eAsioin­ti

Vaaleanpunainen polkupyörä ja pyöräilykypärä

eAsioin­ti-pal­ve­lu tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den täy­sin säh­köi­seen avus­tus­ten hake­mi­seen. Kun­ta­lai­sen, yhtei­sön tai yri­tyk­sen netis­sä jät­tä­mä hake­mus käsi­tel­lään jär­jes­tel­mäs­sä, jos­sa auto­maa­tio nopeut­taa käsit­te­ly­pro­ses­sia. Lopuk­si hyväk­sy­tyt hake­muk­set väli­te­tään mak­su­lii­ken­tee­seen robot­tien toi­mes­ta ilman vii­vei­tä.

Asia­kas voi seu­ra­ta hake­muk­sen­sa käsit­te­lyn ete­ne­mis­tä por­taa­lis­sa. Lisäk­si hän saa oleel­li­sis­ta käsit­te­lyn vai­heis­ta ilmoi­tuk­sen säh­kö­pos­tiin­sa.

eAsioin­ti-pal­ve­lu ote­taan käyt­töön ensim­mäi­se­nä Oulun kau­pun­gin myön­tä­mien avus­tus­ten hake­mi­ses­sa. Tule­vi­na vuo­si­na sitä laa­jen­ne­taan mui­hin­kin pal­ve­lui­hin, jois­ta yksi voi olla vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta vaa­ti­va vies­tin­tä.

Ratkaisun sivusto

https://easiointi.ouka.fi/