Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si

Oulus­sa inno­vaa­tiot ja nii­den kehit­tä­mi­nen perus­tu­vat toi­mi­joi­den väli­seen lähei­seen yhteis­toi­min­taan. Eri alo­jen eko­sys­tee­meis­sä ja klus­te­reis­sa ovat moni­puo­li­ses­ti edus­tet­tui­na kou­lu­tus, tut­ki­mus, lii­ke-elä­mä ja jul­ki­nen sek­to­ri, joi­den yhteis­työ­tä tuke­maan perus­tet­tiin vuon­na 2009 ver­kos­to­jen ver­kos­to, Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si eli OIA.

Inno­vaa­tio­al­lians­sin kump­pa­nei­ta ovat Oulun kau­pun­ki, Oulun yli­opis­to, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO, Luon­non­va­ra­kes­kus, Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT, Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri sekä Tech­no­po­lis Oy.

Oulun kau­pun­ki ja Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö alle­kir­joit­ti­vat vuon­na 2021 glo­baa­lis­ti kil­pai­lu­ky­kyis­ten eko­sys­tee­mien vah­vis­ta­mi­sek­si inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen vuo­sil­le 2021–2027. Sen sisäl­tö poh­jau­tuu OIA:n stra­te­gi­siin tavoit­tei­siin.

OIA tar­jo­aa kas­vua­lus­tat

Oulun seu­tu on sel­keä Suo­men ykkö­nen tut­ki­mus- ja kehi­tys­me­nois­sa asu­kas­ta koh­ti, ja koko­nais­pa­nos­tuk­set tut­ki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taan ovat toi­sek­si suu­rim­mat pää­kau­pun­ki­seu­dun jäl­keen. OIA-osa­puol­ten vuo­sil­le 2021–2027 sol­mi­man stra­te­gi­sen pui­te­so­pi­muk­sen tavoit­tee­na on säi­lyt­tää vah­va ase­ma osaa­mi­seen perus­tu­vaa lii­ke­toi­min­taa ja työ­paik­ko­ja luo­va­na seu­tu­na.

Ver­kos­ton yhteis­työl­lä Oulus­ta teh­dään Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi, joka rat­kai­see yhdes­sä maa­il­man­laa­jui­sia eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia.

Oulun seu­tu on sel­keä Suo­men ykkö­nen tut­ki­mus- ja kehi­tys­me­nois­sa asu­kas­ta koh­ti, ja koko­nais­pa­nos­tuk­set tut­ki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taan ovat toi­sek­si suu­rim­mat pää­kau­pun­ki­seu­dun jäl­keen. OIA-osa­puol­ten vuo­sil­le 2021–2027 sol­mi­man stra­te­gi­sen pui­te­so­pi­muk­sen tavoit­tee­na on säi­lyt­tää vah­va ase­ma osaa­mi­seen perus­tu­vaa lii­ke­toi­min­taa ja työ­paik­ko­ja luo­va­na seu­tu­na.

Ver­kos­ton yhteis­työl­lä Oulus­ta teh­dään Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi, joka rat­kai­see yhdes­sä maa­il­man­laa­jui­sia eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia.

Tavoit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si osa­puo­let koh­den­ta­vat tule­vi­na vuo­si­na resurs­se­jaan kol­mel­le stra­te­gi­sel­le koh­dea­lal­le:

  1. Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa
  2. Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut — Oulu­Health
  3. Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut

Yhtei­siä läpi­leik­kaa­via tee­mo­ja ovat yrit­tä­jyys, osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen, kau­pun­ki smart city ‑rat­kai­su­jen kehi­ty­sa­lus­ta­na sekä yri­ty­se­ko­sys­tee­mien koko­nai­suus ja tuki.

Lue lisää Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sis­ta

Tutus­tu OIA-kump­pa­nei­hin

Oulun kau­pun­ki (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun yli­opis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Luon­non­va­ra­kes­kus (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tech­no­po­lis Oy (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)