem­min ajan­viet­toon Oulus­sa.

Olet­ko oulu­lai­nen?

Elä­pä hät­täi­le, juu­ri sinul­le sopi­vaa infoa ja uutis­ta löy­dät esi­mer­kik­si näis­tä pai­kois­ta:

Oulun kau­pun­gin sivus­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)
MunOu­lu-kau­pun­ki­me­dia (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)