Löy­dä osaa­ja

Kolme ihmistä katsoo tietokonetta

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si osaa­jia Oulus­ta? Tai olet­ko tuo­mas­sa yri­tyk­se­si Ouluun? Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa! Oulu on muun muas­sa kol­men kor­kea­kou­lun ja lukuis­ten mui­den oppi­lai­tos­ten kau­pun­ki, jos­sa riit­tää tule­vai­suu­den osaa­jia.

Oulus­sa työt ja teki­jät koh­taa­vat. Uusien osaa­jien rek­ry­toin­ti tääl­lä on nyt hel­pom­paa kuin kos­kaan aiem­min. Mikä­li yri­tyk­se­si halu­aa pon­nis­taa glo­baa­leil­le mark­ki­noil­le, tar­jol­la on myös pal­jon kan­sain­vä­li­sen tason osaa­jia – ja rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin on aina saa­ta­vil­la monen­lais­ta apua.

Apua kau­pun­gin kiin­nos­ta­vim­mal­ta ase­mal­ta – Busi­ness­A­se­mal­ta

Yri­tys­kum­me­ja. Rek­ry­toin­tia­pua. Talous­neu­vo­laa. Busi­ness­A­se­ma tar­jo­aa monen­lai­sia pal­ve­lui­ta, tie­toa ja ohjaus­ta tar­vit­se­mii­si yri­ty­s­asioi­hin. Esi­mer­kik­si Business­Oulun yri­tys­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­jat ovat tavat­ta­vis­sa tiis­tai­sin kel­lo 9–15. Kaik­ki pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la myös ver­kos­sa.

Työn­tai­ta­jat

Busi­ness­A­se­man pal­ve­lui­hin kuu­luu myös Työn Tai­ta­jat ‑kon­sep­ti. Se on Oulus­sa kehi­tet­ty nuo­ri­so­vai­kut­ta­mi­sen toi­min­ta­mal­li yri­tys­ten ja oppi­lai­tos­ten väli­seen yhteis­työ­hön.

Lue myös uuti­nen Business­Oulun sivuil­ta: Yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suus vai­kut­taa Työn Tai­ta­jis­sa eri tavoin 2022–2023 (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Jos et näe video­ta yllä, voit kat­soa sen tääl­lä.

Business­Oulu on yri­tyk­se­si paras kave­ri

Tar­vit­set­ko apua uuden teki­jän rek­ry­toin­tiin? Oikea vas­taus on sil­loin Business­Oulu!

Business­Oulu pal­ve­lee nyt entis­tä laa­jem­min yri­tys­ten työn­te­ki­jä­tar­peis­sa. Osaa­vaa työ­voi­maa on tar­jol­la eri aloil­ta, ja Business­Oulu esi­haas­tat­te­lee työn­te­ki­jät puo­les­ta­si. Lisäk­si tukea työl­lis­tä­mi­seen saat useis­ta rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mis­ta, val­men­nuk­sis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta.

Olit­pa sit­ten aloit­ta­va yrit­tä­jä tai jo kan­sain­vä­lis­tä kas­vua hake­va kon­ka­ri, Business­Oulun yri­tys­pal­ve­lu­toi­min­not aut­ta­vat kai­kis­sa yri­tys­toi­min­taan liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä – myös säh­köi­ses­ti.

Kaksi ihmistä ja BusinessAseman palveluneuvonta

Inter­na­tio­nal House Oulu – yhdis­täm­me osaa­jat ja työ­nan­ta­jat

Pula kan­sain­vä­li­sis­tä osaa­jis­ta? Inter­na­tio­nal House Oulun (IH Oulu) tavoit­tee­na on saa­da alu­een työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vät yri­tyk­set ja kan­sain­vä­li­set osaa­jat löy­tä­mään toi­sen­sa. Oulus­sa asuu pal­jon kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta ja vas­ta­val­mis­tu­nei­ta, jot­ka ovat val­mii­ta tuo­maan osaa­mis­taan yri­tyk­see­si – niin työn­te­ki­jöi­nä kuin har­joit­te­li­joi­na.

Bonuk­se­na IH Oulu vah­vis­taa Oulun alu­een tun­net­tuut­ta ja veto­voi­mai­suut­ta niin kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien mie­lis­sä kuin ylei­ses­ti. Yri­tyk­set pää­se­vät myös naut­ti­maan men­to­roin­nis­ta ja eri­lai­sis­ta val­men­nuk­sis­ta.

Seu­raa Inter­na­tio­nal House Oulua myös Lin­ke­dI­nis­sä, Ins­ta­gra­mis­sa ja Face­boo­kis­sa #ihou­lu
Tutus­tu Inter­na­tio­nal House Ouluun Lin­ke­dI­nis­sä (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: linkedin.com)

Kolme ihmistä istuu kahvikuppien kanssa pöydän ääressä ja nauraa yhdessä.

Lisä­pal­ve­lui­ta kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin

Myös näil­tä verk­ko­si­vuil­ta saat tukea rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin, kun mie­les­sä­si on kan­sain­vä­li­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen:

Ilmoi­ta avoi­mes­ta pai­kas­ta TE-pal­ve­luis­sa (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: asiointi.mol.fi)

Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton pal­ve­lut: etsi ja löy­dä työn­te­ki­jä (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: te-palvelut.fi)

Tie­toa ELY:n aset­tau­tu­mis­pal­ve­lus­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: kohtisuomea.fi)

Busi­ness Fin­lan­din tuki rek­ry­toin­tiin (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: businessfinland.fi)

Oulun yli­opis­ton kou­lu­tuk­set kan­sain­vä­li­sel­le työyh­tei­söl­le (avau­tuu uuteen väli­leh­teen: oulu.fi)

Mies seisoo BusinessAsemalla