Luft­han­san suo­rat len­not Oulun ja Münc­he­nin välil­lä saa­vat jat­koa: len­to­yh­tey­des­tä tulee ympä­ri­vuo­ti­nen

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa aloitti suorat lennot Ouluun

Sak­sa­lai­nen len­to­yh­tiö Luft­han­sa käyn­nis­tää suo­rat reit­ti­len­not Münc­he­nin ja Oulun välil­lä myös tule­val­le kesä­kau­del­le. Lisäk­si tal­vi­kau­den len­not jat­ku­vat ensi tal­ve­na, ja täten his­to­rial­li­ses­ta len­to­rei­tis­tä tulee ympä­ri­vuo­ti­nen. Kysees­sä on Poh­jois-Suo­men ainoa ympä­ri­vuo­ti­nen kan­sain­vä­li­nen len­to­yh­teys.

Edes­ta­kai­set reit­ti­len­not ope­roi­daan kesä­kau­del­la tiis­tai­sin ja lau­an­tai­sin 31. maa­lis­kuu­ta alkaen. Tal­vi­kau­den len­not ope­roi­daan kes­ki­viik­koi­sin ja sun­nun­tai­sin maa­lis­kuun lop­puun asti sekä jäl­leen 30. loka­kuu­ta alkaen.

Oulun Mat­kai­lu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Yrjö­ta­pio Kivi­saa­ri ker­too len­to­rei­tin jat­ku­mi­sen ole­van mer­kit­tä­vä askel koko Oulun alu­een mat­kai­lul­le:

– Ympä­ri­vuo­ti­nen, suo­ra kol­men tun­nin yhteys Münc­he­nis­tä Ouluun tuo uut­ta posi­tii­vis­ta viret­tä ja kas­vua Oulun alu­een kan­sain­vä­li­seen mat­kai­luun. Sak­sa­lai­sia mat­kai­li­joi­ta on edel­lis­vuo­si­na vie­rail­lut Oulus­sa toi­sek­si eni­ten heti Nor­jas­ta saa­pu­nei­den mat­kai­li­joi­den jäl­keen, kun mita­taan kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den mää­rää, mut­ta ympä­ri­vuo­ti­sen len­to­yh­tey­den myö­tä Sak­sa ohit­ta­nee Nor­jan läh­tö­alu­ee­na. Rei­tin jat­ku­mi­nen mah­dol­lis­taa myös moni­puo­li­sen yhteis­työn sak­sa­lais­ten mat­kan­jär­jes­tä­jien kans­sa, Kivi­saa­ri sanoo.

Len­to­reit­ti Oulun ja Münc­he­nin välil­lä avat­tiin 16. jou­lu­kuu­ta 2023, joten reit­ti on ollut toi­min­nas­sa kuu­kau­den ajan. Uuden len­to­yh­tey­den vas­taan­ot­to on ollut posi­tii­vi­nen.

– Olem­me innois­sam­me voi­des­sam­me ilmoit­taa, että uusi Oulu–München ‑reit­tim­me jat­kuu kesäl­lä 2024. Tämä tekee Luft­han­sas­ta ainoan maa­il­man­laa­jui­sen len­to­yh­tiön, joka tar­jo­aa suo­rat ympä­ri­vuo­ti­set len­not Poh­jois-Suo­mes­ta Euroo­pan sydä­meen, ker­too Luft­han­sa Group len­to­yh­tiöi­den Suo­men ja Bal­tian maa­joh­ta­ja Pat­rick Borg Hed­ley.

Münc­he­nin len­toa­se­ma, Franz Josef Straußin len­toa­se­ma on Sak­san toi­sek­si suu­rin ja Euroo­pan seit­se­män­nek­si suu­rin len­toa­se­ma, jos­ta on hyvät jat­ko­len­to­yh­tey­det ympä­ri maa­il­maa niin lii­ke­mat­kus­ta­jil­le kuin vapaa-ajan mat­kai­li­joil­le. Kesä­kau­dek­si Oulu–München ‑len­to­rei­tin aika­tau­lu muut­tuu tal­ven aika­tau­luun ver­rat­tu­na yhdel­lä päi­väl­lä, jot­ta mat­kus­ta­jil­le voi­daan tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man kat­ta­vat jat­ko­yh­tey­det Münc­he­nin len­toa­se­man kaut­ta. Kesä­kau­den len­not yhdis­tä­vät Oulun käte­väs­ti yli 50 jat­ko­len­nol­le, muun muas­sa Parii­siin, Madri­diin, Wie­niin ja Brys­se­liin.

Ympä­ri­vuo­ti­nen len­to­yh­teys tuo uusia mah­dol­li­suuk­sia oulu­lai­sil­le yri­tyk­sil­le

Ympä­ri­vuo­ti­sen len­to­rei­tin odo­te­taan tuo­van uusia mah­dol­li­suuk­sia Oulun seu­dun yri­tyk­sil­le Sak­san mark­ki­na-alu­eel­la ja Kes­ki-Euroo­pas­sa.

– Luft­han­san pää­tös sitou­tua Ouluun on mer­kit­tä­vä. Ympä­ri­vuo­ti­nen yhteys avaa oulu­lai­sil­le yri­tyk­sil­le aivan uudel­la tapaa mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­tää suo­raa reit­tiä Kes­ki-Euroop­paan. Myös len­to­rah­din kan­nal­ta ympä­ri­vuo­ti­nen sään­nöl­li­nen yhteys on hyö­dyl­li­nen. Odo­tan tämän len­to­yh­tey­den tuo­van Oulun seu­dul­le uut­ta kas­vua pait­si mat­kai­luun myös monil­le muil­le toi­mia­loil­le, tote­aa Business­Oulun joh­ta­ja Juha Ala-Mur­su­la.

Münc­hen on talou­del­li­ses­ti yksi Sak­san tär­keim­mis­tä kau­pun­geis­ta ja mer­kit­tä­vä kan­sain­vä­li­nen lii­ke-elä­män kes­kus. Münc­he­nin seu­dul­la sijait­see lukui­sia kan­sain­vä­li­siä suu­ry­ri­tyk­siä, esi­mer­kik­si BMW:n, Sie­men­sin ja Allianzin pää­kont­to­rit sekä Mic­ro­sof­tin Euroo­pan pää­kont­to­ri. Lisäk­si Nokial­la on mer­kit­tä­väs­ti toi­min­taa Münc­he­nis­sä ja Ulmis­sa, jon­ne on vähän yli tun­nin juna­mat­ka Münc­he­nis­tä.

Oulu­lais­ten vapaa-ajan mat­kai­li­joi­den näkö­kul­mas­ta Bai­je­rin alue on moni­puo­li­nen: alu­eel­ta löy­tyy alp­pi­mai­se­mia, lin­no­ja ja tun­nel­mal­li­sia kyliä. Münc­hen on mat­ka­koh­tee­na tun­net­tu muun muas­sa jou­lu­to­reis­taan ja tapah­tu­mis­taan, kuten vuo­tui­ses­ta Okto­ber­fest-olut­juh­las­ta sekä jal­ka­pal­lo­jouk­kue FC Bayern Münc­he­nis­tä. Alpeil­le­kin on kau­pun­gis­ta vain parin tun­nin juna­mat­ka.

Kesä­kau­den ja tule­van tal­ven len­not ovat jo saa­ta­vil­la

Ympä­ri­vuo­ti­sen len­to­yh­tey­den toi­vo­taan nos­ta­van Oulun len­toa­se­man mat­kus­ta­ja­lu­ku­ja, jot­ka ovat koro­na­vuo­sien jäl­keen romah­ta­neet. Tavoit­tee­na on, että Oulun len­toa­se­ma nousee takai­sin Suo­men toi­sek­si vilk­kaim­min lii­ken­nöi­dyk­si len­to­ken­täk­si.

– Oulu−München-reitti on ollut erin­omai­nen lisäys len­toa­se­miem­me reit­ti­tar­jon­taan. Yhteys on naut­ti­nut mat­kus­ta­jien suo­sios­ta ja vah­vis­ta­nut Poh­jois-Suo­men saa­vu­tet­ta­vuut­ta Kes­ki-Euroop­paan mer­kit­tä­väs­ti. Suo­sio näkyy nyt len­to­jen jat­ku­mi­se­na ympä­ri­vuo­ti­ses­ti, mis­tä olem­me todel­la iloi­sia, Fina­vian reit­ti­ke­hi­tyk­ses­tä vas­taa­va joh­ta­ja Pet­ri Vuo­ri sanoo.

Sekä tule­van kesä­kau­den että ensi tal­ven len­not ovat nyt varat­ta­vis­sa osoit­tees­sa lufthansa.com.

Len­toai­ka­tau­lut 31.3.2024 alkaen (tie­dot 17.1.2024):

Lau­an­tai
LH2490 Münc­hen 12:10 Oulu 16:15
LH2491 Oulu 17:05 Münc­hen 19:10

Tiis­tai
LH2490 Münc­hen 12:10 Oulu 16:15
LH2491 Oulu 17:05 Münc­hen 19:10

Lisä­tie­to­ja anta­vat: