Osaa­jal­le

Mies seisoo BusinessAsemalla

Yhdis­tä mer­ki­tyk­sel­li­set mah­dol­li­suu­det erin­omai­seen elin­ta­soon. Oulu on työn ja talen­tin koh­taa­mis­paik­ka. Tääl­lä sinua odot­taa sekä hyvä ja help­po elä­mä että maa­il­man­luo­kan ura – mitä iki­nä ne sinul­le tar­koit­ta­vat­kaan!

Onko toi­ve­lis­tal­la­si tut­ki­muk­sen teke­mi­nen tai työs­ken­te­ly Oulus­sa? Vai etsit­kö mah­dol­li­suuk­sia opis­kel­la taa­pe­ros­ta toh­to­rik­si asti tai kehit­tää jo han­kit­tua osaa­mis­ta aivan uusil­le tasoil­le? Olet oikeas­sa pai­kas­sa – tutus­tu Oulun tar­jon­taan!

Olet­ko muut­ta­nut ulko­mail­ta? Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le rää­tä­löi­ty­jä pal­ve­lui­ta, esi­mer­kik­si tapah­tu­mia, yri­tys­vie­rai­lu­ja ja ura­neu­von­taa. Omien pal­ve­lui­dem­me lisäk­si tilois­sam­me tar­joa­vat pop up ‑neu­von­taa Maa­han­muut­to­vi­ras­to, Poh­de, Vil­la Vic­tor ja Star­tup Refu­gees.

Two people are sitting on a sofa and laughing in front of a colourful wall. The wall has black and pink stripes and the shapes of clouds on it. One of the people has the word “bitti” written with light letters on the wall behind her.

Työs­ken­te­le

Haus­sa työ­paik­ka tai aivan uusi ura poh­joi­sen Suo­men inno­vaa­tio­ta pur­sua­vas­sa pää­kau­pun­gis­sa? Ota hal­tuun Oulun tar­jon­ta ja löy­dä aivan oma ura­pol­kusi.

Opis­ke­le

Mie­tin­näs­sä mah­dol­li­suu­det uusil­le tuu­lil­le ja uuden oppi­mi­seen? Oulus­sa ei ole vain erit­täin laa­duk­kai­ta opi­nah­jo­ja, vaan sau­maa suun­na­ta vaik­ka kuin­ka pit­käl­le tut­ki­muk­sen ja kehit­ty­mi­sen maa­il­maan.

Kaksi miestä on kiivennyt seisomaan vaaleanpunaisen talon julkisivua vasten ja ottavat tukea toisistaan ja julkisivun osista. Julkisivussa olevan oven yläpuolella lukee Oulun yliopisto.
Kaksi naista katsoo VR-laseilla

Kat­saus ura­mah­dol­li­suuk­siin

Täl­lä sivul­la on esi­tel­ty aiem­pia ura­ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia sekä men­nei­den vuo­sien toi­mia­la­koh­tai­sia kam­pan­joi­ta työ­hön ja kehit­ty­mi­seen liit­tyen.

Entäs vapaa-aika?

Kel­pai­si­ko arjen ja vapaan täy­del­li­nen tasa­pai­no? Oulus­sa se onnis­tuu 365 päi­vää vuo­des­sa.
Eten­kin moni uusi oulu­lai­nen kokee, että Oulus­sa saa lisä­tun­te­ja vuo­ro­kau­teen ja aikaa jää enem­män työ- tai opis­ke­lu­päi­vän jäl­keen. Vapaal­la ehtii teke­mään kaik­kea kivaa yllin kyl­lin – mikä ei ole lain­kaan ihme.

Kom­pak­tin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sam­me kaik­ki pal­ve­lut ovat lähel­lä ja siir­ty­mi­set suju­vat suk­ke­laan. Sano­taan­kin, että Oulus­sa pää­see mis­tä tahan­sa min­ne tahan­sa 20 minuu­tis­sa.

Jokai­nen tasa­pai­not­te­lee työn ja vapaan kes­ken – aina­kin sil­loin täl­löin. Hyvä balans­si tar­koit­taa myös eri asioi­ta eri ihmi­sil­le. Jos­sa­kin elä­män­vai­hees­sa arvoon­sa nouse­vat sään­nöl­li­nen työ­ai­ka ja rau­hal­li­nen työym­pä­ris­tö. Toi­set taas arvos­ta­vat enem­män vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sia tai per­heys­tä­väl­lis­tä asui­na­luet­ta.

Kaik­ki nämä mah­dol­li­suu­det ja pal­jon muu­ta ovat tar­jol­la Oulus­sa – tasa­pai­noa huo­ku­vas­sa kau­pun­gis­sa, joka saa suu­pie­let taa­tus­ti kohoa­maan! Olit­pa sit­ten osaa­ja, joka halu­aa irtau­tua hel­pos­ti työn ras­kaan raa­dan­nas­ta, tai loma­lai­nen vail­la hui­laus­paik­kaa, Oulu yllät­tää iha­nas­ti.

Teinitytöt ja koirat puistossa