Asun­to­mes­sut Oulus­sa 2025

Sul­je sil­mä­si ja kuvit­te­le moder­nia, yhtei­söl­lis­tä kylä­asu­mis­ta, joka kumar­taa his­to­rial­le mut­ta tar­jo­aa nyky­päi­vän mah­dol­li­suu­det eri­lai­siin elä­män­vai­hei­siin ja tyy­lei­hin. Sel­lai­nen on Har­taan­se­län­ran­ta, jon­ne ran­tau­tu­vat Suo­men Asun­to­mes­sut vuon­na 2025.

Har­taan­se­län­ran­nan luon­non­kau­nii­siin suis­to­mai­se­miin nousee virik­keel­li­nen eli­nym­pä­ris­tö, joka tar­jo­aa asteen ver­ran moni­puo­li­sem­pia ulkoi­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja kau­pun­ki­kult­tuu­rie­lä­myk­siä sekä tule­vil­le alu­een asuk­kail­le että kai­kil­le oulu­lai­sil­le ja vie­rai­li­joil­le. Har­taan­se­län­ran­nan Hie­ta­saa­ren puo­lei­nen alue toi­mii Suo­men Asun­to­mes­su­ta­pah­tu­man aree­na­na kesäl­lä 2025.

Asun­to­mes­sua­lue on nimet­ty Vaa­ku­nan­ran­nak­si. Asun­to­mes­su­ta­pah­tu­mas­sa saa­daan tutus­tua sekä pien­ta­lo- että ker­ros­ta­loa­su­mi­sen että raken­ta­mi­sen uusim­piin tren­dei­hin. Asun­to­mes­sua­lu­eel­le raken­ne­taan monen­lai­sia kote­ja uusil­le asuk­kail­le aina tyy­lik­käis­tä ker­ros- ja pien­ta­lois­ta muo­dik­kai­siin town housei­hin ja minio­ma­ko­ti­ta­loi­hin. Alu­eel­le on suun­ni­tel­tu myös suo­ma­lai­sit­tain har­vi­nai­sia veden pääl­lä kel­lu­via oma­ko­ti­ta­lo­ja.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Osuus­kun­ta Suo­men Asun­to­mes­sut yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin kans­sa. Har­taan­se­län­ran­ta on yksi Oulun kau­pun­kiym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teis­ta.

Asteen ver­ran yhtei­söl­li­sem­pi alue luon­non hel­mas­sa

Oulu­joen suis­to, Har­taan­se­län­ran­ta ja eri­tyi­ses­ti Hie­ta­saa­ri on tun­net­tu 1800-luvul­la raken­ne­tuis­ta huvi­lois­taan. Har­taan­se­län­ran­nan alue muut­tuu tule­vai­suu­des­sa urbaa­nik­si kau­pun­kiym­pä­ris­tök­si, jos­sa alu­een mie­len­kiin­toi­ses­ta his­to­rias­ta ker­to­vat van­hat huvi­lat ja rosoi­set varik­ko­ra­ken­nuk­set yhdis­ty­vät moder­nei­hin asu­mi­sen rat­kai­sui­hin, kau­pun­ki­kult­tuu­riin ja tai­tee­seen. Alu­eel­le on tulos­sa myös jul­ki­sia kau­pun­ki­ti­lo­ja, kuten ran­ta­bu­le­var­di sekä puis­to­ja ja aukioi­ta.

Alu­eel­la pää­see tule­vai­suu­des­sa myös näke­mään raik­kai­ta ja moder­ne­ja tul­kin­to­ja uuden­lai­ses­ta huvi­la­mai­ses­ta elä­män­tyy­lis­tä, joka ilme­nee esi­mer­kik­si kiin­nos­ta­va­na puu­ark­ki­teh­tuu­ri­na, suo­jai­si­na piha­pii­rei­nä ja run­saan kas­vil­li­suu­den luo­ma­na viih­tyi­sä­nä tun­nel­ma­na.

Har­taan­se­län­ran­ta sijait­see pai­kas­sa, jos­sa on ajan saa­tos­sa vir­ran­nut veden lisäk­si eri­lai­sia ihmi­siä ja kult­tuu­re­ja uuden­lai­sia ideoi­ta ja ins­pi­raa­tio­ta unoh­ta­mat­ta. Alu­een eloi­san his­to­rian tuu­let kuu­lu­vat nyky­päi­vään­kin, ja Har­taan­se­län­ran­nan DNA:ssa onkin avoin yhtei­söl­li­syys: tän­ne toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si kai­ken­lai­set ihmi­set ja yri­tyk­set! Oulu­lai­nen inhi­mil­li­syys ja yhtei­söl­li­syys näkyy alu­eel­la asuk­kai­den ja asu­mi­sen moni­muo­toi­suu­te­na sekä ilma­pii­ri­nä ja eli­nym­pä­ris­tö­nä, jos­sa asioi­ta teh­dään yhdes­sä.

Uudis­koh­tees­sa ele­tään tule­vai­suu­des­sa toi­mi­van arjen asu­mi­sen äärel­lä mut­ta sil­ti har­mo­nias­sa luon­non kans­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on otet­tu huo­mioon alu­een sini- ja viher­ra­ken­ne ja teh­ty luon­to- ja mai­se­ma­sel­vi­tyk­siä. Alu­eel­la pyri­tään muun muas­sa säi­lyt­tä­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon met­sä­aluei­ta ja lin­nus­tol­taan tär­ke­ää ran­ta­pen­saik­koa Hie­ta­saa­res­sa sekä huo­mioi­maan kuk­ka­ke­dot ja nii­tyt suun­ni­tel­mas­sa. Har­taan­se­län­ran­nan kau­pun­kiym­pä­ris­töä raken­ne­taan ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin rat­kai­suin ja alu­eel­la edis­te­tään kes­tä­vää liik­ku­mis­ta ja autot­to­muut­ta.

Elin­voi­maa kai­kil­le uuden­lai­sen asu­mi­sen avul­la

Har­taan­se­län­ran­ta on tule­vai­suu­des­sa veto­voi­mai­nen ja vir­kis­tä­vä vaih­toeh­to viet­tää vapaa-aikaa – lii­kuit­pa sit­ten pyö­räl­lä tai vaik­ka pyö­rä­tuo­lil­la. Rou­hea, moniu­lot­tei­nen ja urbaa­ni kau­pun­kiym­pä­ris­tö kut­suu niin kau­pun­ki­lai­set kuin mat­kai­li­jat­kin viet­tä­mään aikaa Har­taan­se­län­ran­nal­la – myös Hie­ta­saa­ren upeat luon­to­po­lut kul­ke­vat aivan alu­een vie­res­sä.

Visualisointi valaistusta sillasta yli Oulujoen.

Tule­vai­suu­den ongel­mat rat­kais­taan asteen ver­ran älyk­kääm­mäs­sä Oulus­sa, ja Har­taan­se­län­ran­ta on muka­na luo­mas­sa oulu­lais­ta menes­tys­tä. Se pyr­kii kehit­ty­mään yrit­tä­jien ja yri­tys­ten muka­na ja mah­dol­lis­ta­maan uuden ja inno­va­tii­vi­sen yri­tys­toi­min­nan: Har­taan­se­län­ran­nan suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on arjen kii­reet­tö­myy­den, eko­lo­gi­suu­den ja yhtei­söl­li­syy­den tuke­mi­nen.