Oulus­ta Nor­man­di­aan ja takai­sin – kurk­kaa tun­nel­mat M/S Alpon koti­sa­ta­mas­ta 4000 km:n jäl­keen

ST-335 nimelläkin tunnettu M/S Alpo

Nor­man­dian mai­hin­nousun 80-vuo­tis­päi­vän kun­niak­si Rans­kan Le Hav­reen mat­kan­nut M/S Alpo mie­his­töi­neen on palan­nut takai­sin koti­sa­ta­maan­sa Oulun Top­pi­laan.

Vete­raa­ni­hi­naa­ja M/S Alpo saa­tet­tiin mat­kaan Oulus­ta 27. huh­ti­kuu­ta, lähes tasan kak­si kuu­kaut­ta sit­ten. 80-vuo­tias alus ja sen mie­his­tö teki meri­mat­kaa yhteen­sä 4 000 kilo­met­riä.

Suo­men kolean kevät­sään sii­vit­tä­mä­nä mat­kaan läh­te­nyt alus mie­his­töi­neen koh­ta­si monen­lai­sia sää­olo­suh­tei­ta, läh­tö­päi­vän kul­kua han­ka­loit­ta­neis­ta ahto­jäis­tä ja vesi­sa­tees­ta Kes­ki-Euroo­pan tar­joi­le­miin aurin­koi­siin ja tyy­niin kesä­päi­viin.

Alpon ja mie­his­tön sei­laa­ma pit­kä mat­ka hui­pen­tui hinaa­jan pala­tes­sa takai­sin koti­sa­ta­maan­sa Top­pi­lan­sal­men vene­sa­ta­maan. M/S Alpo ja mie­his­tö toi­vo­tet­tiin läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si takai­sin Ouluun tiis­tai­na, 25. kesä­kuu­ta noin puo­li seit­se­män aikaan illal­la.

– Varus­ta­mon kan­nal­ta tämä on hie­no het­ki. On saa­tu pää­tök­seen aivan usko­ma­ton pro­jek­ti, johon ryh­dyt­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten. On teh­ty töi­tä tosis­saan, niin mie­his­tö, varus­ta­mo kuin monet muut sidos­ryh­mät, tote­si Top­pi­lan Möl­jä Oy hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mart­ti Haa­pa­la.

Hank­kees­sa kes­kei­si­nä toi­mi­joi­na ovat­kin olleet Top­pi­lan Möl­jä Oy:n pää­osak­kaat Mart­ti Haa­pa­la, Mark­ku Kan­kaa­la sekä Juk­ka Juo­la.

ST-335 nimelläkin tunnettu M/S Alpo

Alpo saa­pu­mas­sa koti­sa­ta­maan.

Alpon mat­kan ydin oli rau­han sano­man vies­ti­mi­nen ympä­ri Euroop­paa. Alus­ta muka­na vas­taa­not­ta­mas­sa ollut Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va koros­ti tätä kii­tos­sa­nois­saan:

– Rau­hal­le on kysyn­tää täs­sä ajas­sa. Alpo ja sen mat­ka sym­bo­li­soi rau­haa ja sen tar­vet­ta Euroo­pas­sa. Ukrai­na tar­vit­see edel­leen tukea, ja Alpo on täl­lä mat­kal­la osal­taan täyt­tä­nyt sitä tar­vet­ta.

Samal­la Ala­tos­sa­va kiit­te­li Alpon mie­his­töä sekä omis­ta­jia mat­kas­ta, jos­sa kaik­ki ovat saa­neet olla osa­na. Mie­his­tön upea mat­ka huo­mioi­tiin kau­pun­gin toi­mes­ta kotiin­pa­luu­lah­joil­la.

Pai­kan pääl­lä mie­his­tön kap­tee­ni Tep­po Nii­ra­nen jakoi pääl­lim­mäi­set tun­nel­man­sa reis­sus­ta.

– Mil­tä nyt tun­tuu? Lii­an aikais­ta kysyä, ei tätä vie­lä pys­ty käsit­tä­mään, tote­si Nii­ra­nen.

Suur­kii­tok­set kap­tee­ni Nii­ra­nen osoit­ti mie­his­töl­leen, joka hänen sano­jen­sa mukaan teki aluk­sen pääl­lik­kyy­des­tä äärim­mäi­sen help­poa. Mie­his­tön lisäk­si Nii­ra­nen puhees­saan koros­ti koh­taa­mi­sia Alpon mat­kal­la.

– Se käsit­tä­mä­tön ystä­väl­li­syys, avu­liai­suus, yhteen­kuu­lu­vai­suu­den tun­ne kai­kis­sa niis­sä sata­mis­sa mis­sä pysäh­dyt­tiin. Jokai­nen ihmi­nen oli val­mis aut­ta­maan mei­tä, jos me tar­vit­tiin apua. Jos puhu­taan Euroo­pan yhtei­sös­tä, niin kyl­lä se on aina­kin täl­lä mei­dän reis­sul­la tot­ta, mie­his­tön kap­tee­ni ylis­ti.

Rau­han sei­laa­ja

His­to­rial­li­sel­la mat­kal­la oli kak­si tavoi­tet­ta: muis­tut­taa Nor­man­dian mai­hin­nousun mer­ki­tyk­ses­tä sodan päät­tä­mi­ses­sä, sekä kerä­tä varo­ja Ukrai­nan puo­lus­tus­tais­te­lun tuke­mi­sek­si pre­si­dent­ti Volo­dy­myr Zelens­kyin perus­ta­man UNI­TED24-sää­tiön kaut­ta. Pur­jeh­duk­sen aika­na kerä­tyt tuo­tot suun­nat­tiin Safe Skies ‑varain­ke­räyk­seen.

– Alpos­sa lie­huu Suo­men ja Ukrai­nan lip­pu, ja mie­his­tö sekä varus­ta­mo on teh­nyt rau­han­sa­no­man työ­tä, mitä Euroop­pa tänä päi­vä­nä tar­vit­see. Olem­me äärim­mäi­sen iloi­sia, että se on saa­nut myös huo­mat­ta­vaa kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta, tote­si Haa­pa­la.

Alpon toteut­ta­ma työ ei Haa­pa­lan mukaan lopu tähän:

– Tar­vit­sem­me sym­pa­ti­aa ja tapah­tu­mia, jot­ta rau­ha Euroo­pas­sa säi­lyy ja rau­ha Ukrai­nas­sa saa­vu­tet­tai­siin.

Pur­jeh­duk­sen aika­na toteu­te­tun varain­ke­räyk­sen tar­koi­tuk­se­na oli kerä­tä varo­ja Ukrai­nan ilma­puo­lus­tus­voi­mien apu­na toi­mi­vaa tilan­ne­hä­ly­tys­jär­jes­tel­mää var­ten.

– Täl­lä het­kel­lä vii­mei­sin tie­to on, että lähes 100 000 euroa ollaan saa­tu kerät­tyä, ker­toi pro­jek­ti­joh­ta­ja Jan­ne Lei­no­nen.

Hui­kean keräys­sum­man lisäk­si Ukrai­nan hyväk­si on saa­tu tuhan­sia euro­ja välil­li­si­nä lah­joi­tuk­si­na.

– Kii­tos jokai­sel­le, joka on ropo­ja lait­ta­nut likoon. Kaik­ki ihmi­set, yksi­tyi­set hen­ki­löt ja yri­tyk­set, kii­tos todel­la pal­jon tues­ta, Lei­no­nen sanoi.

ST-335 nimelläkin tunnettu M/S Alpo

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Lei­no­nen kiit­te­li Alpon mat­kan tuki­joi­ta.

Toi­sen maa­il­man­so­dan hinaa­ja-aluk­ses­ta poh­joi­sen Suo­men perin­ne­lai­vak­si