Elä­mä

Nauravia ihmisiä kahlaamassa rantavedessä laskevan auringon kirkkaassa paisteessa. Kahlaajat ovat käärineet lahkeensa tai nostaneet hameenhelmojaan.

Mis­tä kai­kes­ta on asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki teh­ty? No, laa­duk­kaas­ta ja edul­li­ses­ta asu­mi­ses­ta, mie­len­kiin­toi­sis­ta työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta, ruuh­kat­to­muu­des­ta ja laa­jois­ta ja toi­mi­vis­ta pal­ve­luis­ta aina­kin – unoh­ta­mat­ta urbaa­nin veh­re­ää luon­toa ympä­ril­lä!

Parem­paa, ins­pi­roi­vam­paa ja mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää Oulua raken­ne­taan yhdes­sä ja jat­ku­vas­ti. Euroo­pan par­haak­si mat­kal­la ole­va kult­tuu­ri­kau­pun­ki tar­jo­aa tapah­tu­mia, teke­mis­tä, kult­tuu­ria ja hyvin­voin­tia. Pal­ve­lu­va­li­koi­ma kau­pun­gis­sa on mai­nio, ja kiin­nos­ta­via työ­paik­ko­ja löy­tyy moneen makuun. Tääl­lä voit käy­dä huip­pu­ta­son kou­lut taa­pe­ros­ta toh­to­rik­si – niin suo­mek­si kuin englan­nik­si­kin.

Luon­to on lähel­lä, mut­ta kau­pun­ki kuhi­see kui­ten­kin elä­mää. Oulun seu­tu tar­jo­aa leveys­pii­rin par­haat puit­teet kes­tä­viin elä­myk­siin ja akti­vi­teet­tei­hin. Ja hei ulkoil­maih­mi­set: kai­kil­le avoi­mia leik­ki­puis­to­ja, met­sä­reit­te­jä ja ulko­kun­to­sa­le­ja on vaik­ka kuin­ka pal­jon!

Asu­mi­ses­ta, vapaa-ajas­ta ja liik­ku­mi­ses­ta – elä­mäs­tä yleen­sä! – voit lukea lisää kate­go­rioit­tain.

Yksi Suo­men veto­voi­mai­sim­mis­ta kau­pun­geis­ta

Jokivarren asuintaloja ilmasta kuvattuna. Keskellä näkyy myös venepaikkoja ja pysäköityjä veneitä.

Asu­mi­nen

Juu­ri sinä olet ter­ve­tul­lut Ouluun asu­maan muka­vas­ti ja mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja edul­li­sem­min. Oulun kom­pak­tius tar­koit­taa sitä, että vaik­ka kau­pun­ki on laa­ja, et asu kos­kaan kau­ka­na siel­tä, min­ne olet menos­sa. Tutus­tu tar­kem­min asu­mi­seen Oulus­sa.

Liik­ku­mi­nen

20 minuu­tin kau­pun­ki tar­koit­taa juu­ri sitä, mitä kuvit­te­let­kin – mikään ei ole kau­ka­na! Oulus­sa ja Ouluun liik­ku­mi­nen on help­poa niin autoil­len kuin jul­ki­sil­la. Kak­si­pyö­räi­set­kin pyö­ri­vät vin­has­ti, sil­lä Oulu on yksi maa­il­man itses­tään­sel­viä pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ke­ja. Tutus­tu tar­kem­min liik­ku­mi­seen Oulus­sa.

Henkilö pyöräilee talvipäivänä Patosillalla. Hänellä on tummat vaatteet, ja hänen takaansa paistaa aurinko. Taustalla joesta nousee vesihöyryä, ja rannalla näkyy Oulujoen varren taloja.
Valkoiseen paitaan ja mustiin housuihin pukeutunut henkilö skeittaamassa värikkäillä graffiteilla koristetussa parkissa sinisen taivaan alla. Henkilö on keskellä hyppyä, ja skeittilauta on pyörähtämässä hänen jalkojensa alla.

Vapaa-aika

Juu­ri sinä olet ter­ve­tul­lut Ouluun asu­maan muka­vas­ti ja mui­ta suu­ria Oulu on par­haim­mil­laan aina! Kau­pun­ki on kes­tä­väs­ti kas­va­va teke­mi­sen, tapah­tu­mien ja elä­mys­ten kes­kus, jos­sa akti­vi­tee­tit ovat toi­nen tois­taan hui­keam­pia, saa­vu­tet­ta­vam­pia ja eri­lai­sem­pia. Tutus­tu tar­kem­min ajan­viet­toon Oulus­sa.

Olet­ko oulu­lai­nen?

Elä­pä hät­täi­le, juu­ri sinul­le sopi­vaa infoa ja uutis­ta löy­dät esi­mer­kik­si näis­tä pai­kois­ta:

Oulun kau­pun­gin sivus­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)
MunOu­lu-kau­pun­ki­me­dia (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)