Oppaa­si elä­mään, kult­tuu­riin ja bis­nek­seen Oulus­sa

Olit­pa osaa­ja, lomai­li­ja tai lii­ke-elä­män edus­ta­ja etsi­mäs­sä uusia mah­dol­li­suuk­sia, tääl­tä saat kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don. Anna Oulun val­loit­taa!

Oulu – asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki

Juu­ri nyt Oulus­sa

Fin­ger­soft on nous­sut kym­me­nes­sä vuo­des­sa yhdek­si Suo­men suu­rim­mis­ta pelien kehit­tä­jis­tä ja jul­kai­si­jois­ta. Mitä tämän menes­tyk­sen taus­tal­la on?

Lue lisää IH Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Onko buc­ket-lis­tal­la­si teh­dä tut­ki­mus­ta tai työs­ken­nel­lä Oulus­sa? Vai onko yri­tyk­se­si suun­nit­te­le­mas­sa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja haluai­si jouk­koi­hin­sa kan­sain­vä­li­sen tason osaa­jan?

 

Lue lisää työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta

Oulu on elä­väi­nen tapah­tu­ma­kau­pun­ki, joka tun­ne­taan omin­ta­kei­suu­des­taan. Vai mil­tä sinun mie­les­tä­si kuu­los­ta­vat ilma­ki­ta­ran­soi­ton mm-kisat, fes­ti­vaa­lit jää­ty­neel­lä merel­lä tai kil­pai­lu, jos­sa yrit­tä­jät pitc­haa­vat ideoi­taan hyy­tä­väs­sä avan­nos­sa nököt­täen?

Kurk­kaa Visit Oulun sivuil­le

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin jär­jes­tä­män Oulun seu­dun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lun voit­ti Radis­son Blu Hotel Oulu. Pal­kin­to luo­vu­tet­tiin huh­ti­kuus­sa hotel­lin­joh­ta­ja Tar­ja Kar­vo­lal­le.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Japa­ni­lai­nen kou­lu­tus­mat­kai­lu­ryh­mä vie­rai­li Oulus­sa maa­lis­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la. Reis­sun aika­na he pää­si­vät tutus­tu­maan niin suo­ma­lai­siin oppi­lai­tok­siin, jutut­ta­maan pai­kal­li­sia kuin käy­mään sau­nas­sa.

Lue lisää BusinessOulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kesän fes­ti­vaa­li­ka­len­te­ri koos­tuu pit­käl­ti van­hois­ta, tutuis­ta ja hyvik­si havai­tuis­ta musiik­ki­ta­pah­tu­mis­ta, mut­ta muu­ta­ma uusi­kin juh­la on täy­den­tä­mäs­sä tar­jon­taa.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu kas­vaa ja kehit­tyy kans­sa­si

Löy­dä rat­kai­su kaik­kiin tar­pei­sii­si Oulus­ta

Busi­ness­A­se­mal­la työt ja teki­jät koh­taa­vat ympä­ris­tös­sä, jos­sa on käte­väs­ti tar­jol­la vaih­toeh­dot niin oman osaa­mi­sen kuin yri­tys­toi­min­nan­kin kehit­tä­mi­seen.

Tutus­tu Busi­ness­A­se­maan!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Poh­jo­lan ren­gas­tie on Oulun seu­dun koke­mus­ri­kas rei­tis­tö autoi­li­joil­le, per­heil­le, luon­toi­li­joil­le ja jul­ki­sia suo­si­vil­le mat­kai­li­joil­le. Ren­gas­tiel­tä jokai­nen voi vali­ta mie­lei­sen­sä rei­tin luon­to­kau­neu­den mukaan – sen voi kier­tää osis­sa tai koko­naan.

Ota hal­tuun Poh­jo­lan ren­gas­tie!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Vai onko ken­ties tie­si työ­elä­mään kadok­sis­sa? Business­Oulu aut­taa! Tutus­tu pal­ve­lui­hin sekä yrit­tä­jil­le, orga­ni­saa­tioil­le että osaa­jil­le.

Lue lisää Busi­nes­sOu­lus­ta!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)