Kokei­lu­pal­ve­lut

Kokei­lu­pal­ve­lut rää­tä­löi­dään tar­peen mukaan. Kokei­lul­le­si etsi­tään sopi­va ympä­ris­tö ja suun­ni­tel­laan kokei­lun toteu­tus­ta­pa.

Business­Oulun kokei­lu­pal­ve­lut

Oulu­lai­sit­tain ”nopiat kok­kei­lut” vauh­dit­ta­vat uuden syn­ty­mis­tä ja aut­ta­vat pro­to­tyy­pit käy­tän­nön tes­tauk­seen todel­li­seen ympä­ris­töön, todel­lis­ten käyt­tä­jien luo. Saat nopeas­ti arvo­kas­ta palau­tet­ta esi­mer­kik­si sii­tä, miten tuo­te tai pal­ve­lu toi­mii oikeas­sa ympä­ris­tös­sä, mil­lai­sia kump­pa­nei­ta lii­ke­toi­min­ta vaa­tii ja ovat­ko suun­ni­tel­lut lii­ke­toi­min­ta- ja ansain­ta­mal­lit rea­lis­ti­sia. Kokei­lu­jen avul­la yri­tyk­set saa­vat myös arvo­kas­ta mark­ki­na­re­fe­rens­siä ja näky­vyyt­tä eri mediois­sa.

Onko kokei­lun tar­vet­ta? Voim­me aut­taa sinua kokei­lu­ym­pä­ris­tön löy­tä­mi­ses­sä ja käyt­tä­jien tavoit­ta­mi­ses­sa. Täy­tä ohei­nen loma­ke, niin otam­me yhteyt­tä.

Lue lisää Business­Oulun pal­ve­luis­ta

Lisä­tie­dot

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
vas­tuu­hen­ki­lö, avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­lut
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

Lii­sa Pie­ti­käi­nen
asian­tun­ti­ja, avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­lut, enna­koin­ti
040 7050 473
Liisa.Pietikainen@businessoulu.com