Oppaa­si elä­mään, kult­tuu­riin ja bis­nek­seen Oulus­sa

Olit­pa osaa­ja, lomai­li­ja tai lii­ke-elä­män edus­ta­ja etsi­mäs­sä uusia mah­dol­li­suuk­sia, tääl­tä saat kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don. Anna Oulun val­loit­taa!

Oulu – asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki

Juu­ri nyt Oulus­sa

Oulun kesän fes­ti­vaa­li­ka­len­te­ri koos­tuu pit­käl­ti van­hois­ta, tutuis­ta ja hyvik­si havai­tuis­ta musiik­ki­ta­pah­tu­mis­ta, mut­ta muu­ta­ma uusi­kin juh­la on täy­den­tä­mäs­sä tar­jon­taa.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Sak­sa­lai­nen len­to­yh­tiö Luft­han­sa käyn­nis­tää suo­rat reit­ti­len­not Münc­he­nin ja Oulun välil­lä myös tule­val­le kesä­kau­del­le. Lisäk­si tal­vi­kau­den len­not jat­ku­vat ensi tal­ve­na, ja täten his­to­rial­li­ses­ta len­to­rei­tis­tä tulee ympä­ri­vuo­ti­nen.

Lue lisää Oulu.comista

Hie­nos­ti on taas oulu­lai­nen tal­vi­pyö­räi­ly­kult­tuu­ri ja ympä­ri­vuo­ti­sen pyö­räi­lyn mah­dol­lis­ta­va infra­struk­tuu­ri notee­rat­tu maa­il­mal­la ja perä­ti Bri­tan­nian pää­me­dias­sa.

Kurk­kaa BBC:n jut­tuun

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

TV1:n ja Yle Aree­nan Kriit­ti­nen pis­te on oulu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiö Wha­te­vergrou­pin tuot­ta­ma uusi sar­ja. Läm­min­hen­ki­nen sar­ja ker­too nuo­res­ta mäki­hyp­pää­jäs­tä, joka edus­taa lajis­saan kah­ta vähem­mis­töä: nai­sia ja maa­han­muut­ta­jia.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun-reit­tin­sä mark­ki­noin­nin yhtey­des­sä Luft­han­sa tuot­ti Oulus­ta mai­nion mark­ki­noin­ti­vi­deon. Pro­mon myö­tä pää­sim­me har­va­lu­kui­seen jouk­koon, sil­lä Luft­han­sa on teh­nyt Feels Like Home ‑videoi­taan aiem­min vain Münc­he­nis­tä, New Yor­kis­ta, Mexico Citys­tä ja Köö­pen­ha­mi­nas­ta!

Kat­so video

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Nyt on tar­jol­la lukui­sia val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka teke­vät tai suun­nit­te­le­vat kan­sain­vä­li­siä rek­ry­toin­te­ja Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la. Ilmoit­tau­du mukaan mak­sut­to­miin Teams-kou­lu­tuk­siin.

Kurk­kaa val­men­nus­set­tiin

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu kas­vaa ja kehit­tyy kans­sa­si

Löy­dä rat­kai­su kaik­kiin tar­pei­sii­si Oulus­ta

Busi­ness­A­se­mal­la työt ja teki­jät koh­taa­vat ympä­ris­tös­sä, jos­sa on käte­väs­ti tar­jol­la vaih­toeh­dot niin oman osaa­mi­sen kuin yri­tys­toi­min­nan­kin kehit­tä­mi­seen.

Tutus­tu Busi­ness­A­se­maan!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Poh­jo­lan ren­gas­tie on Oulun seu­dun koke­mus­ri­kas rei­tis­tö autoi­li­joil­le, per­heil­le, luon­toi­li­joil­le ja jul­ki­sia suo­si­vil­le mat­kai­li­joil­le. Ren­gas­tiel­tä jokai­nen voi vali­ta mie­lei­sen­sä rei­tin luon­to­kau­neu­den mukaan – sen voi kier­tää osis­sa tai koko­naan.

Ota hal­tuun Poh­jo­lan ren­gas­tie!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Vai onko ken­ties tie­si työ­elä­mään kadok­sis­sa? Business­Oulu aut­taa! Tutus­tu pal­ve­lui­hin sekä yrit­tä­jil­le, orga­ni­saa­tioil­le että osaa­jil­le.

Lue lisää Busi­nes­sOu­lus­ta!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)