Opis­ke­lu

Kaksi miestä on kiivennyt seisomaan vaaleanpunaisen talon julkisivua vasten ja ottavat tukea toisistaan ja julkisivun osista. Julkisivussa olevan oven yläpuolella lukee Oulun yliopisto.

Mikä oli­si­kaan haus­kem­pi opis­ke­lu­paik­ka kuin Oulu? Tämä nuo­re­kas kau­pun­ki tar­jo­aa monen­ta­sois­ta kou­lu­tus­ta – ja tie­ten­kin sitä hui­kean hie­noa opis­ke­li­jae­lä­mää.

Oulu on ark­ti­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­va kau­pun­ki­seu­tu! Tääl­tä jos mis­tä löy­dät kave­rei­ta kehit­ty­mi­seen: Meil­lä on Oulun seu­dul­la 250 000 asu­kas­ta ja 120 kan­sal­li­suut­ta. 

Olem­me myös Euroo­pan mit­ta­puul­la mel­koi­sen nuo­rek­kai­ta, sil­lä kes­ki-ikäm­me on vain 38 vuot­ta. Jopa kol­mas­osal­la oulu­lai­sis­ta on kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, eli ihan vaa­ti­mat­to­mas­ti voim­me sanoa ole­vam­me mel­ko fik­sua sak­kia. Tule roh­keas­ti mukaan ja löy­dä oma pol­kusi Oulus­sa.

Miten löy­tää juu­ri sinul­le sopi­va ala ja hakea kou­lu­tuk­seen?
Lue vin­kit Opin­to­po­lus­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Haluat­ko oppia suo­men kiel­tä? Oulus­sa on monia suo­men kurs­se­ja eri­ta­soi­sil­le opis­ke­li­joil­le!

Kou­lu­tus ja tut­ki­mus

Oulu on koko ajan kehit­ty­vä kau­pun­ki, joka tar­jo­aa kou­lu­tus­ta monel­la eri tasol­la – luon­nol­li­ses­ti unoh­ta­mat­ta vil­liä vapaa-ajan toi­min­taa ja kaik­kia mui­ta opis­ke­li­jae­lä­män herk­ku­ja.

Oulu on poh­joi­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­va kau­pun­ki­seu­tu ja erin­omai­nen kau­pun­ki kehit­tyä. Alu­eel­la asuu 250 000 asu­kas­ta, jot­ka edus­ta­vat aina­kin 120 eri kan­sal­li­suut­ta. Tääl­lä on noin on 25 000 kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jaa, eli seu­raa löy­tyy!

Euroop­pa­lai­sit­tain mitat­tu­na olem­me todel­la­kin mel­koi­sen nuo­re­kas kau­pun­ki, sil­lä kau­pun­ki­lais­ten kes­ki-ikä on vain 38 vuot­ta. Jopa kol­mas­osa oulu­lai­sis­ta on suo­rit­ta­nut kor­kea­kou­lu­tut­kin­non, joten voim­me vaa­ti­mat­to­mas­ti sanoa ole­vam­me myös mel­ko fik­sua sak­kia.

Elä epä­röi ennää – lii­ty mukaan opis­ke­le­vien oulu­lais­ten jouk­koon!

Kou­lu­tuk­sen hui­pul­la: Oulun kor­kea­kou­lut

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Oulun yli­opis­to kuu­lu­vat Suo­men suu­rim­piin kor­kea­kou­lui­hin. Oulus­ta löy­tyy myös kol­mas kor­kea­kou­lu, Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu. Tar­jol­la näis­sä on yhteen­sä yli 60 opis­ke­lua­laa.
Kat­so Oulun mah­dol­li­suu­det koo­tus­ti kau­pun­gin verk­ko­si­vul­ta avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Vuon­na 1958 perus­tet­tu Oulun yli­opis­to on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ja yksi maa­il­man poh­joi­sim­mis­ta yli­opis­tois­ta. Siel­tä löy­tyy kah­dek­san tie­de­kun­taa, 13 500 opis­ke­li­jaa sekä lähes 3500 työn­te­ki­jää; ne sijoit­tu­vat kah­del­le kam­puk­sel­le, Lin­nan­maal­le ja Kon­tin­kan­kaal­le.
Lue lisää Oulun yli­opis­tos­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on noin 9000 opis­ke­li­jaa sekä 460 työn­te­ki­jää. Kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään kuu­del­la kou­lu­tusa­lal­la.
Tutus­tu Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­luun (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Dia­kin Oulun-kam­puk­sel­la voi opis­kel­la sosiaali‑, ter­veys- ja kir­kon alan tut­kin­to­ja moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na.
Kat­so Diak dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tar­jon­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tule­vai­suu­den osaa­mis­ta: amma­til­li­nen perus­kou­lu­tus

Amma­til­lis­ta perus­kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa ja oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. 
Kat­so Oulun mah­dol­li­suu­det koo­tus­ti kau­pun­gin verk­ko­si­vul­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

PSK-Aikuis­opis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kon­ser­va­to­rio (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ammat­tio­pis­to Luo­vi (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Suo­men Dia­ko­niao­pis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun pal­ve­lua­lan opis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tut­ki­mus ja kehi­tys

Oulus­sa panos­te­taan tut­ki­muk­seen ja kehi­tyk­seen eni­ten asu­kas­ta koh­ti maas­sam­me. Tuo­te­ke­hi­ty­sin­ves­toin­tien mää­rän posi­tii­vi­nen kas­vu tar­koit­taa uusien yri­tys­ten ja työ­paik­ko­jen syn­ty­mis­tä ja sitä, että Suo­men tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä mer­kit­tä­vä osa teh­dään Oulus­sa. Tule­vai­suu­den suun­taa näy­te­tään Oulus­ta käsin eri­tyi­ses­ti ICT‑, ter­veys- ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia-aloil­le.

Tutus­tu Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­seen
Oulun yli­opis­ton tut­ki­musyk­si­köt (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tutus­tu OAM­Kin tut­ki­muk­seen
Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­työ (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tutus­tu Oulun älyk­käi­siin rat­kai­sui­hin Smart City Oulu ‑sivul­la
Smart City Oulu (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)