Mikä on Smart City Oulu

Jos sinul­la on idea, jos­ta haluat ket­te­räs­ti kehit­tää val­miin tuot­teen, olet oikeas­sa osoit­tees­sa. Oulus­ta löy­tyy tar­vit­ta­va tie­to­tai­to sekä puit­teet inno­vaa­tio­si tuot­teis­ta­mi­seen, tes­taa­mi­seen, rahoit­ta­mi­seen ja kau­pal­lis­ta­mi­seen.

Tun­net ehkä Oulun his­to­rian radio­tek­no­lo­gian koti­kau­pun­ki­na ja nopean kehi­tyk­sen aina maa­il­man joh­ta­vaan 6G-tut­ki­muk­seen. Oulu­Health puo­les­taan edus­taa ter­veys­tek­no­lo­gian huip­pua ja Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­ter ajo­neu­vo­tek­no­lo­gian uusim­pia inno­vaa­tioi­ta. Lisää osaa­mis­ta löy­dät näil­tä sivuil­ta.

Kai­ken taka­na on yhteen hit­sau­tu­nut kou­lu­tuk­sen, tut­ki­muk­sen, lii­ke-elä­män ja jul­ki­sen sek­to­rin kump­pa­nuus­ver­kos­to Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA). Yhtei­seen pöy­tään on katet­tu tavoit­teet, resurs­sit, haas­teet ja mah­dol­li­suu­det, joil­la asioi­ta saa­daan aikai­sek­si. OIA hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen kokei­lu- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­tö­jä sekä tar­jol­la ole­via yhteis­ke­hit­tä­mi­sen pal­ve­lu­ja. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Ajan­koh­tais­ta

Pysy kuu­lol­la. Äly­käs kau­pun­ki ei nuku, vaan se syn­nyt­tää jat­ku­vas­ti uut­ta. Seu­raa, kyse­le ja kom­men­toi. Ole muka­na vai­kut­ta­mas­sa.

Tilaa Business­Oulun uutis­kir­je

Kokei­lut

Kas­vua­lus­ta uudel­le. Tääl­lä kehit­tä­jät ja käyt­tä­jät koh­taa­vat todel­li­ses­sa käyt­töym­pä­ris­tös­sä, jos­sa rat­kai­sut jalos­tu­vat toi­mi­vik­si.

UAM Oulu

Patiolla.fi – alus­ta käyt­tä­jil­le ja kehit­tä­jil­le

Kier­to­kaa­ri

Prin­toCent

Rat­kai­sut

Ideas­ta toteu­tuk­seen. Äly­tek­no­lo­gian avul­la tuo­te­taan parem­pia rat­kai­su­ja, jot­ka paran­ta­vat kau­pun­gin arkea.

Oulun Sata­man digi­taa­li­nen kak­so­nen

Ympä­ris­tö­oh­jel­man rapor­toin­ti

eAsioin­ti

Onnik­ka — pysy­vää pai­non­pu­do­tus­ta