Oulun
inno­vaa­tio­al­lians­si

Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta

Mikä on Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si?

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si on Oulun alu­een mer­kit­tä­vien tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­mi­joi­den
stra­te­gi­nen yhteen­liit­ty­mä, joka vah­vis­taa alu­een inno­vaa­tio­ky­vyk­kyyt­tä ja Poh­jois-Suo­men
glo­baa­lia kil­pai­lu­ky­kyä.

Nyt käyn­nis­sä ole­val­la stra­te­gi­sel­la kau­del­la 2021–2027 visiom­me on luo­da Oulun alu­ees­ta Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta maa­il­man­laa­juis­ta lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi, rat­koen poh­jois­ten inno­vaa­tioi­den avul­la eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia.

Lupauk­sem­me yri­tyk­sil­le ja eri sidos­ryh­mil­le on olla paras kump­pa­ni inno­vaa­tioi­den edis­tä­mi­ses­sä. OIA tar­jo­aa elin­kei­noe­lä­mäl­le oivan tart­tu­ma­pin­nan tut­ki­muk­seen, kehi­tyk­seen, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen, eri­lai­siin kokei­lu­ym­pä­ris­töi­hin, kan­sal­li­siin ja kan­sain­vä­li­siin kump­pa­ni­ver­kos­toi­hin sekä mah­dol­li­siin rahoi­tus­ka­na­viin.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin ovi on auki – astu sisään!

Koh­dea­lat ja kär­kioh­jel­mat

Digi­ta­li­saa­tio kaupunki­ympäristön muu­tok­ses­sa
Tutus­tu tar­kem­min
Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut
Tutus­tu tar­kem­min
Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut
Tutus­tu tar­kem­min

Ajan­koh­tais­ta

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si OIA yhdis­ti alu­een klus­te­rit — Prin­toCent kehit­tää pai­net­tua älyä

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kevät­kau­den hui­pen­tu­ma, Olk­ka­ri Goes Klus­te­rit ‑ilta­päi­vä, tar­jo­si osal­lis­tu­jil­le näy­teik­ku­nan OIA:n yri­tysklus­te­ri­toi­min­taan ja osaa­mi­sen ajan­koh­tai­siin asioi­hin. OIA:n Olk­ka­ri-tapah­tu­mat tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den tutus­tua uusiin ihmi­siin tai tava­ta van­ho­ja tut­tu­ja, ja päi­vit­tää tie­to­ja OIA:n kes­kei­sis­tä aihe­pii­reis­tä. Täl­lä ker­taa Olk­ka­ris­sa kes­ki­tyt­tiin OIA:a läpi­leik­kaa­viin tee­moi­hin; yri­tys­ten klus­te­ri­toi­min­taan sekä osaa­mi­seen ja jat­ku­vaan oppi­mi­seen.

Tilaa Business­Oulun uutis­kir­je