Koh­dea­lat ja kär­kioh­jel­mat

Koh­dea­lan yhtei­nen tavoi­te on kehit­tää kun­ta­lais­ten ja yri­tys­ten joka­päi­väi­siin tar­pei­siin digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja ja monis­tet­ta­via tuot­tei­ta kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le. Kau­pun­ki ja muut allians­si­kump­pa­nit tuke­vat ja nopeut­ta­vat kehi­tys­tä tar­joa­mal­la pilo­toin­ti- ja kau­pun­ki-kehi­ty­sym­pä­ris­tö­jä.

Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa

Koh­dea­lan tavoit­tee­na on vuo­teen 2027 men­nes­sä raken­taa Oulus­ta veto­voi­mai­nen vir­tu­aa­li­sen ter­vey­den ja hyvin­voin­nin pal­ve­lui­den innovointi‑, tutkimus‑, tes­taus- ja kehi­ty­sym­pä­ris­tö, joka on vah­vas­ti ver­kos­toi­tu­nut kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti.

Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut

Koh­dea­lan tavoit­tee­na on kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­nen, jos­sa tuo­tan­to ja kulu­tus perus­tu­vat yhä enem­män vas­tuul­li­siin raa­ka-ainei­siin ja uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, pal­ve­lui­hin omis­ta­mi­sen sijaan, pit­käi­käi­siin tuot­tei­siin, resurs­sien jaka­mi­seen sekä mate­ri­aa­lien uusio­käyt­töön.

Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut

Koh­dea­lan tavoit­tee­na on tukea läpi­leik­kaa­vas­ti OIA:n mui­ta koh­dea­lo­ja ja kär­kioh­jel­miin poh­jau­tu­van lii­ke­toi­min­nan kas­vua, yri­tys­ten osaa­mis­tar­pei­den ja osaa­van hen­ki­lös­tön koh­taa­mis­ta ja osaa­mi­sen hank­ki­mis­ta.

Star­tup-yrit­tä­jyy­den, jat­ku­van oppi­mi­sen ja yri­ty­se­ko­sys­tee­mien tuki