Oulun
inno­vaa­tio­al­lians­si

Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta

Mikä on Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si?

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si on Oulun alu­een mer­kit­tä­vien tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­mi­joi­den
stra­te­gi­nen yhteen­liit­ty­mä, joka vah­vis­taa alu­een inno­vaa­tio­ky­vyk­kyyt­tä ja Poh­jois-Suo­men
glo­baa­lia kil­pai­lu­ky­kyä.

Nyt käyn­nis­sä ole­val­la stra­te­gi­sel­la kau­del­la 2021–2027 visiom­me on luo­da Oulun alu­ees­ta Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta maa­il­man­laa­juis­ta lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi, rat­koen poh­jois­ten inno­vaa­tioi­den avul­la eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia.

Lupauk­sem­me yri­tyk­sil­le ja eri sidos­ryh­mil­le on olla paras kump­pa­ni inno­vaa­tioi­den edis­tä­mi­ses­sä. OIA tar­jo­aa elin­kei­noe­lä­mäl­le oivan tart­tu­ma­pin­nan tut­ki­muk­seen, kehi­tyk­seen, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen, eri­lai­siin kokei­lu­ym­pä­ris­töi­hin, kan­sal­li­siin ja kan­sain­vä­li­siin kump­pa­ni­ver­kos­toi­hin sekä mah­dol­li­siin rahoi­tus­ka­na­viin.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin ovi on auki – astu sisään!

Koh­dea­lat ja kär­kioh­jel­mat

Digi­ta­li­saa­tio kaupunki­ympäristön muu­tok­ses­sa
Tutus­tu tar­kem­min
Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut
Tutus­tu tar­kem­min
Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut
Tutus­tu tar­kem­min

Ajan­koh­tais­ta

Opis­ke­li­joi­den palk­kaa­mi­nen voi aut­taa yri­tyk­siä mat­kal­la kes­tä­vyy­teen

“Yli­opis­tot ja yri­tyk­set voi­si­vat olla tii­viim­mäs­sä yhteis­työs­sä kes­tä­väm­män maa­il­man saa­vut­ta­mi­sek­si”, sanoo Anto­nio Caló, ener­gia­ver­kos­toi­hin kes­kit­ty­vä tut­ki­ja­toh­to­ri Oulun yli­opis­tos­ta. Caló kan­nus­taa yri­tyk­siä otta­maan opis­ke­li­joi­ta mukaan eri­ko­koi­siin pro­jek­tei­hin.

Yhteis­työ yri­tyk­sen menes­tyk­sen vauh­dit­ta­ja­na

Alu­een vir­keä yri­ty­se­ko­sys­tee­mi voi par­haim­mil­laan hou­ku­tel­la mui­ta saman toi­mia­lan ja tee­man yri­tyk­siä kau­pun­kiin, kirit­tää posi­tii­vi­sel­la taval­la kil­pai­lua ja siten paran­taa laa­tua, hin­taa ja tuot­tei­den inno­va­tii­vi­suut­ta.

Tilaa Business­Oulun uutis­kir­je