Tulok­sia

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin vai­kut­ta­vuusar­vioin­ti 2023

Tämän vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin tar­koi­tuk­se­na on ollut tuot­taa tie­toa OIA stra­te­gian ja Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen toteu­tuk­sen puo­li­vä­liar­vioon ja stra­te­gian toteu­tu­mis­tar­kas­te­luun.

Roh­keut­ta ja luo­vuut­ta han­kin­toi­hin

Han­kin­nat ja inno­vaa­tiot kyt­key­ty­vät toi­siin­sa, ja myös han­kin­nan voi suo­rit­taa inno­va­tii­vi­ses­ti. OIA:n orga­ni­saa­tioi­den yhteis­hank­keis­sa teh­dään han­kin­to­ja, jois­sa syn­tyy mah­dol­li­suuk­sia inno­va­tii­vi­suu­teen.

Työ­pai­kat tar­vit­se­vat tule­vai­suu­des­sa uuden­lais­ta osaa­mis­ta

Suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tar­vit­see nyt ja lähi­tu­le­vai­suu­des­sa uuden­lais­ta osaa­mis­ta, käy ilmi Osaa­mis­tar­peet työ­pai­koil­la ‑kyse­lyn tulok­sis­ta.

Eko­sys­tee­mi­kou­lu

Eko­sys­tee­mi­kou­lus­sa OIA:n kär­kioh­jel­mat, pro­jek­tit ja klus­te­rit tun­nis­ti­vat sidos­ryh­mät ja nii­den tar­peet ja mää­rit­te­li­vät nii­den perus­teel­la eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut yri­tyk­sil­le.

Oulu Data Spaces – visio ja tie­kart­ta

Digi­taa­li­suus on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä kei­nois­ta luo­da uut­ta talous­kas­vua.

Data-ana­­ly­­tii­­kan kou­lu­tus­tar­jon­ta Oulus­sa 2022

Lyhyt kat­saus Oulun yli­opis­ton, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton kurs­si­tar­jon­taan, kan­sain­vä­li­nen alan verk­ko­kou­lu­tus­tar­jon­ta huo­mioi­den.

MetaCi­­ty-sel­­vi­­tys

MetaCi­ty Oulu toteut­taa toi­min­ta­ta­po­jen ja pal­ve­lu­jen muu­tok­sen hyö­dyn­tä­mään moni­puo­li­ses­ti uuden­lai­sia digi­taa­li­sia mah­dol­li­suuk­sia.