Oulun Asun­to­mes­sut 2025

Visualisointi vierasvenesatamasta, jossa on laiturissa värikkäitä veneitä sekä vedenpäällinen pientalo.

Sul­je sil­mä­si ja kuvit­te­le moder­nia, yhtei­söl­lis­tä kylä­asu­mis­ta, joka kumar­taa his­to­rial­le mut­ta tar­jo­aa nyky­päi­vän mah­dol­li­suu­det eri­lai­siin elä­män­vai­hei­siin ja ‑tyy­lei­hin. Sel­lai­nen on Har­taan­se­län­ran­ta, jon­ne ran­tau­tu­vat Oulun Asun­to­mes­sut 2025.

Oulun asun­to­mes­sut jär­jes­te­tään kesäl­lä 2025 Har­taan­se­län­ran­nan luon­non­kau­niil­la suis­toa­lu­eel­la. Har­taan­se­län­ran­nan mai­se­miin nousee virik­keel­li­nen eli­nym­pä­ris­tö, joka tar­jo­aa asteen ver­ran moni­puo­li­sem­pia ulkoi­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja kau­pun­ki­kult­tuu­rie­lä­myk­siä sekä tule­vil­le alu­een asuk­kail­le että kai­kil­le oulu­lai­sil­le ja vie­rai­li­joil­le.

Har­taan­se­län­ran­ta raken­tuu monen­lai­sis­ta asun­to­tyy­peis­tä aina tyy­lik­käis­tä ker­ros- ja pien­ta­lois­ta muo­dik­kai­siin town housei­hin ja minio­ma­ko­ti­ta­loi­hin. Alu­eel­le on suun­ni­tel­tu myös suo­ma­lai­sit­tain har­vi­nais­ta veden pääl­lä kel­lu­vaa asuin­kort­te­lia.

Yöllinen visualisointia Hartaanselänrannasta Oulujoen suistosta päin.

Asteen ver­ran yhtei­söl­li­sem­pi alue luon­non hel­mas­sa

Har­taan­se­län­ran­ta kat­taa alu­eet Har­taan­se­län uoman molem­min puo­lin. Uusi alue kas­vaa pai­koil­le, joil­le on ajan saa­tos­sa vir­ran­nut veden lisäk­si eri­lai­sia ihmi­siä ja kult­tuu­re­ja uuden­lai­sia ideoi­ta ja ins­pi­raa­tio­ta unoh­ta­mat­ta.

Alu­een eloi­san his­to­rian tuu­let kuu­lu­vat nyky­päi­vään­kin, ja Har­taan­se­län­ran­nan DNA:ssa onkin avoin yhtei­söl­li­syys: tän­ne toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si kai­ken­lai­set ihmi­set ja yri­tyk­set! Oulu­lai­nen inhi­mil­li­syys ja yhtei­söl­li­syys näkyy alu­eel­la asuk­kai­den ja asu­mi­sen moni­muo­toi­suu­te­na sekä ilma­pii­ri­nä ja eli­nym­pä­ris­tö­nä, jos­sa asioi­ta teh­dään yhdes­sä.

Uudis­koh­tees­sa ele­tään tule­vai­suu­des­sa toi­mi­van arjen asu­mi­sen äärel­lä mut­ta sil­ti har­mo­nias­sa luon­non kans­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on otet­tu huo­mioon alu­een sini- ja viher­ra­ken­ne ja teh­ty luon­to- ja mai­se­ma­sel­vi­tyk­siä. Alu­eel­la pyri­tään muun muas­sa säi­lyt­tä­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon met­sä­aluei­ta ja lin­nus­tol­taan tär­ke­ää ran­ta­pen­saik­koa Hie­ta­saa­res­sa sekä huo­mioi­maan kuk­ka­ke­dot ja nii­tyt suun­ni­tel­mas­sa. Har­taan­se­län­ran­ta pyr­kii myös ole­maan muka­na hii­li­neut­raa­liut­ta tuke­vis­sa kehi­tys­hank­keis­sa, ja alu­eel­la pyri­tään mah­dol­lis­ta­maan ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä liik­ku­mis­ta ja autot­to­muut­ta.

Visualisointi Hartaanselänrannan raitista, jolla kävelee iltahämärässä ihmisiä. Raitin varrella on liiketiloja, jotka on valaistu kauniisti, sekä vehreitä puita. Taustalla siintää korkea kerrostalo.

Elin­voi­maa kai­kil­le uuden­lai­sen asu­mi­sen avul­la

Har­taan­se­län­ran­ta on tule­vai­suu­des­sa veto­voi­mai­nen ja vir­kis­tä­vä vaih­toeh­to viet­tää vapaa-aikaa – lii­kuit­pa sit­ten pyö­räl­lä tai vaik­ka pyö­rä­tuo­lil­la. Alue ilmen­tää Oulua eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le mat­kai­li­jois­ta ja kun­toi­li­jois­ta kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiin. 

Tule­vai­suu­den ongel­mat rat­kais­taan asteen ver­ran älyk­kääm­mäs­sä Oulus­sa, ja Har­taan­se­län­ran­ta on muka­na luo­mas­sa oulu­lais­ta menes­tys­tä. Se pyr­kii kehit­ty­mään yrit­tä­jien ja yri­tys­ten muka­na ja mah­dol­lis­ta­maan uuden ja inno­va­tii­vi­sen yri­tys­toi­min­nan.

Visualisointi valaistusta sillasta yli Oulujoen.

Har­taan­se­län­ran­nan suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on arjen kii­reet­tö­myy­den, eko­lo­gi­suu­den ja yhtei­söl­li­syy­den tuke­mi­nen: Voi­si­vat­ko droo­nit kul­jet­taa asuk­kai­den ruo­ka­ti­lauk­sia kotio­vel­le? Oli­si­ko raken­nus­ten huk­ka­läm­pöä mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää asun­to­jen läm­mi­tyk­ses­sä ja jääh­dy­tyk­ses­sä? Voi­si­ko veneen tai auton vuo­kra­ta omis­ta­mi­sen sijaan hel­pos­ti ja jous­ta­vas­ti omien tar­pei­den mukaan? Voi­si­ko lähiym­pä­ris­tös­tä löy­tyä apua arjen aska­rei­siin tai saman­hen­kis­tä seu­raa lenk­ki­po­luil­le tai vapaa-ajan har­ras­tuk­siin?