Mitä teem­me?

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin stra­te­gis­ten tavoit­tei­den edis­tä­mi­nen perus­tuu pit­käl­ti eri­lais­ten yhteis­ten tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­hank­kei­den käyn­nis­tä­mi­seen, nii­den tuke­mi­seen, kump­pa­nei­den löy­tä­mi­seen, yri­tys­ten ja tut­ki­muk­sen yhdis­tä­mi­seen ja eko­sys­tee­mi­poh­jai­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­seen.

Oulun kau­pun­ki tukee inno­vaa­tio­al­lians­sin tavoit­tei­ta ja Oulun eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen mukai­sia hank­kei­ta kehit­tä­mis­ra­has­tos­taan vuo­sit­tain sovit­ta­val­la mää­rä­ra­hal­la eril­li­sis­sä kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR- ja ESR+ ‑han­ke­hauis­sa. Myös muut rahoi­tus­läh­teet, kuten Busi­ness Fin­land, Suo­men Aka­te­mian rahoi­tus sekä suo­rat EU-han­ke­ra­hoi­tuk­set ovat akti­vi­teet­tiem­me mah­dol­lis­ta­jia. OIA-toi­mi­joi­den välil­lä eri­lai­sis­ta mie­len­kiin­toi­sis­ta rahoi­tus- ja han­ke­hauis­ta tie­do­te­taan sekä hae­taan syner­giae­tu­ja Oulun TKI-toi­mi­joi­den ja elin­kei­noe­lä­män välil­le.

OIA:n eko­sys­tee­mi­pal­ve­lu­tar­jon­ta koko­aa yhteen yhtei­siä ja allians­sin toi­mi­joi­den tar­joa­mia inno­vaa­tio­toi­min­nan tuki­pal­ve­lui­ta. Eko­sys­tee­mi­pal­ve­lui­tam­me ovat mm. eri­lai­set kokei­lu- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töt, eri toi­mia­lo­ja ja toi­mi­joi­ta yhdis­tä­vät inno­vaa­tio­ta­pah­tu­mat sekä ovien avaa­mi­nen kan­sal­li­siin ja kan­sain­vä­li­siin ver­kos­toi­hin.