Asu­mi­nen

Jokivarren asuintaloja ilmasta kuvattuna. Keskellä näkyy myös venepaikkoja ja pysäköityjä veneitä.

Oulus­sa voit asua ydin­kes­kus­tas­sa tai jär­ven ran­nal­la, eivät­kä asu­mis­kus­tan­nuk­set nouse pil­viin. Tar­jol­la on sekä uusin­ta uut­ta ark­ki­teh­tuu­ria että van­hem­paa idyl­liä kotoi­si­ne lähiöi­neen. Uudet asui­na­lu­eet on raken­net­tu suju­vien yhteyk­sien pää­hän kau­pun­ki­kes­kus­tas­ta.

Oulun arki­sen elä­mi­sen edut ver­rat­tu­na mui­hin suu­riin kau­pun­kei­hin ovat mitat­tu­ja. Esi­mer­kik­si Hel­sin­kiin ver­rat­tu­na oulu­lai­nen saa kotiin­sa tupla­ne­liöt samal­la rahal­la. Pie­ni­suu­ri kau­pun­ki tar­jo­aa sel­lais­ta, mitä monet eivät.

Koos­taan huo­li­mat­ta Oulu näh­dään hyvä­nä kas­vu­ym­pä­ris­tö­nä lap­sil­le, tur­val­li­se­na paik­ka­na asua ja elää sekä viih­tyi­sä­nä asui­nym­pä­ris­tö­nä – nämä kun ovat yleen­sä pien­ten paik­ka­kun­tien valt­te­ja. Sik­si Oulu lois­taa­kin koti­paik­ka­na niin kirk­kaas­ti: se yhdis­tää suu­ren kau­pun­gin mah­dol­li­suuk­siin pie­nen pai­kan edut.

Oulu kehit­tyy koko ajan, ja kehi­tyk­sen kirk­kain­ta kär­keä on Har­taan­se­län­ran­ta, jon­ne raken­tuu Asun­to­mes­sut 2025. Ota sen lisäk­si hal­tuun myös muut asteen ver­ran mah­ta­vam­mat asui­na­lu­eet ja lue tari­noi­ta par­hail­ta asian­tun­ti­joil­ta eli oulu­lai­sil­ta itsel­tään!

Lisää tie­toa asu­mi­ses­ta Oulus­sa

Ajan­ta­sai­sin­ta tie­toa vuo­kra-asu­mi­ses­ta Oulus­sa:
Oulun kau­pun­gin vuo­kra-asu­mi­sen sivus­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Jos olet jo tääl­lä, voit hakea kau­pun­gin pal­ve­lui­ta Oulun kau­pun­gin sivus­tol­ta:
Oulun kau­pun­gin sivus­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Talous­tut­ki­muk­sen ima­go­tut­ki­muk­ses­sa jopa 16 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta voi­si aja­tel­la muut­ta­van­sa Ouluun. Väes­töön suh­teu­tet­tu­na se tar­koit­taa 700 000 suo­ma­lais­ta. Poh­jois­suo­ma­lai­sis­ta 57 pro­sent­tia voi­si kuvi­tel­la muut­ta­van­sa Ouluun.