Saa­pu­mi­nen Ouluun

Finnair Airbus A320 laskeutumassa illalla lentokentälle. Taustalla olevat lentokentän valot ovat sumeita.

Jos luu­lit, että Oulu on kau­ka­na kai­kes­ta, on aika päi­vit­tää tuo mie­li­ku­va! Tän­ne on help­po tul­la, ja liik­ku­mi­nen pai­kas­ta toi­seen on miel­lyt­tä­vän muka­vaa. Ota hal­tuun tär­pit sula­vaan saa­pu­mi­seen Ouluun ja sen eri osiin.

Junal­la saa­vu­tat Oulun mis­tä päin tahan­sa Suo­mea: kat­so aika­tau­lut ja rei­tit VR:n sivus­tol­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Juna on huo­le­ton ja vih­reä tapa mat­kus­taa Ouluun. Rau­ta­tie­a­se­ma on aivan yti­mes­sä, sil­lä kes­kus­tan peli­pai­koil­le käve­let muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa. Aivan rau­ta­tie­a­se­man vie­res­sä on Oulun mat­ka­huol­to, jon­ka tie­noil­ta läh­te­vät kaik­ki pit­kän mat­kan lin­ja-autot ympä­ri maa­ta.

Oulun len­to­kent­tä on yksi Suo­men vilk­kaim­mis­ta, ja sin­ne sin­gah­taa mon­ta len­toa päi­väs­sä. Len­nois­ta pysyt peräs­sä Fina­vian sivun avul­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen) – muun muas­sa Fin­nair ja Luft­han­sa len­tä­vät Ouluun mones­ta koh­tees­ta. Hel­sin­kiin pää­see len­tä­mäl­lä tun­nis­sa. Luft­han­sal­la on suo­rat reit­ti­len­not ympä­ri vuo­den Münc­he­nin ja Oulun välil­lä.

Kes­kus­taan Oulun len­to­ken­täl­tä on vain parin­kym­me­nen minuu­tin auto­mat­ka, ja bus­sit, tak­sit sekä vuo­krat­tu tai oma auto kul­jet­ta­vat vai­vat­to­mas­ti kes­kus­taan. Bus­se­ja kul­kee len­to­ken­täl­le päi­vä­sai­kaan puo­len tun­nin välein.

Autol­la Oulun seu­dul­le joh­dat­ta­vat val­ta­tiet 4, 20 ja 22. Maan­tiet vie­vät myös ympä­ri seu­tua, joka vie­koit­te­lee mai­se­mil­laan ja akti­vi­tee­teil­laan – varo, ettet jää koko­naan kouk­kuun!

Jouk­ko­lii­ken­teen kyy­dis­sä tai pit­kin baa­naa paah­ta­mal­la ympä­ri Oulua

Kes­kus­ta sijait­see noin 15 kilo­met­rin pääs­sä len­toa­se­mal­ta, noin 800 met­rin pääs­sä rau­ta­tie­a­se­mal­ta ja on niin jouk­ko­lii­ken­teen, pyö­rä­baa­no­jen kuin mui­den­kin tei­den hubi ympä­ri Oulua ja eteen­päin.

Kes­kus­tan ja ase­mien tun­tu­mas­sa on myös lähi­lii­ken­teen bus­si­py­säk­ke­jä, joil­ta pää­set min­ne päin Oulua tahan­sa. Ota hal­tuun kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­ne aika­tau­lui­neen Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta. Tar­kem­mat infot jouk­ko­lii­ken­ne­li­puis­ta löy­dät omal­ta sivul­taan (avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Bus­sis­sa voit mak­saa esi­mer­kik­si Walt­ti-mobii­li­so­vel­luk­sel­la tai lähi­mak­sul­la.

Oulu­lai­set pyö­räi­le­vät kaik­kial­le – lue vaik­ka lisää Pyö­räi­ly-sivul­tam­me! Säpä­käs­ti siir­ryt pai­kas­ta toi­seen myös säh­kö­pot­ku­lau­dal­la, ja kom­pak­til­la kes­kus­ta-alu­eel­la on iha­naa myös kävel­lä pai­kas­ta toi­seen: kat­se­le samal­la vaik­ka hur­maa­vat Hupi­saa­ret tai per­soo­nal­li­nen suis­toa­lue saa­ri­neen kes­kus­tas­ta Hie­ta­saa­ren kaut­ta Nal­li­ka­riin asti.

Ympä­ri Oulua – saa­vu­ta mää­rän­pää muka­vas­ti

Mat­kal­la Lin­nan­maan kam­puk­sel­le?

Lin­nan­maa sijait­see noin kuu­den kilo­met­rin pääs­sä Oulun kes­kus­tas­ta, ja sin­ne pää­set suju­vas­ti pyö­räil­len mis­tä vain kau­pun­gis­ta. Kes­kus­tas­ta kaup­pa­to­ril­ta läh­te­vä pyö­räi­lyn pää­reit­tiä, Lin­nan­maan baa­naa, pit­kin sujah­dat suk­ke­las­ti kam­puk­sel­le, jos­sa on run­saas­ti pyö­rä­park­ke­ja. Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sit vie­vät yli­opis­ton ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun pää­si­sään­käyn­tien lähei­syy­teen. Lin­nan­maan kam­puk­sel­la on myös rei­lus­ti park­ki­paik­ko­ja, jois­ta osal­la on kui­ten­kin rajoi­tet­tu pysä­köin­tiai­kaa ja osa on mak­sul­li­sia.

Kau­pun­ki­bus­si koi­vu­ku­jal­la Lin­nan­maal­la

Suun­ta­na Kon­tin­kan­kaan kam­puk­set tai OYS?

Kon­tin­kan­kaal­le on Oulun kes­kus­tas­ta rei­lun kol­men kilo­met­rin mat­ka, joka tait­tuu näp­pä­räs­ti kävel­len tai oulu­lai­sit­tain pyö­räi­le­mäl­lä. Jouk­ko­lii­ken­ne kul­jet­taa pai­kal­le hel­pos­ti, ja Kajaa­nin­tien ja OYS päi­vys­tyk­sen pysä­keil­lä stop­paa moni lin­ja. Suo­raan kes­kus­tas­ta kul­jet­taa myös City­bus­si B. Myös omal­la autol­la saa­pu­mi­nen on käte­vää – Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan alu­eel­la on run­saas­ti park­ki­paik­ko­ja ja kol­me pysä­köin­ti­ta­loa, joten auton voi pysä­köi­dä myös Rau­ha­park­kiin, Avo­hoi­to­ta­lon P‑taloon tai Sai­raa­la­park­kiin. Yli­opis­ton ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun park­ki­pai­kat ovat mak­sul­li­sia.

Punahuulinen nainen seisoo pyörän kanssa pyöräkorin takana kypärä päässään.

Nyt naut­ti­maan Nal­li­ka­riin!

Hie­ta­saa­ren hel­mi, Nal­li­ka­rin loma­ky­lä, on nel­jän kilo­met­rin pääs­sä kes­kus­tas­ta. Poh­jo­lan Rivie­ran hiek­ka­ran­nat saa­vu­tat par­hai­ten pyö­räi­le­mäl­lä, ja reit­ti läpi saa­rien ja suis­toa­lu­een on var­mas­ti yksi Oulun upeim­mis­ta! Nal­li­ka­riin kul­jet­taa myös Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lin­ja 15, sekä kesäl­lä Pot­na­pek­ka ja Kom­piai­nen, suloi­set kau­pun­ki­ju­nat! Autoi­li­joil­le Nal­li­ka­riin on hyvät opas­teet kau­pun­gin kes­kus­ta-alu­eel­ta – voit myös tar­kis­taa ajo-ohjeet Nal­li­ka­rin sivuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).