Eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut

Paras inno­vaa­tio­kump­pa­nuus on tule­vai­suu­den osaa­mis­ta ja yhteis­tä teke­mis­tä. Raken­nusai­neek­si tar­vi­taan yhtei­siä pal­ve­lui­ta ja kon­kreet­ti­sia tapo­ja osal­lis­tua.

Ver­kos­tois­sa vai­kut­ta­mi­nen

OIA-toi­mi­jat vai­kut­ta­vat laa­jas­ti omien koh­dea­lo­jen­sa kan­sal­li­sis­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä ver­kos­tois­sa. Raken­ne­taan yhdes­sä uusia yhteis­työ­ver­kos­to­ja. Tule mukaan!

Uudet avauk­set ja mah­dol­li­suu­det

Inno­vaa­tio­al­lians­sis­sa tun­nis­te­taan etu­ke­nos­sa esim. digi­ta­li­saa­tion ja data­ta­lou­den uusia mah­dol­li­suuk­sia.

Tie­don väli­tys

OIA välit­tää tie­toa niin ulkoa sisäl­le päin allians­sin toi­mi­joil­le kuin allians­sin teke­mi­sis­tä ja tulok­sis­ta ulos­päin. Vies­tin­näs­sä hyö­dyn­ne­tään kump­pa­ni­ver­kos­ton kana­via.

Osaa­mis­tar­pei­den enna­koin­ti

OIA sel­vit­tää yri­tys­ten lyhyen ja pitem­män aika­vä­lin osaa­mis­tar­pei­ta ja etsii tar­pei­ta vas­taa­via kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Kei­no­na on myös vapaa­na ole­van työ­voi­man täs­mä­kou­lut­ta­mi­nen yri­tys­ten tar­pei­siin. OIA toteut­taa myös työ­nan­ta­jien ja oppi­lai­tos­ten yhtei­siä foo­ru­mei­ta, joil­la vuo­ro­pu­he­lua käy­dään.

Hank­keis­tus

OIA:ssa hank­keis­te­taan kehit­tä­mis­tar­peet uusik­si, inno­va­tii­vi­sik­si hank­keik­si, joi­hin raken­ne­taan tar­vit­ta­vat kon­sor­tiot.

Inno­vaa­tio­ta­pah­tu­mat

OIA:ssa toteu­te­taan avoi­meen inno­vaa­tioon perus­tu­via haas­te­läh­töi­siä tapah­tu­mia ja eri­lai­sia työ­pa­jo­ja, jois­sa kehi­te­tään uusia rat­kai­su­ja.

Tuo­te­ke­hi­tyk­sen tuki ja kokei­lut

OIA kut­suu yri­tyk­siä kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään yhdes­sä kump­pa­nei­den kans­sa. Yhteis­ke­hit­tä­mi­nen lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä, saat tie­toa mitä asiak­kaa­si halu­aa. Yri­tys­ten käy­tös­sä ovat pilo­toin­ti- ja tes­taus­pal­ve­lut sekä monen­lai­set kokei­lua­lus­tat ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töt. Kokei­lun avul­la tut­kit mikä toi­mii ja mikä ei.

Enna­koin­ti

Enna­koin­ti aut­taa tun­nis­ta­maan tule­vai­suu­den tar­peet. Lii­ke­toi­min­nan enna­koin­ti­tie­don teho­kas hyö­dyn­tä­mi­nen pitää sinut aske­leen edel­lä. Enna­koin­ti­tie­to tuo laa­jem­paa ymmär­rys­tä toi­min­taym­pä­ris­tös­tä ja mark­ki­nas­sa tapah­tu­vas­ta kehi­tyk­ses­tä