Paluu­muut­ta­jien tari­noi­ta

Isä, lapsi ja äiti selkä kameraan päin katsomassa Ainolanpuiston suhikulähteitä. Taustalla Toivoniemi.

Tun­tuu­ko sinus­ta­kin sil­tä, että nyt oli­si hyvä het­ki teh­dä paluu rak­kaa­seen koti­kau­pun­kiin? Ins­pi­roi­du oulu­lais­ten paluu­muut­ta­jien iha­nis­ta tari­nois­ta ja kerää tal­teen hei­dän vink­kin­sä uus­van­haan koti­kau­pun­kiin!

Miten muut­to sujuu koti­paik­ka­kun­nal­le usei­den vuo­sien pois­sao­lon jäl­keen? Kuin­ka Oulu ottaa vas­taa paluu­muut­ta­jan ja mit­kä ovat fii­lik­set taas tutuis­sa, mut­ta muut­tu­neis­sa mai­se­mis­sa? Näis­tä ja monis­ta muis­ta tun­nel­mis­ta ker­to­vat nyt paluu­muut­ta­jam­me, jot­ka ovat teh­neet kier­rok­sen tai toi­sen­kin eri puo­lil­la Suo­mea ja maa­il­maa, mut­ta tun­te­neet Oulun kut­sun sydä­mis­sään jäl­leen.

Tutus­tu paluu­muut­ta­jien tari­noi­hin

“Kii­tos Oulu, olet anta­nut meil­le pal­jon – ennen kaik­kea tilaa ja rau­haa taas olla läs­nä toi­sil­lem­me ja per­heel­lem­me.” Hen­na Perk­kiö ker­too nyt koke­muk­si­aan ensim­mäi­sis­tä kuu­des­ta kuu­kau­des­ta paluu­muut­ta­ja­na.

Lue Hen­nan koke­muk­sia.

“Oulu­lai­set ovat muka­via ja ilma­pii­ri on lep­poi­sa”, sanoo Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Mar­ko Kil­pe­läi­nen. Hän ker­too nyt paluu­muu­tos­taan opis­ke­lu­kau­pun­kiin­sa. Mil­tä kau­pun­ki näyt­täy­tyy yli 24 vuo­den jäl­keen?

Lue Mar­kon tari­na.

Jou­lu Oulus­sa. Se on eri­tyi­sen tun­nel­mal­lis­ta aikaa ja odo­tuk­set voi­vat olla kor­keal­la – aina­kin jos vii­me het­kes­tä on kulu­nut aikaa. Nyt paluu­muut­ta­ja Mai ker­too hänen fii­lik­si­ään lumi­ses­ta jou­lu­mai­se­mas­ta. Mil­lai­nen on jou­lu rak­kaas­sa koti­kau­pun­gis­sa?

Lue Main tun­nel­mia.

Kun Eri­ka Kam­su­la muut­ti Ouluun, hän päät­ti esi­tel­lä koti­kau­pun­ki­aan puo­li­sol­leen – joka ei tun­te­nut paik­ka­kun­taa aiem­min. Mit­kä koh­teet jäi­vät par­hai­ten mie­leen? Mikä on yli­voi­mai­ses­ti muka­vin paik­ka?

Tutus­tu Ouluun Eri­kan kans­sa.

Maria Vuo­ren­so­lan vii­mei­seen 15 vuo­teen on mah­tu­nut useam­pia mai­se­man vaih­dok­sia. Mikä saa maa­il­man­mat­ka­lai­sen palaa­maan syn­nyn­si­joil­leen? “Asia, min­kä olin jo vuo­sien ajan pan­nut mer­kil­le kotiin tul­les­sa, oli se vah­va hyvän olon tun­ne, joka tul­vah­ti kehoon Oulun­sa­loon las­keu­dut­taes­sa.”

Lue Marian tari­na.

Mil­tä tun­tuu tul­la takai­sin Ouluun 23 vuo­den jäl­keen ja poris­ta tun­te­mat­to­mien kans­sa niin, että suu­ta kui­vaa? Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi eli Ak ker­too ensim­mäi­sis­tä havain­nois­taan paluu­muut­ta­ja­na: “Eni­ten rakas­tan sit­kei­tä, has­su­ja sekä ölö­ve­jä oulu­lai­sia.”

Lue Anna­kai­san tari­na.

“Kaik­ki, min­kä vuok­si olim­me Hel­sin­kiin läh­te­neet, tun­tui täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa tois­si­jai­sel­ta. Paluu juu­ril­le veti puo­leen­sa enem­män kuin kos­kaan.” Hen­na Perk­kiön haa­vee­na oli oma piha veden äärel­tä, enem­män tilaa ja rau­haa. Löy­tyi­si­kö se kaik­ki Oulus­ta?

Lue Hen­nan tari­na.

“Vuon­na 2016 tuli ensim­mäis­tä ker­taa het­ki, jol­loin tajusin, ettei mikään vaa­ti­si minua jää­mään Ouluun.” Eri­ka Kam­su­la läh­ti tuol­loin Kes­ki-Suo­meen het­ken mie­li­joh­tees­ta, mut­ta vuo­sia myö­hem­min hän yllät­tyi puo­li­son­sa ehdo­tuk­ses­ta. Tämä oli poh­ti­nut muut­toa Ouluun, vaik­ka ei ollut kos­kaan siel­lä asu­nut.

Lue Eri­kan tari­na.

Mai Lan­ki­nen muut­ti 15 vuo­den jäl­keen takai­sin Ouluun ja aset­tui per­heen­sä kans­sa lap­suu­den­ko­tiin­sa. Pää­tös paluu­muu­tos­ta ei ollut help­po, mut­ta moni asia puhui sen puo­les­ta. Nyt Mai ker­too elä­mäs­tään täy­del­li­ses­sä kau­pun­gis­sa.

Lue Main tari­na.

Emi­lia ja Mark­ku halusi­vat kas­vat­taa lap­sen­sa sel­väs­ti pää­kau­pun­ki­seu­tua poh­joi­sem­mas­sa. Oulus­sa ruuh­kat eivät veny­tä päi­vien pituut­ta ja asu­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­paa Hel­sin­kiin ver­rat­tu­na.

Lue Emi­lian ja Mar­kun tari­na.