Osaa­mi­nen

Nainen ja mies International House Oulussa

Haluat­ko kehit­tyä – opis­kel­la ja työs­ken­nel­lä – onnel­lis­ten ihmis­ten kau­pun­gis­sa? Oulun kou­lu­tus- ja inno­vaa­tio-osaa­mi­nen ovat tun­ne­tus­ti kan­sain­vä­lis­tä huip­pu­ta­soa.

Van­kan perus­kou­lu­tuk­sen jäl­keen eko­sys­tee­mim­me mah­dol­lis­taa ete­ne­mi­sen halua­mal­la­si taval­la: tar­jol­la on arvos­tet­tu­ja kor­kea­kou­lu­ja, tut­ki­musyh­tei­sö­jä sekä ura­ke­hi­tyk­sen mah­dol­lis­ta­via työ­paik­ko­ja – lep­poi­sia after work ‑meno­ja unoh­ta­mat­ta.

Tule­vai­suu­den teki­jät viih­ty­vät Oulus­sa

Kaksi ihmistä istuu nauraen sohvalla värikkään seinän edessä. Seinä on raidoitettu mustalla ja vaaleanpunaisella, ja siinä on pilvien kuvia. Toisen henkilön takana on valokirjaimin kirjoitettu seinälle sana ”bitti”.

Työ­pai­kat

Onko buc­ket-lis­tal­la­si teh­dä tut­ki­mus­ta tai työs­ken­nel­lä Oulus­sa? Vai onko yri­tyk­se­si suun­nit­te­le­mas­sa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja haluai­si jouk­koi­hin­sa kan­sain­vä­li­sen tason osaa­jan? Oulus­ta löy­tyy sekä osaa­jia että työ­paik­ko­ja: tutus­tu pal­ve­lui­hin!

Opis­ke­le

Oulus­sa opis­ke­let taa­pe­ros­ta toh­to­rik­si tai kehi­tät jo han­kit­tua osaa­mis­ta aivan uusil­le tasoil­le. Moni­tie­tei­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö ja huip­pu­tut­ki­mus sii­vit­tä­vät Oulua aina vain parem­mak­si – hyp­pää mukaan mat­kaan.

Kaksi miestä on kiivennyt seisomaan vaaleanpunaisen talon julkisivua vasten ja ottavat tukea toisistaan ja julkisivun osista. Julkisivussa olevan oven yläpuolella lukee Oulun yliopisto.
Nuoria ihmisiä poseeraamassa avonaisen auton takakontin edessä. Heillä on virvokkeita ja rennot vaatteet, osalla aurinkolasit päässä.

After work

Kel­pai­si­ko arjen ja vapaan täy­del­li­nen tasa­pai­no? Oulus­sa se onnis­tuu 365 päi­vää vuo­des­sa: tääl­tä löy­tyy run­saas­ti vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sia after work ‑hen­ges­sä kave­ri­po­ru­koil­le tai työ­tii­meil­le tai ihan omak­si ilok­si. Välil­lä voi ottaa ren­nom­min!

Osaa­ja­ta­ri­noi­ta

Mil­lais­ta on työs­ken­nel­lä ja opis­kel­la Oulus­sa? Tapaa kan­sain­vä­li­set osaa­jat, jot­ka ovat muut­ta­neet Ouluun, ja tutus­tu hei­dän eloon­sa.

Neljä kansainvälistä osaajaa BusinessAsemalla

Oulus­sa asuu tut­ki­tus­ti poh­joi­sen tyy­ty­väi­sim­piä ihmi­siä, mitä tulee elä­män­laa­tuun. Olet­ko sinä­kin pian yksi heis­tä?