Roh­keut­ta ja luo­vuut­ta han­kin­toi­hin

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si ja KEINO han­kin­tayh­teis­työs­sä

Oulun kau­pun­ki ja TEM alle­kir­joit­ti­vat inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen vuo­sil­le 2021–2027 glo­baa­lis­ti kil­pai­lu­ky­kyis­ten eko­sys­tee­mien vah­vis­ta­mi­sek­si. Sen sisäl­tö poh­jau­tuu OIA:n stra­te­gi­siin tavoit­tei­siin. Kau­pun­kien isot tule­vai­suusin­ves­toin­nit ja han­kin­nat voi­daan sopi­muk­sil­la val­jas­taa entis­tä tehok­kaam­min inno­vaa­tio­toi­min­taan.


Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin visio­na on olla Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi. Tavoit­tee­na on tehos­taa kor­ke­aan osaa­mi­seen poh­jau­tu­vien yri­tys­ten syn­ty­mis­tä, kehit­ty­mis­tä ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä sekä rat­kais­ta glo­baa­le­ja eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia. OIA kul­kee koh­ti tavoit­tei­taan mm. han­ke­toi­min­nan kaut­ta.


Han­kin­nat ja inno­vaa­tiot kyt­key­ty­vät toi­siin­sa, ja myös han­kin­nan voi suo­rit­taa inno­va­tii­vi­ses­ti. OIA:n orga­ni­saa­tioi­den yhteis­hank­keis­sa teh­dään han­kin­to­ja, jois­sa syn­tyy mah­dol­li­suuk­sia inno­va­tii­vi­suu­teen. Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si ja KEI­NO-ver­kos­to edis­tä­vät jul­kis­ten han­kin­to­jen inno­va­tii­vi­suut­ta, kes­tä­vyyt­tä ja vai­kut­ta­vuut­ta yhteis­työs­sä Oulun seu­dul­la. Tämä opas esit­te­lee lyhyes­ti inno­va­tii­vi­set han­kin­nat ja roh­kai­see kokei­le­maan nii­tä han­ke­toi­min­nas­sa. Tutus­tu­mis­ta voi jat­kaa oppaas­ta löy­ty­vien link­kien kaut­ta.

Lataa opas.