Osaa­mi­nen

Tummahiuksinen mies katsoo läppäriä, ja vaalea nainen hänen vieressään hymyilee kameralle. Takana näkyy muita ihmisiä sekä alaosa suuresta robotista.

Haluat­ko kehit­tyä – opis­kel­la ja työs­ken­nel­lä – onnel­lis­ten ihmis­ten kau­pun­gis­sa? Oulun kou­lu­tus- ja inno­vaa­tio-osaa­mi­nen ovat tun­ne­tus­ti kan­sain­vä­lis­tä huip­pu­ta­soa.

Van­kan perus­kou­lu­tuk­sen jäl­keen eko­sys­tee­mim­me mah­dol­lis­taa ete­ne­mi­sen halua­mal­la­si taval­la: tar­jol­la on arvos­tet­tu­ja kor­kea­kou­lu­ja, tut­ki­musyh­tei­sö­jä sekä ura­ke­hi­tyk­sen mah­dol­lis­ta­via työ­paik­ko­ja – lep­poi­sia after work ‑meno­ja unoh­ta­mat­ta.

Tule­vai­suu­den teki­jät viih­ty­vät Oulus­sa

Kaksi ihmistä istuu nauraen sohvalla värikkään seinän edessä. Seinä on raidoitettu mustalla ja vaaleanpunaisella, ja siinä on pilvien kuvia. Toisen henkilön takana on valokirjaimin kirjoitettu seinälle sana ”bitti”.

Työ­pai­kat

Onko buc­ket-lis­tal­la­si teh­dä tut­ki­mus­ta tai työs­ken­nel­lä Oulus­sa? Vai onko yri­tyk­se­si suun­nit­te­le­mas­sa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja haluai­si jouk­koi­hin­sa kan­sain­vä­li­sen tason osaa­jan? Oulus­ta löy­tyy sekä osaa­jia että työ­paik­ko­ja: tutus­tu pal­ve­lui­hin!

Kaksi miestä on kiivennyt seisomaan vaaleanpunaisen talon julkisivua vasten ja ottavat tukea toisistaan ja julkisivun osista. Julkisivussa olevan oven yläpuolella lukee Oulun yliopisto.

Opis­ke­le

Oulus­sa opis­ke­let taa­pe­ros­ta toh­to­rik­si tai kehi­tät jo han­kit­tua osaa­mis­ta aivan uusil­le tasoil­le. Moni­tie­tei­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö ja huip­pu­tut­ki­mus sii­vit­tä­vät Oulua aina vain parem­mak­si – hyp­pää mukaan mat­kaan.

Nuoria ihmisiä poseeraamassa avonaisen auton takakontin edessä. Heillä on virvokkeita ja rennot vaatteet, osalla aurinkolasit päässä.

After work

Kel­pai­si­ko arjen ja vapaan täy­del­li­nen tasa­pai­no? Oulus­sa se onnis­tuu 365 päi­vää vuo­des­sa: tääl­tä löy­tyy run­saas­ti vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sia after work ‑hen­ges­sä kave­ri­po­ru­koil­le tai työ­tii­meil­le tai ihan omak­si ilok­si. Välil­lä voi ottaa ren­nom­min!

Neljä kansainvälistä osaajaa BusinessAsemalla

Osaa­ja­ta­ri­noi­ta

Mil­lais­ta on työs­ken­nel­lä ja opis­kel­la Oulus­sa? Tapaa kan­sain­vä­li­set osaa­jat, jot­ka ovat muut­ta­neet Ouluun, ja tutus­tu hei­dän eloon­sa.

Oulus­sa asuu tut­ki­tus­ti poh­joi­sen tyy­ty­väi­sim­piä ihmi­siä, mitä tulee elä­män­laa­tuun. Olet­ko sinä­kin pian yksi heis­tä?