Oulun
inno­vaa­tio­al­lians­si

Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta

Mikä on Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si?

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si on Oulun alu­een mer­kit­tä­vien tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­mi­joi­den
stra­te­gi­nen yhteen­liit­ty­mä, joka vah­vis­taa alu­een inno­vaa­tio­ky­vyk­kyyt­tä ja Poh­jois-Suo­men
glo­baa­lia kil­pai­lu­ky­kyä.

Nyt käyn­nis­sä ole­val­la stra­te­gi­sel­la kau­del­la 2021–2027 visiom­me on luo­da Oulun alu­ees­ta Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta maa­il­man­laa­juis­ta lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi, rat­koen poh­jois­ten inno­vaa­tioi­den avul­la eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia.

Lupauk­sem­me yri­tyk­sil­le ja eri sidos­ryh­mil­le on olla paras kump­pa­ni inno­vaa­tioi­den edis­tä­mi­ses­sä. OIA tar­jo­aa elin­kei­noe­lä­mäl­le oivan tart­tu­ma­pin­nan tut­ki­muk­seen, kehi­tyk­seen, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen, eri­lai­siin kokei­lu­ym­pä­ris­töi­hin, kan­sal­li­siin ja kan­sain­vä­li­siin kump­pa­ni­ver­kos­toi­hin sekä mah­dol­li­siin rahoi­tus­ka­na­viin.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin ovi on auki – astu sisään!

Koh­dea­lat ja kär­kioh­jel­mat

Digi­ta­li­saa­tio kaupunki­ympäristön muu­tok­ses­sa
Tutus­tu tar­kem­min
Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut
Tutus­tu tar­kem­min
Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut
Tutus­tu tar­kem­min

Ajan­koh­tais­ta

Robot­ti­koi­rat ovat moni­käyt­töi­siä apu­rei­ta

Oulun ammat­ti­kou­lu OSAO:n tilois­sa sijait­see robot­tien oppi­mis- ja kehi­ty­sym­pä­ris­tö. Siel­tä löy­tyy muun muas­sa kuusi robot­ti­koi­raa, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää robo­tii­kan ja ohjel­moin­nin ope­tuk­ses­sa. Nii­den kans­sa opis­ke­li­jat pää­se­vät kokei­le­maan robo­tii­kan kon­fi­gu­roin­tia, käyt­töön­ot­toa, ohjel­moin­tia, ohjaa­mis­ta ja tes­taa­mis­ta. Ohjel­moin­ti teh­dään pyt­hon-kie­lel­lä ja jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to on help­poa, vaik­kei ennak­ko-osaa­mis­ta robo­tii­kas­ta oli­si.

Busi­ness­A­se­ma toi­mii tek­no­lo­gian tes­tausym­pä­ris­tö­nä — Halian pöy­dät läm­mit­tä­vät sisä- ja ulko­ti­lois­sa

Busi­ness­A­se­ma tar­jo­aa yri­tyk­sil­le otol­li­sen tes­tausym­pä­ris­tön esi­mer­kik­si tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den kokei­luun. Yksi kokei­luun osal­lis­tu­neis­ta yri­tyk­sis­tä on The War­ming Sur­faces Com­pa­ny. Busi­ness­A­se­man aulas­sa pää­oven vie­res­sä sijait­se­vaan pöy­tään asen­net­tiin vuo­den alus­sa yri­tyk­sen kehit­tä­mä Halia-läm­mi­tin­jär­jes­tel­mä. Pöy­tään lisät­tiin kul­le­kin istu­ma­pai­kal­le myös QR-koo­di­tar­rat, jois­ta läm­mi­tyk­sen pys­tyy akti­voi­maan ja läm­pö­ti­laa sää­tä­mään.

Ouluun perus­te­taan Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus

Raken­nus­ter­vey­den mer­ki­tys koros­tuu yhä enem­män, kun ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen mark­ki­nat jat­ka­vat kas­vu­aan. Oulun yli­opis­to ja Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ri ovat saa­neet val­mis­te­lu­ra­hoi­tus­ta uuden raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kuk­sen ja sii­hen liit­ty­vän labo­ra­to­rion perus­ta­mi­seen. Tämä han­ke ei ole vain aka­tee­mi­nen pro­jek­ti, vaan avaa uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia alu­een yri­tyk­sil­le ja koko Suo­mel­le.

Tilaa Business­Oulun uutis­kir­je