Oppaa­si elä­mään, kult­tuu­riin ja bis­nek­seen Oulus­sa

Olit­pa osaa­ja, lomai­li­ja tai lii­ke-elä­män edus­ta­ja etsi­mäs­sä uusia mah­dol­li­suuk­sia, tääl­tä saat kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don. Anna Oulun val­loit­taa!

Oulu – asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki

Juu­ri nyt Oulus­sa

Kan­sain­vä­li­set tut­kin­to-ohjel­mat näyt­tä­vät pitä­vän pin­tan­sa. Oulun yli­opis­ton englan­nin­kie­li­siin tut­kin­to-ohjel­miin saa­pui yli 21 000 hake­mus­ta ja Oam­kin bac­he­lor-tut­kin­toon joh­ta­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta suo­si­tuin oli Inter­na­tio­nal Busi­ness.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun-reit­tin­sä mark­ki­noin­nin yhtey­des­sä Luft­han­sa tuot­ti Oulus­ta mai­nion mark­ki­noin­ti­vi­deon. Pro­mon myö­tä pää­sim­me har­va­lu­kui­seen jouk­koon, sil­lä Luft­han­sa on teh­nyt Feels Like Home ‑videoi­taan aiem­min vain Münc­he­nis­tä, New Yor­kis­ta, Mexico Citys­tä ja Köö­pen­ha­mi­nas­ta!

Kat­so video

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Nokian uuden kam­puk­sen raken­ta­mi­nen Oulun Lin­nan­maal­la on eden­nyt aika­tau­lun mukai­ses­ti. Työ­maal­la vie­tet­tiin tors­tai­na har­jan­nos­ta­jai­sia, ja Nokia on tar­koi­tus muut­taa uusiin toi­mi­ti­loi­hin ensi vuo­den aika­na.

Lue uuti­nen Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu­lai­sen Wha­te­vergrou­pin Eli­sa Viih­teel­le tuot­ta­ma ja koko­naan Oulun alu­eel­la kuvat­tu alku­pe­räis­sar­ja Kor­ves­sa kul­ke­vi saa ensi-iltan­sa suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa jou­lu­kuun alus­sa.

Lue lisää Businessoulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Polar Beat Pitc­hing jär­jes­te­tään Oulus­sa ensi vuo­den kar­kaus­päi­vä­nä eli 29. hel­mi­kuu­ta. Vii­mek­si tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin neli­sen vuot­ta sit­ten, jol­loin roh­keat start up ‑yrit­tä­jät esit­te­li­vät bis­ne­si­deoi­taan sijoit­ta­jil­le Perä­me­ren jää­hän haka­tus­sa avan­nos­sa.

Lue lisää tapah­tu­ma­si­vuil­ta (englan­nik­si)

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kult­tuu­ri­tar­jon­ta vah­vis­tuu enti­ses­tään hel­mi­kuus­sa, kun Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­la jär­jes­te­tään ensim­mäi­sen ker­ran Noin kolo­men päi­vän fes­ta­ri. Sen tee­ma­na on “Elläi­mel­lis­tä menua”, ja muka­na on niin musiik­kia, runout­ta kuin teat­te­ria koko per­heel­le.

Lue uuti­nen Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu kas­vaa ja kehit­tyy kans­sa­si

Löy­dä rat­kai­su kaik­kiin tar­pei­sii­si Oulus­ta

Busi­ness­A­se­mal­la työt ja teki­jät koh­taa­vat ympä­ris­tös­sä, jos­sa on käte­väs­ti tar­jol­la vaih­toeh­dot niin oman osaa­mi­sen kuin yri­tys­toi­min­nan­kin kehit­tä­mi­seen.

Tutus­tu Busi­ness­A­se­maan!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Poh­jo­lan ren­gas­tie on Oulun seu­dun koke­mus­ri­kas rei­tis­tö autoi­li­joil­le, per­heil­le, luon­toi­li­joil­le ja jul­ki­sia suo­si­vil­le mat­kai­li­joil­le. Ren­gas­tiel­tä jokai­nen voi vali­ta mie­lei­sen­sä rei­tin luon­to­kau­neu­den mukaan – sen voi kier­tää osis­sa tai koko­naan.

Ota hal­tuun Poh­jo­lan ren­gas­tie!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Vai onko ken­ties tie­si työ­elä­mään kadok­sis­sa? Business­Oulu aut­taa! Tutus­tu pal­ve­lui­hin sekä yrit­tä­jil­le, orga­ni­saa­tioil­le että osaa­jil­le.

Lue lisää Busi­nes­sOu­lus­ta!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)