Kat­saus ura­mah­dol­li­suuk­siin

Kaksi naista katsoo VR-laseilla

Tar­tu tilai­suu­teen oppia uut­ta toi­mia­la­koh­tai­sis­ta työ- ja opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Täl­lä sivul­la on esi­tel­ty aiem­pia ura­ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia sekä men­nei­den vuo­sien toi­mia­la­koh­tai­sia kam­pan­joi­ta työ­hön ja kehit­ty­mi­seen liit­tyen.

A man in a checkered shirt in front of a colorful wall.

ICT Fast Tracks

Miten Nokia ja muut ICT-alan joh­ta­vat yri­tyk­set löy­si­vät juu­ri heil­le sopi­via osaa­jia? Rat­kai­su­na oli­vat kou­lu­tus ja har­joit­te­luoh­jel­mat.

We love metal – työl­lis­ty metal­lia­lal­la

Kiin­nos­taa­ko moni­puo­li­nen metal­lia­la? Oulus­ta ja lähi­seu­dul­ta löy­tyy pal­jon työ­paik­ko­ja metal­lia­lan ammat­ti­lai­sil­le, niin uusil­le kuin alal­le palaa­vil­le.

Kaksi sairaalan työntekijän asuihin pukeutunutta henkilöä kävelee hymyillen kameraa kohti vaaleassa huoneessa, jossa taustalla näkyy sairaalalaitteita.

Kiin­nos­tai­si­ko var­man työl­li­syy­den hoi­va-ala?

Työs­ken­te­let­kö hoi­va-alal­la tai suun­nit­te­let­ko paluu­ta hoi­ta­jak­si? Oulun seu­dul­ta löy­tyy run­saas­ti työ­paik­ko­ja hoi­to­työn ammat­ti­lai­sil­le. Kurk­kaa hoi­va-alan mah­dol­li­suu­det määhoidan.fi-sivustolta.