Osaa­mi­nen

Työs­ken­te­ly Oulus­sa tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den raken­taa juu­ri sinul­le rää­tä­löi­dyn elä­män. Löy­dä aivan oma pol­kusi – oli­pa kysees­sä amma­til­li­nen seik­kai­lu tai vael­te­lu luon­non hel­mas­sa, Oulu tar­jo­aa erin­omai­sen rei­tin tule­vai­suu­teen.

Oulu on huip­pu­ta­soa inno­vaa­tios­sa ja kehi­tyk­ses­sä niin koti­maas­sa kuin kan­sain­vä­li­ses­ti. Vuo­sien glo­baa­lin ver­kos­toi­tu­mi­sen vauh­dit­ta­ma­na kau­pun­ki tar­jo­aa moni­puo­li­sia ura­pol­ku­ja. Tääl­lä on nii­tä maa­il­man­luo­kan mah­dol­li­suuk­sia!.

Jos haluat opis­kel­la ja työs­ken­nel­lä onnel­lis­ten ihmis­ten kau­pun­gis­sa, Oulu on sinua var­ten. Van­kan perus­kou­lu­tuk­sen jäl­keen eko­sys­tee­mim­me mah­dol­lis­taa ete­ne­mi­sen halua­mal­la­si taval­la: tar­jol­la on arvos­tet­tu­ja kor­kea­kou­lu­ja, tut­ki­musyh­tei­sö­jä sekä ura­ke­hi­tyk­sen mah­dol­lis­ta­via työ­paik­ko­ja – lep­poi­sia after work ‑meno­ja unoh­ta­mat­ta.

Tule­vai­suu­den teki­jät viih­ty­vät Oulus­sa

Kaksi ihmistä istuu nauraen sohvalla värikkään seinän edessä. Seinä on raidoitettu mustalla ja vaaleanpunaisella, ja siinä on pilvien kuvia. Toisen henkilön takana on valokirjaimin kirjoitettu seinälle sana ”bitti”.

Osaa­jal­le

Jos haluat opis­kel­la ja työs­ken­nel­lä onnel­lis­ten ihmis­ten kau­pun­gis­sa, Oulu on sinua var­ten.

Ota hal­tuun osaa­ja­ta­ri­nat

Mil­lais­ta elä­mä Oulus­sa on? Työs­tä, opin­nois­ta ja arjes­ta Oulus­sa ker­to­vat kan­sain­vä­li­set talent­tim­me, jot­ka jaka­vat ins­pi­roi­via tari­noi­taan jutuis­sa ja videoil­la.

IH Oulu ambassadors

Osaa­jan UKK

Kysy­myk­siä? Meil­lä on vas­taus mel­kein kaik­keen! Lue UKK-osios­tam­me ensi­kä­den tie­toa elä­män käyn­tiin saa­mi­ses­sa Oulus­sa!