Tulok­sia

Työ­pai­kat tar­vit­se­vat tule­vai­suu­des­sa uuden­lais­ta osaa­mis­ta

Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tar­vit­see nyt ja lähi­tu­le­vai­suu­des­sa uuden­lais­ta osaa­mis­ta, käy ilmi Osaa­mis­tar­peet työ­pai­koil­la ‑kyse­lyn tulok­sis­ta.

Eko­sys­tee­mi­kou­lu

Eko­sys­tee­mi­kou­lus­sa OIA:n kär­kioh­jel­mat, pro­jek­tit ja klus­te­rit tun­nis­ti­vat sidos­ryh­mät ja nii­den tar­peet ja mää­rit­te­li­vät nii­den perus­teel­la eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut yri­tyk­sil­le.

Oulu Data Spaces – visio ja tie­kart­ta

Digi­taa­li­suus on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä kei­nois­ta luo­da uut­ta talous­kas­vua.

Data-ana­­ly­­tii­­kan kou­lu­tus­tar­jon­ta Oulus­sa 2022

Lyhyt kat­saus Oulun yli­opis­ton, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton kurs­si­tar­jon­taan, kan­sain­vä­li­nen alan verk­ko­kou­lu­tus­tar­jon­ta huo­mioi­den.

MetaCi­­ty-sel­­vi­­tys

MetaCi­ty Oulu toteut­taa toi­min­ta­ta­po­jen ja pal­ve­lu­jen muu­tok­sen hyö­dyn­tä­mään moni­puo­li­ses­ti uuden­lai­sia digi­taa­li­sia mah­dol­li­suuk­sia.