Toripoliisi Oulun talvisella torilla

Jou­lun aika Oulus­sa on tun­nel­mal­li­nen ja täyn­nä eri­lai­sia tapah­tu­mia.

Oulu – asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki

Juu­ri nyt Oulus­sa

Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­min 10-vuo­tis­juh­la­vuot­ta vie­tet­tiin mar­ras­kuun lopul­la Oulun Tul­li­sa­lis­sa. Tapah­tu­ma tar­jo­si noin 300:lle lii­ke-elä­män edus­ta­jal­le komean kat­tauk­sen ajan­koh­tai­sai­hei­ta.

Lue lisää Businessoulu.comista.

Nelo­nen Media Liven tuot­ta­ma Suo­mi­pop-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään jäl­leen ensi kesä­nä kol­mi­päi­väi­se­nä 11.–13. hei­nä­kuu­ta Kuusi­saa­res­sa. Fes­ti­vaa­li jul­kai­si ensim­mäi­set artis­ti­kiin­ni­tyk­set.

Lue lisää Mun Oulus­ta

Pit­kään odo­te­tut Oulu-kir­jai­met pal­jas­tet­tiin ylei­söl­le – armot­to­mas­sa oulu­lai­ses­sa syys­sääs­sä. Kak­si­met­ri­set kir­jai­met on val­mis­tet­tu ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä geo­po­ly­mee­ri­be­to­nis­ta. Lopul­li­sen muo­ton­sa ne saa­vat ensi kesä­nä.

Lue lisää Mun Oulus­ta.

Len­to­lii­ken­ne on Oulun seu­dun elin­kei­noe­lä­män ja saa­vu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta elin­tär­keä lii­ken­ne­muo­to. Olem­me pää­mark­ki­nois­ta kau­ka­na ja elin­kei­noe­lä­män on pys­tyt­tä­vä hoi­ta­maan lii­ke­suh­tei­ta maa­il­mal­le.

Lue lisää Business­Oulun sivuil­ta.

Tänä kesä­nä oulu­lai­sen yrit­tä­jän, Juuso Huus­ko-Vii­ki­län kädet saat­toi­vat vähän täris­tä innos­tuk­ses­ta. Hän sai maa­liin yli vuo­den kes­tä­neen pro­jek­tin­sa – ja Duty-sovel­lus jul­kais­tiin.

Lue lisää BusinessOulu.comista.

Some­vai­kut­ta­ja­ve­toi­nen Muu­tos­töis­sä-kam­pan­ja käyn­nis­tyi syys­kuun alus­sa, ja Oulu on yksi muka­na ole­vis­ta kau­pun­geis­ta. Muu­tos­töis­sä-kam­pan­ja halu­aa ava­ta sil­mät kult­tuu­ri­ses­ti moni­nai­sen työ­elä­män mah­dol­li­suuk­sil­le.

Lue lisää IH Oulus­ta.

Oulu2026 – hyp­pää mukaan mat­kal­le

Oulun mat­kal­la Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si on muka­na 32 poh­joi­sen Suo­men kun­taa. Yhteis­työl­lä haluam­me tuo­da poh­joi­seen lisää kult­tuu­ria ja hyvin­voin­tia, luo­da uusia työ­paik­ko­ja ja kehit­tää poh­jois­ta aluet­tam­me.

Oulu on asteen ver­ran parem­pi paik­ka. Se on poh­joi­nen Euroo­pan kult­tuu­ri­kau­pun­ki, joka pur­su­aa inhi­mil­lis­tä ener­gi­aa ja kuhi­see tule­vai­suu­den tek­no­lo­gi­aa.

Oulu kas­vaa ja kehit­tyy kans­sa­si

Osaa­jat viih­ty­vät Oulus­sa

Tule­vai­suut­ta teh­dään Oulus­sa. Tääl­lä kou­lu­tus, tut­ki­mus ja kehi­tys­työ ovat maa­il­man huip­pua, ja tar­jol­la on mer­ki­tyk­sel­li­siä ura­mah­dol­li­suuk­sia!

Nainen ja mies BusinessAsemalla

Oulu on poh­joi­nen, inhi­mil­li­nen ja äly­käs

Poh­joi­nen kult­tuu­ri­kau­pun­ki ottaa syliin­sä kaik­ki. Super­voi­mam­me ovat eri­lai­set ihmi­set sekä Oulun seu­dun rikas luon­to.

Ter­ve­tu­loa lii­ke-elä­män poh­joi­seen kes­kuk­seen

Par­haat edel­ly­tyk­set yri­tys­toi­min­nal­le ja lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det inves­toin­neil­le löy­dät Oulus­ta.

Ruskeahiuksinen nainen katsoo hymyillen ihmisjoukkoa, joka näkyy kuvan etualalla.
Nauravia ihmisiä kahlaamassa rantavedessä laskevan auringon kirkkaassa paisteessa. Kahlaajat ovat käärineet lahkeensa tai nostaneet hameenhelmojaan.

Ala oulu­lai­sek­si

Yhdis­tä hyvä, vai­va­ton arki ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ­ura Oulus­sa – tääl­lä tie­de­tään, mis­tä laa­du­kas elä­mä muo­dos­tuu!

Asteen ver­ran enem­män älyä ja poh­joi­sia inves­toin­te­ja

Oulu on port­ti poh­joi­seen Euroop­paan. Vah­va ICT-alan osaa­mi­nen on luo­nut kau­pun­kiin ainut­laa­tui­sen perus­tan inno­vaa­tio- ja yri­tys­toi­min­nal­le, jot­ka todel­la­kin muut­ta­vat maa­il­maa.

Lentokoneen siiven alta näkyy Oulu iltaruskossa, korkealta ilmasta käsin. Katuvalot loistavat keltaisena.

Löy­dä rat­kai­su kaik­kiin tar­pei­sii­si Oulus­ta

Busi­ness­A­se­mal­la työt ja teki­jät koh­taa­vat ympä­ris­tös­sä, jos­sa on käte­väs­ti tar­jol­la vaih­toeh­dot niin oman osaa­mi­sen kuin yri­tys­toi­min­nan­kin kehit­tä­mi­seen. Tutus­tu Busi­ness­A­se­maan!

Poh­jo­lan ren­gas­tie on Oulun seu­dun koke­mus­ri­kas rei­tis­tö autoi­li­joil­le, per­heil­le, luon­toi­li­joil­le ja jul­ki­sia suo­si­vil­le mat­kai­li­joil­le. Ren­gas­tiel­tä jokai­nen voi vali­ta mie­lei­sen­sä rei­tin luon­to­kau­neu­den mukaan – sen voi kier­tää osis­sa tai koko­naan. Ota hal­tuun Poh­jo­lan ren­gas­tie!

Vai onko ken­ties tie­si työ­elä­mään kadok­sis­sa? Business­Oulu aut­taa! Tutus­tu pal­ve­lui­hin sekä yrit­tä­jil­le, orga­ni­saa­tioil­le että osaa­jil­le. Lue lisää Busi­nes­sOu­lus­ta!

Tule­via oulu­lai­sia tapah­tu­mia